MTSZ
VERSENYSZABÁLYZAT
A GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENYEK SZERVEZÉSÉHEZ ÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ
1998

Szerkesztette:
Baronek Jenő
az MTSZ Verseny Albizottság vezetője

A szabályzat elkészítésében részvettek:
Bacsó Nándor (Budapest), Baronek Jenő (Pécs), Benczes Gábor (Pécs), Chlebovics Miklós (Szekszárd), Fodor Péter (Kaposvár), Füstös István (Budapest), Georgiádes Gábor (Százhalombatta), Gyetvay Iván (Tiszaújváros), Hardi András (Pécs), Horváth T. Csaba (Szabadegyháza), Dr. Horváth András (Budapest), Knauer József (Balatonalmádi), Kiss Lajos (Pécs), Kovalik András (Budaörs), Lelkes Péter (Budapest), Márton Zoltán (Pécs), Pálmai Vencel (Budapest), Repei Zoltán (Miskolc), Szilvásy Dénes (Miskolc), Zengő Zoltán (Baja).

Technikai munkák: Kaufmann Eszter

Lektorálta: Pálmai Vencel
MTSZ Gyalogtúra Bizottság vezetője

Kiadja a Magyar Természetbarát Szövetség Gyalogtúra BizottságaTARTALOMJEGYZÉK

Általános rendelkezések
1. A verseny meghatározása
2. A versenyek felosztása, minősítő versenyek, bajnokságok.
3. A versenyek résztvevői
4. A versenyrendezők
5. A versenykiírás
6. A verseny kategóriái és nehézségi foka
7. A résztvevő csapat (versenyző) felelőssége
8. A versenypályák hossza, szintkülönbsége, időtartama
9. A nevezés
10. A költségek
11. A sorsolás
12. A térkép
13. A versenypályával kapcsolatos számítások
14. Tiltott területek , korlátozások
15. Pálya berajzolás a térképre
16. Versenyközpont, rajthely
17. Az ellenőrző pont, időmérő-állomás
18. Cél
19. Versenyzőkarton
20. Menetutasítás
21. Az állomáskarton
22. Általános tájékoztató
23. Az időmérés
24. Az eredmény megállapítása
25. Eredményközlés, díjazás, emlékjelvény
26. A csapat (versenyző) felszerelése és segédeszközei
27. Sportszerűség
28. Viselkedés a versenyen
29. Óvás
30. A szabályzat érvényessége

MELLÉKLETEK

1. Az ellenőrző pontok közötti átmenetek értékelése
2. Az ellenőrző pont minősítése
3. Tájékozódási túraversenyeken alkalmazott feladatok
4. A versenyrendezés értékelésének szempontjai
5. A nem minősítő versenyeken alkalmazható kategóriák
6. Menetidő-számítás
7. Versenyzőkarton minta
8. Menetutasítás minta
9. A menetidő-számítási táblázat
10. Pont megnevezések és szimbólikus jelölései

Az utolsó 5 melléklet még készül, hamarosan az is megjelenik.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat a Magyar Természetbarát Szövetség és tagszervezetei által szervezett és rendezett gyalogos természetjáró tájékozódási túraversenyek (későbbiekben verseny) szabályainak egységes rendszerbe foglalása.

Alkalmazása biztosítja azt, hogy azonos szempontok alapján megrendezett hazai versenyeken indulhassanak a csapatok (versenyzők).

/1/ Jelen szabályzat előírása szerint kell rendezni minden olyan versenyt, melyet az MTSZ (Magyar Természetbarát Szövetség) Gyalogtúra Bizottság Verseny Albizottsága - a verseny rendezőjével egyeztetve - bajnoki versenynek kijelöl.

/2/ Minden egyéb verseny rendezése esetén el lehet térni a jelen szabályzat egyes pontjaitól, az eltéréseket azonban egyértelműen rögzíteni kell a versenykiírásban.

/3/ A szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az érintett versenybíróság jogosult dönteni, döntéseit a versenykiírásban és/vagy a menetutasításban és/vagy más módon a versenyben érintettek számára nyilvánosságra kell hozni.

/4/ Hivatalos - bajnoki - versenyeken a versenyszabályzattól eltérni csak abban az esetben szabad, ha azt a Verseny Albizottság írásban engedélyezi. Az eltérés engedélyezését - annak részletes indoklásával - a verseny tervezett időpontja előtt legalább 60 nappal írásban kell kérni, amelyre a választ 30 napon belül meg kell adni.

/5/ Amennyiben egy - bajnoki - versenyt nem a szabályzat előírásai szerint rendeztek meg és a szövetségi ellenőr szerint ez a körülmény alapvetően befolyásolta a verseny végeredményét, az adott verseny eredményeit nem szabad figyelembe venni a bajnokság értékelésekor.

/6/ Ez a szabályzat hatályba lép 1998. január 1-től és ezzel egyidőben a korábban kiadott szabályzatok és ajánlások érvényüket vesztik.

1. A VERSENY MEGHATÁROZÁSA

1.1 A gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny olyan verseny, amely a természetjárás keretein belül lehetőséget ad a tájékozódási képesség fejlesztésére, a fizikai kondíciók javítására, továbbá arra, hogy a résztvevők versenyszerűen összemérjék szellemi-fizikai felkészültségüket.

A gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny alapvető tartalma: a csapatoknak (versenyzőknek) térkép és tájoló segítségével, a menetutasításában meghatározott egyéb feladatok teljesítésével az előírt időtartam alatt az előírt sorrendben kell megkeresniük a térképen kijelölt, esetenkénti feladattal meghatározott és a terepen elhelyezett ellenőrző pontokat és úgy kell eljutniuk a célba.

1.2. A gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny alapvető kritériumai:

A tájékozódási túraversenyek változatosságát túlszabályozni nem szabad, mert a természet ezerarcúságát felhasználó, és azt bemutató megoldások sokasága csak fokozza a természet élvezetét, a természetjárás csodálatos lehetőségeivel.

2. A VERSENYEK FELOSZTÁSA, MINŐSÍTŐ VERSENYEK, BAJNOKSÁGOK

A minősítő és a bajnoki versenyek lehetnek nyíltak, nyilvánosak, országosak, azokon bárki részt vehet, aki benevezett a nevezési határidőig, illetve a mindenkori bajnokság kiírása szerint. A bajnokságban csak az MTSZ tagsággal rendelkezőket értékeljük. A versenyeken a kiírásban szereplő feltételekkel lehet részt venni.

A bajnokságot mindig az érvényes kiírás szerint kell rendezni.

A bajnokságban azt értékeljük, aki (akik) teljesítik a bajnokság kiírásában foglalt feltételeket. Csapat értékelhető akkor is, ha az összetétele változik, ha a bajnokság elején megadott keret tagjaiból áll össze minden egyes versenyen. De egy versenyző egy bajnoki idényben csak egy csapatban indulhat. (Összhangban a bajnokság kiírásával). A bajnokság kiírásának megfelelő létszámú csapatot kell nevezni, amely létszámból (névszerinti nevezésekből) kell a csapatnak össze állnia.(Nevezhető pl. 6 fő - névszerint - ebből 4 fő - névszerint - a versenyző csapat).

2.1. Bajnoki minősítő verseny az, amelyet az MTSZ Gyalogtúra Bizottság Verseny Albizottsága évente annak nyilvánít, és így szerepelteti a versenynaptárban, és csak azoknak az eredményét veszik figyelembe a bajnokságnál, a rendező szervezettel előzetes egyeztetés alapján.

Versenyeket az év bármely időszakában szabad rendezni, ajánlott március 15. és november 15.-e között.

2.2. Versenytípusok napszak szerint:

2.2.1. Nappali verseny:

Teljes egészében a nappali órákban zajlik. Az első rajt legalább egy órával követi a napfelkeltét, az utolsó rajt pedig legalább a keverési idővel növelt tiszta versenyidővel megelőzi a napnyugtát.

2.2.2. Éjszakai verseny:

Teljes egészében éjszaka zajlik. Az első rajt legalább 1 órával napnyugta után történik, az utolsó rajt pedig legalább a keverési idővel növelt tiszta versenyidővel megelőzi a napkeltét.

2.2.3. Vegyes napszakú verseny:

Kombinálja a két napszakot, az előző két pont egyikét sem teljesíti maradéktalanul. Úgy kell megrendezni, hogy az induló csapatoknak a feladatok végrehajtásához a két napszakból közel azonos idő álljon rendelkezésre.

2.2.4. Többnapos verseny:

Kettő vagy több napon keresztül (nappal - nappal, éjszaka, nappal-éjszaka kombinációjával) zajlik a verseny, azonos, esetleg más-más térképen. Az utolsó induló csapat versenyidejének lejártától számítva a csapatoknak legalább 6 óra pihenőidőt kell biztosítani, a következő rajtig.

2.3. Versenytípusok a fordulók száma szerint:

2.3.1. Egyfordulós verseny:

A végeredményt egyetlen verseny eredménye alapján hirdetik ki.

2.3.2. Többfordulós verseny:

A végeredményt kettő vagy több verseny helyezési sorrendjének vagy eredményének összesítése alapján hirdetik ki, ezt a versenykiírásban rendezni kell.

A többfordulós verseny eredmény kiszámításának módját a versenykiírásban tisztázni (ismertetni) kell.

A többfordulós verseny esetén lehet egy forduló alapján is napi eredményt hirdetni, ha a kiírás azt tartalmazza, de ez mindig csak részeredmény legyen.

A részeredményt minden forduló után nyilvánosságra kell hozni.

2.4. Versenyformák (bontott távú, kötött menetsebességű):

Bontott távú verseny azt jelenti, hogy a versenypálya több külön is értékelhető szakaszból áll. Ezen szakaszok teljesítése, ha a versenykiírás tartalmazza (több csapat indulása esetén) külön is értékelhető és ezek alapján eredmény is hirdethető. A verseny eredményét az értékelhető szakaszok hibapontjainak összege adja .

Kötött menetsebességű a verseny, ha a menetidők meghatározásához a körülményeknek megfelelő kiszámításához a sebességet meghatározzák. A menetsebességet legkésőbb a menetutasításban kell megadni.

Gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny csak bontott távú és kötött menetsebességű lehet.

2.4.1. Egyéni verseny:

A versenyző egyénileg oldja meg feladatát, és így az egyéni teljesítményét értékelik. 60 év feletti korosztályban egyéni indulás is lehetséges.

2.4.2. Csapat-verseny:

A feladatot a csapat tagjai közösen oldják meg, így az értékelés a csapat teljesítményét mutatja.

A csapatlétszámot a kiírás határozza meg.

2.4.3. Váltóverseny (csapat váltó, egyéni váltó):

A csapat tagjai, vagy a csapatrészek (min. 2 fő) váltószakaszonként más-más pályán versenyeznek. A váltószakaszokon más-más csapatrészek vagy versenyzők versenyeznek, illetve teljesítik a váltó szakaszt.

A váltóverseny legalább 2 vagy 3 váltószakaszból álljon.

A váltók egy időben is indíthatók, ha más-más feladatot, szakaszt teljesítenek.

A váltóverseny értékelése a három vagy több váltószakasz eredményének összesítése ( hibapontok összeadása ) alapján történik.

A csapatok (versenyzők) értékelhetők a helyezési számok összeadásával is, de erről a versenykiírásban rendelkezni kell.

2.4.4. Csapatosztó verseny, osztott feladatos verseny (verseny közbeni csapat szétválással):

A versenypálya egy vagy több szakaszán a legalább 4 fős csapatok két részre válnak (2-2 fő), és így más-más pályán oldják meg a feladatokat. Értékelés összesítve a hibapontok alapján. Amikor a csapatok két részre válnak, mindkét részlegnek önálló térképet, menetutasítást és versenyzőkartont kell adni.

2.5. A minősítő verseny rendezési feltételei:

Minősítő versenyeket csak egységes szempontok alapján, a versenyszabályzat minden pontját betartva kell rendezni.

A versenytérkép csak tájfutó térkép lehet.

Egyes feladatok megoldhatók térképvázlaton is, amelynek méretaránya azonos vagy nagyobb a verseny fő térképével.( Pl. itiner, kiegészítő térképvázlat. )

2.6. A nem minősítő versenyek fajtái és feltételei:

Ezek lehetnek:

A nem minősítő versenyekre ezen szabályzat nem tesz kötelező érvényű előírásokat.

Az ilyen versenyek rendezői is felelősek azonban a versenyterep tulajdonosaival, a területen gazdálkodókkal való előzetes egyeztetésért, a szükséges engedélyek beszerzéséért.

2.7.1. Egyeztetés:

A versenyterep érintett tulajdonosaival, a területen gazdálkodóval előzetesen a versenyt rendező szervezet köteles egyeztetni illetve engedélyt kell kérni.

2.7.2. Engedélyeztetés:

Ha a verseny természetvédelmi vagy tájvédelmi körzet területet érint, vagy azon kerül megrendezésre, az illetékes nemzeti park, igazgatóság vagy természetvédelmi igazgatóság engedélyét a verseny rendezőségének előre be kell szerezni.

2.7.3. A területileg illetékes vadászati felügyelőséget vagy társaságot - az engedélyek kézhez vétele után - értesíteni kell a verseny helyszínéről és időpontjáról.

Folytatás: 3. A versenyek résztvevői


Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja