26. A CSAPAT (VERSENYZŐ) FELSZERELÉSE ÉS SEGÉDESZKÖZEI

26.1. A versenyző ruházata:

Sportszerű, közízlést nem sértő túraruházat, bozótruha, terepcipő.

26.2. Rajtszám:

A versenyeken alkalmazása nem kötelező, de nagyobb létszámú versenyeknél célszerű, segíti az időmérő állomások, valamint a rajt- és célszemélyzet munkáját.

Rendezőség biztosítja a csapatok (versenyzők) azonosítására.

A rajtszámot jól láthatóan kell a mellen vagy a háton elhelyezni és a verseny időtartama alatt viselni.

26.3. Segédeszközök, felszerelések:

26.3.1. Versenybíróság által biztosított:

26.3.2. Csapatok (versenyző) által használható, biztosítandó:

Kötelező :

Ajánlott :

26.3.3. A csapat (versenyző) által nem használható eszközök versenyzéskor:

Használatuk a versenyből való kizárást vonja maga után !

27. SPORTSZERŰSÉG

Ha a verseny helye előre ismert, a terep látogatása a versenyt megelőző hónapban tilos.

A versenyen nem indulhat az, aki a verseny bizalmas adatainak birtokában van.

A versenyen induló csapatok egymásnak információt nem adhatnak, rádiótelefont, CB rádiót a csapatok nem használhatnak verseny közben.

A dopping minden formája tilos.

A bajnokság bármely minősítő versenyén elkövetett sportszerűtlenség a bajnokságból való kizárást vonja maga után.

A bajnoki versenypályán csak a bajnokságba benevezett csapatok (versenyzők) indíthatók. A bajnoki versennyel egyidőben - azon a helyszínen , de más pályán - más verseny is rendezhető.

28. VISELKEDÉS A VERSENYEN

Csendesen, a természetet legkevésbé zavarva és károsítva, a természetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat a legmesszebbmenőkig betartva kell versenyezni.

A vadvédelmi, tűzvédelmi, esetleg műemlékvédelmi szabályokat be kell tartani.

Az erdei létesítményeket óvni kell.

A versenyfeladat teljesítéséhez idegen segítség nem vehető igénybe! - Ez kizárást eredményez.

A verseny résztvevői kötelesek a versenybíróság utasításait betartani.

Az eltévedt, sérült versenyző igénybe vehet segítséget, de ezzel a versenyt feladta.

Sérült versenyző számára a segítségnyújtás kötelező, amennyiben a sérült vagy a sérült társa igényli azt. Ilyen esetben a segítség elmulasztása súlyos sportszerűtlen-ség, versenyből való kizárást von maga után. Amennyiben a segítségnyújtás úgy oldható meg, hogy a segítségnyújtó csapatban legalább két fő marad, a versenyt fojtathatják. Ha nem, a segítségnyújtó csapat értékeléséről a versenybíróság dönt. A segítségre szorult csapat a versenyt feladta.

Az eltévedt, a versenyt feladó versenyző (csapat) is köteles a célban jelentkezni személyesen vagy telefonon, és a versenyzőkartont eljuttatni.

Célbaérés után csak az ellenőrző bíró engedélyével lehet a versenyterepre visszatérni.

A tájékozódási túraversenyen mindenki saját felelősségére indul.

29. ÓVÁS, ÉSZREVÉTEL

Óvást adhat be a csapatvezető (versenyző).

A csapatvezető tagja lehet a versenyző csapatnak is.

29.1. Az óvás tárgya lehet:

29.2. Az óvásra vonatkozó előírások:

Az időmérő állomáson bejelentett és az állomáskartonon rögzített óvást a célban írásban kell beadni.

Az óvás csak írásban történhet, a versenybíróság elnöke és az ellenőrző bíró jogosult elfogadni.

Szükség esetén versenyszabályzatot, papírt, írószert kell biztosítani az óvni szándékozó részére. Az óvást átvevő személy az átvételt igazolni köteles.

Az óvás benyújtásakor az óvási díjat a versenybíróságnál letétbe kell helyezni, arról elismervényt kell adni.

Bajnokságban óvni csak a jelen versenyszabályzat pontjaira hivatkozva lehet.

29.3. Az óvás időpontja:

29.4. Az óvás díja: témánként a személyenkénti nevezési díj háromszorosa.

29.5. Az óvás elbírálása:

Ha a versenyzők kérik, a vitatott ellenőrzőpont elhelyezését azonnal ellenőrizni kell a helyszínen, de úgy, hogy a versenyt ne zavarja. A helyszíni ellenőrzésen az ellenőrzőbíró és az óvást benyújtó személy vesz részt.

Az óvást az ellenőrzőbíró - bajnoki versenyen a szövetségi ellenőr - a versenybíróság elnökével való konzultálás után köteles elbírálni, és annak eredményét lehetőleg azonnal, vagy legkésőbb 48 órán belül közölni az óvás benyújtójával.

Ha a versenyen nincs jelen ellenőrzőbíró, illetőleg szövetségi ellenőr, akkor az óvást a versenybíróság elnöke bírálja el.

29.6. Az elbírált óvás:

Ha a szabálysértés részben, vagy egészben fennáll, akkor az óvást részben vagy egészben el kell fogadni.

Ha a megállapított szabálysértés az elbíráló megítélése szerint a verseny eredményét döntően befolyásolta, akkor érvényteleníti az érintett kategória(k) eredményét. Pl: egy hibásan kihelyezett bója elég a szakasz érvénytelenítése.

Ha a megállapított szabálysértés a verseny eredményét döntően nem befolyásolta, mert csak jelentéktelen a szabálysértés, akkor az óvás elfogadása mellett a verseny eredményét nem érvényteleníti az ellenőrző bíró.

Elismert óvás esetén az óvási díjat vissza kell fizetni.

Elutasított óvási díjáról számlát kell adni.

29.7. A döntéssel kapcsolatos teendők:

29.8. Eredményhirdetés eredménytörlés esetén:

29.9. Az eredmény - óvás miatti - érvénytelenítése esetén a rendező szervezet köteles kivizsgálni a szabálysértést.

A kivizsgálás:

Ha a szabálysértés bajnoki versenyen a rendezőség részéről történt, a rendezők kötelesek azt a versenyt, kategóriát nevezési díj nélkül újra rendezni, ugyanabban a bajnoki évben.

Ha a rendezők vétkessége miatt történt a szabálytalanság, a verseny rendezői a következő évi bajnokságban nem kaphatnak bajnoki verseny rendezésére jogot.

29.10. Fellebbezés:

Fellebbezési díj a személyenkénti nevezési díj tízszerese, amelyet a címzett részére kell befizetni.

Az elbíráló döntése ellen a területileg illetékes Természetbarát Bizottsághoz, Szövetséghez, bajnoki verseny esetén az MTSZ Verseny Albizottságához lehet fordulni.

Fellebbezni az óvásra adott válasz kézhezvételétől számított 24 órán belül feladott ajánlott levélben lehet, a fellebbezési díj egyidejű befizetésével. Mellékelni kell az óvási díjról kapott számla másolatát.

Az illetékes szervezet 21 napon belül köteles dönteni a fellebbezésről.

A fellebbezés elismerése esetén a fellebbezési díjat vissza kell fizetni.

A fellebbezés kivizsgálásának költségeit az elmarasztalt fél köteles viselni.

A területi (megyei) szervezet döntése ellen az MTSZ Gyalogtúra Bizottság Verseny Albizottságához lehet panaszt benyújtani.

30. A SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGE

Ezen versenyszabályzatot 1998.január 1-től kell alkalmazni.

Folytatás: Mellékletek


Versenyszabályzat
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja