12. TÉRKÉP

12.1. A verseny térképe:

A felsőfokú versenyt tájfutó térképen kell rendezni, amely valósághűen ábrázolja a versenyterep síkrajzát, domborzatát, vízrajzát és terepfedezetét, méretarány 1:15000 és 1:10 000, alapszintköz: általában 5 m vagy kisebb legyen.

12.2. A nem minősítő verseny térképe:

A középfokú versenyt tájfutó térképen kell rendezni, amely valósághűen ábrázolja a versenyterep síkrajzát, domborzatát, vízrajzát és terepfedezetét, méretarány 1:15.000 és 1:10.000, alapszintköz: általában 5 m vagy kisebb legyen.

Az alapfokú verseny lehetőség szerint turistatérképen legyen megrendezve.

12.3. Amennyiben a verseny helyéről 1:15.000 -hez és nagyobb méretarányú tájfutó térkép is beszerezhető (közel azonos minőségben), akkor a korosztállyal jelzett kategóriákban a nagyobb méretarányú térképet kell biztosítani.

12.4. A bajnoki versenyek rendezéséhez nem használható 10 évnél régebbi helyesbítésű térkép.

12.5.A versenytérkép a csapat (versenyző) tulajdona. Amennyiben a versenybíróság úgy rendelkezik, a versenytérképet a csapat (versenyző) a célba érkezéskor köteles átadni az ezzel megbízott versenybírónak.

A verseny végén a térképet a versenybíróság köteles visszaadni a csapatnak (versenyzőnek).

A versenybíróság az átvett térképet csak megőrzi, értékelési vagy más célra nem használhatja fel. A csapatvezető megtagadhatja a térkép átadását, ha a véleménye szerint a térkép rajzolatában, kiszúrásában óvási ok van, s ezért óvni szándékozik. Ekkor azonban az óvás elismeréséig a versenybíróság által kijelölt helyen kell tartózkodnia, térképpel kapcsolatos kommunikációja más csapatokkal (versenyzőkkel) tiltott. Verseny közben és az óvás alatt lévő csapat (versenyző) kommunikációja más csapattal tiltott.

13. A VERSENYPÁLYÁVAL KAPCSOLATOS SZÁMÍTÁSOK

13.1. Versenypálya:

A rajttól a célig tart a térképen, illetve a menetutasításban megadottak alapján.

13.1.1. A versenypálya távja:

A távolságot -a térképen- külön feladat hiányában két egymást követő ellenőrző pont közötti egyenes mentén kell mérni.

Külön feladatnál a menetutasításban megadottak szerint. (pl. A kötelező útvonal külön feladatnak számít.)

Ezeknek a mért távolságoknak az összessége a versenypálya hossza.

13.1.2. A versenypálya szintemelkedése:

Külön feladat hiányában -a térképen- a két ellenőrző pontot összekötő egyenes mentén kell számolni, és mindig csak a felfelé haladás szintkülönbségeit kell a megadott útvonalon összeadni.

A szintkülönbséget a távolságméréssel összhangban ( azzal azonos vonal mentén, nem pedig a "logikus útvonalon") és csak a szintvonal metszések figyelembe vételével kell megállapítani.

A szintemelkedés számításánál adódó nem egész számokat (részszinteket) minden esetben felfele kell kerekíteni.

13.1.3. Nappali versenypályán alkalmazott menetsebességek:

Minden nehézségi fokozatban:
A / 19 : 4 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +1 perc.
A / 35 : 4 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +1 perc.
A / 36 : 3,5 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +1 perc.
A / 50 : 3 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +1,5 perc.
A / 60 : 2,5 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +2,5 perc.
A / 70 : 2,5 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +2,5 perc.
Családos: 3,5 km/óra , 10 méter szintemelkedésenként +2 perc.
Kisgyermekes: 3 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +2 perc.

13.1.4. Éjszakai versenypályán alkalmazott menetsebességek:

Minden nehézségi fokozatban:
A / 19 : 4 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +1 perc.
A / 35 : 4 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +1 perc.
A / 36 : 3 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +1 perc.
A / 50 : 2,5km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +1,5 perc.
A / 60 : 2 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +2 perc.
A / 70 : 2 km/óra, 10 méter szintemelkedésenként +2,5 perc.
Családos: 2,5 km/óra , 10 méter szintemelkedésenként +1 perc.

13.1.5. Menetidő : ( 6.sz. és 9.sz. melléklet )

A menetutasításban kell megadni - lehetőleg a feladattal azonos helyen - a versennyel kapcsolatos minden információt, így az ellenőrzőpontok közötti távokra meghatározott menetidőket is.

Ha a feladat a részidő ( menetidő ) meghatározása, a megfelelő helyen a menetutasításban x jelet kell alkalmazni.

A versenypálya rendkívüli adottságára való tekintettel pót menetidő is megadható.
A nehezebb feladatok megoldására is adható plusz menetidő, de ezt a menetutasításnak külön tartalmazni kell.

A menetidő számításnál a részperceket szakaszonként felfelé kell kerekíteni.

Menetidő számításnál a távolságra adandó, s a szintemelkedésért járó menetidőt egy tizedes pontossággal kell számítani. A két menetidőt össze kell adni és a kapott összeget felfelé kerekítve megkapjuk az adott szakasz menetidejét.

A szerkesztési és technikai feladatokhoz plusz időt kell biztosítani; ezt tartalmazhatja a menetidő is, de erre a versenyzők figyelmét fel kell hívni a menetutasításban.

13.1.6. Teljes menetidő:

A menetidők, illetve a pótidőkkel növelt részidők összege a rajttól a célig. Többszakaszos versenynél a külön értékelt szakaszok az időmérő-állomások közötti menetidők és pótidők összege.

13.1.7. Keverési idő:

Az az idő, amely a teljes menetidőn túl a csapatok (versenyzők) rendelkezésére áll az értékelhető versenyzéshez. Mértékét a versenybíróság határozza meg, általában a teljes menetidő 30 %-a.

13.1.8. A verseny időtartama a csapat(versenyző) részére:

A teljes menetidő és a keverési idő összege.

13.1.9. Pihenő idő:

Az időmérő állomáson a csapatok (versenyzők) kérésére adható, mértéke állomásonként 5-30 perc, a nagy létszámú induló csapatok esetében az alsó határértékhez kell közelíteni.

A versenybíróság a teljes versenytávra is maximálhatja a kiadható pihenő időt.

A vegyes napszakú versenyen a két napszak között a csapatok (versenyzők) részére legalább 6 óra pihenő időt kell biztosítani, a beérkezés és az indulás között.

13.1.10. Torlódási idő:

Az időmérő állomásokra egy időben érkező, azonos útvonalon tovább haladó csapatok szétválasztására felhasznált időt befolyásolhatja a maximális versenyidőt, ezért a versenypályák tervezésekor és a maximális versenyidő megadásakor figyelembe kell venni.

13.1.11. Indítási időköz:

Indítási időköz 1-2-3-4-5 perc lehetséges, az induló csapatok számától függően a felső értékhez kell közelíteni. Azonos pályán tovább haladó csapatok minimum 3 perc időközzel indítandók.

Az időmérő-állomásokon lehetőleg a rajttal azonos indítási időközöket kell alkalmazni.

14. TILTOTT TERÜLETEK, KORLÁTOZÁSOK

14.1. A terepen tiltott területek:

A térképre berajzolt tiltott területekre a csapatok (versenyzők) nem léphetnek be. Azt a területet ahova nem léphetnek be azt folyamatos, lehetőleg sárga szalagból készült kordonnal meg kell jelölni.

14.2. A vonatkozó, különös környezetvédelmi és természetvédelmi előírások:

A versenyterepre vonatkozó természetvédelmi előírásokat be kell tartani, ezeket a versenyzőkkel előzetesen közölni kell.

14.3. Magántulajdonú erdők:

A versenyterület által érintett erdők tulajdonosától, bérlőjétől (erdőbirtokosságnál kérhető) írásban engedélyt kell kérni. Ha az engedélyt a tulajdonos bármilyen okból nem adja meg, tiltott területként kell kezelni.

15. PÁLYA BERAJZOLÁS A TÉRKÉPRE

15.1. Az előre berajzolt térképek, utasítástérképek:

Minősítő versenyeken csak előre berajzolt térkép alkalmazható.

Minden pályaberajzolás élénkpiros, illetve narancs színnel történik. Csak vízben nem oldható irónnal (tus tinta, alkoholos rostiron, golyóstoll) szabad berajzolni.

A rajthelyet egyenlő oldalú háromszöggel kell jelölni, a háromszög oldala 7 mm és az egyik csúcsa az első ellenőrző pont felé mutasson. A rajt helye a háromszög középpontjában van, ha nem akkor ki kell szúrni.

Az ellenőrző pont(okat) 5-6 mm átmérőjű körrel kell jelölni, az ellenőrző pont lehetőleg a kör középpontjába essék.

Az ellenőrző pont helyét ki kell szúrni, ha:

Az ellenőrző pontokat a rajttól a célig növekedő sorrendben meg kell számozni, de egyenes vonallal nem szabad összekötni a feladatok miatt. Ha a két pont között nincs egyéb feladat, akkor egyenes vonallal összeköthető.

Nem alkalmazható az összekötés, ha a vonal térkép jelet takarna el. Kötelező útvonal végpontjait a szomszéd pontokkal, vagy a két pontot, ha köztük feladatot kell teljesíteni, vonallal nem szabad összekötni.

A kötelező útvonalat, mint az ellenőrző pontot, folyamatos piros vonallal és a soron következő számmal kell jelölni, a kezdetét és végét ki kell szúrni. Amennyiben végpontjai nem önálló (számozott ellenőrző pontok) vagy nem pontszerű elemek (tereptárgy, útkereszteződés), az útvonal kezdetét és végét ki kell szúrni. Ha a haladás iránya megszabott, a következő ellenőrző pont felé mutató nyílhegyet kell rajzolni.

A cél helyét két koncentrikus körrel (5-7 mm) kell jelölni, egyebekben az ellenőrzőpontoknak megfelelően kell eljárni.

Ha a rajt és a cél azonos helyen van, akkor a rajt helyét jelölő háromszögön belül (vagy kívül) egy körrel jelöljük a cél helyét.

A tiltott területet, ahova bármilyen okból tilos a belépés, piros vonallal körül kell rajzolni, és átlós irányban be kell vonalkázni. A karantént piros körvonallal írt piros K betű jelzi.

A kategóriát a versenytérképen fel kell tüntetni.

Minden utólagos helyesbítést a verseny térképen jelkulcs szerinti színnel kell berajzolni.

Az írások iránya mindig nyugat-keleti legyen, és ne takarjon el a térképen lényeges részeket. Az ellenőrző pontok sorszámozását úgy kell elhelyezni, hogy a számok ne fedjenek el tájékozódási szempontból fontos térképjeleket.

A segédpontok jelölése térjen el az ellenőrző pontok jelölésétől. Célszerű nagybetűk használata.

Lehet azonos színű is, de akkor formabeli különbség legyen (pl. körön belül rajzolt négyzet).

15.2. Egyéni berajzolás, utasítás-térkép alapján:

15.3. Pontmegnevezések: ( 10. sz. melléklet )

Felsőfokú (A) versenyen: nappali versenyen nem szabad megadni, kivéve, ha a kiszúrás eltakarhatja a célobjektumot. Ekkor szűkített megnevezés megadható (pl. "keleti vizes gödör" nem , de "vizes gödör" igen).

Középfokú (B) versenyen: megadható.

Alapfokú (C) versenyen: kötelező.

Éjszakai versenyen: minden fokozatú versenyen adható.

A pontmegnevezések megadhatók szóval, írásban és/vagy ún. szimbolkóddal, felső és középfokú pálya esetén lehetőleg szimbolkóddal.

15.4. Szalagozások:

Ahol szükség van a csapatok (versenyzők) tájékoztatására, eligazítására, ott szalagozni kell.

Az A és B fokozatú versenyen piros-fehér, a C fokozatú versenyen a követendő jelzett turista út jelzésével megegyező színű szalagozást kell alkalmazni. A térképen szaggatott piros vonallal és a turista térképen szokásos szimbólummal jelöljük meg.

Az egyes kategóriák térképén csak azt a szalagozást kell jelölni, amelyet a kategória csapatainak (versenyzőinek) követniük kell.

15.5. A körbekerítés:

Veszélyes területeket, tiltott területeket, csapatok(versenyzők) elől elzárt területet a térképen piros folyamatos vonallal határoljuk körül és átlós irányba vonalkázzuk be.

Folytatás: 16. Versenyközpont, rajthelyVersenyszabályzat
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja