Természetbarát Híradó

76. szám

1998. június

Kaptárkő

KaptárkőHÍREK

Elnökségi hírek
Az alapszabály javasolt módosítása
Együttműködési megállapodás a Czárán Gyula alapítvánnyal
A Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra 1997. évi teljesítői
Erdészeti Múzeum nyílt a Bükkben
Mintaterületté vált a Karancs-Medves
Ugye, hogy lehet így is (Tihany 30)
A Szent István-napi túráról
Lepke a kisvasút útjában ?

MEGJELENT

A bihari Pádis karsztvidék térképe
Fedezd fel a természetet!

JELZÉSEK

Útvonal-módosítás az Őrségben (Himfai parkerdő, Nádasdi erdő)
Jelzés változás a Kövestető (Mecsek) környékén
Változás a Csicsó-hegynél (Villányi-hegység)

KUDARCOK, EMLÉKEK, TANULSÁGOK

Egyszer lenn, egyszer fent - a szerencse forgandó

HASZNOS TUDNIVALÓK

A vizitúrázás sajátos egészségügyi hatásai (Dr. Egri-Kiss Tibor)

ÚTON

Dél-Dunántúli mozaik (Gyenes Péter)
Két keréken Bécstől Budapestig a Csallóközön át - III. rész (Murányi Attila)
A Béke-barlang földalatti menyországa (Németh Imre)
Kaptárkövek a Bükkben (Franczia István)

TÚRISTA DAL

Rásüt a nap

--------

ELNÖKSÉGI  HÍREK

A Szövetség elnöksége, a soron lévő ülését 1998. június 6-7-én Dunakilitiben tartotta.

Jelen voltak: Bubla Gyula alelnök, Horváth Zoltán alelnök, Szabó Imre főtitkár, Baronek Jenő, Bükiné Törő Ágnes, Csávás István, Hluchany József, Dr. Juhász Ágnes, Kiss Gyula, Kovács Dezső, Kovács Tamás, Kovács Tamás Attila, dr. Nagy Sándor, Németh Imre, Pálmai Vencel, Quitt András, Rakaczky István, Szilágyi László elnökségi tagok, Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bognár Mária gazdaságivezető, Kalmár László titkár.

Napirenden volt

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét; tudomásul vette a főtitkár beszámolóját, a két ülés között végzett munkáról; módosította működési szabályzatát. Viharos vitát követően odaítélte az ez évi kitüntetéseket; elfogadta a következő félévi munkatervet és tudomásul vette a Tesz-ről szóló tájékoztatót.

Az elnökség határozott újabb rendkívüli közgyűlés összehívásáról, amelyre azért van szükség, mert a "Különösen közhasznú" státus elnyeréséhez az Alapszabályban további változtatásokat kell eszközölni.

A RENDKIVÜLI KÖZGYŰLÉS
1998. JÚLIUS 4-ÉN LESZ BUDAPESTEN.

A közgyűlésre a legutóbbi soros közgyűlés küldöttei a hívatalosak, akik erre külön meghívót kapnak.

--------

A Fővárosi Bíróság észrevételezése alapján az elnökség az alábbi szövegszerű módosításokat javasolja az alapszabályban:
(a vastaggal szedett szöveg részek)

2 e) A szövetség közhasznú szolgáltatásaiból - a tevékenységünk jellegéből fakadóan is - nemcsak a tagok, hanem bárki más is részesülhet."

8.: "A szövetség - közhasznú céljainak megvalósítása érdekében (azt nem veszélyeztetve) - létesítményeket, vállalkozásokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetőleggazdasági társaságok létrehozásában, működésében.

17 pont: "a) A tiszteletbeli tag joga: tanácskozási joggal részt vehet a szövetség közgyűlésén."

21. "Tagjai: a tagszervezetek képviselői és az elnökség tagjai."

22. "A közgyűlés képviselőit a jelen alapszabály 11. pontja szerint létrehozott (országos, terület, szakmai, szakági vagy egyéb) rétegszervezetek választják. Minden 300 szervezett természetbarát után 1 mandátum illeti meg a rétegszervezetet.

24. "A közgyűlésről hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a dátumot, a jelenlévők névsorát, a vitatott pontok főbb tartalmát, az elfogadott határozatok szövegét és sorszámát, az elutasított határozatok szövegét, a szavazás számszerű eredményét. A jegyzőkönyvet határozatlan ideig a központban kell megőrizni oly módon, hogy abba bármely tagszervezet megbízottja igény szerint betekinthessen. A közgyűlés helyszíne eltérhet a szövetség székhelyétől."

25. A közgyűlés előtt 30 nappal a küldött vagy a küldő szervezet részére postázni kell a napirendi pontokat és a közgyűlés anyagait."

26. A szabályosan összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok esetében határozatképes mindaddig, amíg a mandátumok 50%-a + 1 képviselve van."

33. Az elnökség tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek."

36. "Az elnökség munkaterv alapján dolgozik. A munkaterv szerinti elnökségi ülések összehívásáról a főtitkár a központ útján írásban gondoskodik.

A napirendi pontokat is tartalmazó meghívót és a tárgyalásra kerülő anyagokat elnökségi ülés előtt 14 nappal postázni kell."

38 Az elnökség

l) jóváhagyja az éves beszámolót,

u) döntéseit, határozatait az érintettekkel írásban közli;

43. A számvizsgáló bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt."

44. A számvizsgáló bizottság tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.

Ha a számvizsgáló bizottság megítélése szerint a gazdálkodási tevékenység jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyűlés határozatába ütközik, kezdeményezi az elnökség rendkívüli ülésének összehívását és javaslatot tesz annak napirendjére."

54. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel."

56. c) ingó- és ingatlan vagyon, amely a közhasznú tevékenységet szolgálja;

d) kizárólag az állam vagy az MNB által kibocsátott értékpapír;

e) tőkerészesedés, de kizárólag olyan gazdasági társaságban, amelyben felelőssége vagyoni betétje erejéig korlátozott

57. A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki, valamint vállalkozási tevékenységéhez hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hiteltörlesztésre nem használhatja fel."

VII. A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

61. A vezető tisztségviselők kötelesek megfelelően gondoskodni arról, hogy a szövetség által nyújtott szolgáltatásokról bárki időben értesülhessen.

62. A közhasznúsági jelentést úgy kell összeállítani, hogy abból a szövetség közhasznú tevékenységének lényegi jellemzői és az arra felhasznált források, valamint a szolgáltatás jellegét figyelembe véve az érintettek köre is megállapítható legyen.

63. A közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót a szövetség központ-jában úgy kell megőrizni, hogy abba bárki betekinthessen.

64. A szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az elnökség tagjai, valamint az elnökség és a közgyűlés által megbízott személy bármikor betekinthet."

bagoly

Az újabb alapszabály-módosításra azért van szükség, mert a nyilvánosan megjelent törvényeken kívül - a demokraciának fittyet hányva* - a különféle bírói szervezetek belső "jogértelmező" döntéseket is hoznak, és ezek az "irányelvek" és döntések a jogtárakban nem szerepelnek, testületen kívül állóknak nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhetőek. Így a februári rendkívüli közgyűlésre nem lehetett azokat az alapszabály módosítási javaslatba beépíteni, a pozitív elbíráláshoz viszont szükségesek.

*Szerkesztő magánvéleménye

--------

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Fundatia "Czárán Gyula" Alapítvány (Oradea) képviseletében Egri Ferenc elnök és a Magyar Természetbarát Szövetség (Budapest) képviseletében Szabó Imre főtitkár a közös kapcsolatok és együttműködés kialakításának és fejlesztésének érdekében a következőkben állapodnak meg:

 1. A két aláíró szervezet vezetősége rendszeresen tájékoztatja egymást a munkaterveikben szereplő legfontosabb tevékenységekről (kirándulások, túrák, táborok, tudományos ülésszakok, meg- emlékezések, természetvédelmi értekezletek, kiállítások stb.)
 2. Az egymás országaiban rendezett utazások, kirándulások, túrák alkalmával, igény szerint mindkét szervezet az útvonalnak és jellemzőinek megfelelő túravezetőket biztosít a csoportnak.
 3. Kölcsönösségi alapon, előzetes megegyezés szerint segítik egymást a programjaik lebonyolításához szükséges szállások biztosításában, megszervezésében.
 4. Mindkét szervezet kiadványaiban közlési lehetőséget biztosít a másik fél számára. Ez a lehetőség magába foglal táj- vagy műemlék-bemutatókat, szervezeteinket érdeklő híreket és esemény-beszámolókat.
 5. Kiadványaikat kölcsönösen terjesztik.
 6. A kapcsolatok aktív ápolása érdekében mind a "Czárán Gyula" Alapítvány, mind a Magyar Természetbarát Szövetség a kapcsolatok ápolásáért felelős személyt jelöl ki. Az így kijelölt vezető személyek évente legalább két alkalommal találkoznak az általuk kijelölt helyen.
 7. Jelen megállapodás mindaddig érvényes, amíg az egyik fél annak megszüntetését nem kéri írásban a másik féltől.

Budapest - Nagyvárad, 1998. június 10.
Fundatia "Czárán Gyula" Alapítvány
Egri Ferenc elnök
Magyar Természetbarát Szövetség
Szabó Imre főtitkár

Hírcsokor

A ROCKENBAUER PÁL DÉL-DUNÁNTÚLI KÉKTÚRA 1997. ÉVI TELJESÍTŐI

 1. Osvald Ákos Kaposvár
 2. Almásy Valéria Budapest
 3. Varga András Gödöllő
 4. Sztarenszky Tamás Gödöllő
 5. Szili Mátyás Budapest
 6. Németh Pál Sárbogárd
 7. Németh Pálné Sárbogárd
 8. Németh Csanád Sárbogárd
 9. Bakurecz Gábor Sárbogárd
 10. Bükki Béla Nagykanizsa
 11. Szűcs Rózsa Nagykanizsa
 12. Dr. Csizmadia Jánosné Nagykanizsa
 13. Dr. Csizmadia János Nagykanizsa

--------

ÚJ LÁTNIVALÓ A BÜKKBEN

Erdészeti Múzeum nyílt májusban a Lillafüredi Állami Erdei Vasút Garadnai végállomásánál. Egy használaton kívüli szolgálati lakásból alakították ki a 72 négyzetméteres, három helyiségből álló kiállítást. Az udvaron korhű állapotú, de felújított erdei kisvasúti- és rönkszállító kocsik láthatók. A Múzeum igyekszik a turistáknak teljes körű képet nyújtani a Szinva- és Garadna-völgyi erdészet, valamint kisvasútja múltjából. A tárlókban fényképek, kiadványok és régi menetrendek is felidézik a környék múltját az erdőművelés szemszögéből.

Kertész István

--------

MINTATERÜLETTÉ VÁLT A KARANCS-MEDVES

Az egyébként sikeres Országos Gyalogos Természetjáró Találkozóra felújították a Salgótarján környéki turistautakat. Nemcsak mintaszerű útjelzések készültek, hanem a legfontosabb csomópontokban, elágazásoknál irányító táblákat is kihelyeztek. A lelkes és szakszerű munka eredményét örömmel nyugtázták a találkozó résztvevői. A gazdag programot alkalmanként egy-egy jégeső is élménydúsabbá tette. Külön meglepetés volt a szombat esti pazar tűzijáték a Somoskői vár tövében.

A több mint háromszázötven hazai résztvevőn kívül a szomszédos Szlovákiából ott voltak a Losonci járás (Szlovákia) KST Javor Lucenec küldöttei: Barta Kálmán, Jaszenka Pál, Gyurján Zoltán, Pavlov József, Hanula Károly és a Kárpát Természetbarát Liga (Románia) képviselői: Ludovic Marinkas (alias: Lala Úr) és Stefanov Titusz (Titi) is. Losonci barátaink tevékenyen részvettek a szlovákiai túrák előkészítésében és lebonyolításában is. Köszönet értre.

Úgy érzem, hogy Gubola István és segítői "magasra tették a lécet" a jövő évi rendezőknek. Ugyancsak igyekezniük kell, hogy majd "átugorják".

Mindenesetre találkozunk jövő pünkösdkor a Velencei-tó partján.

-KL-

--------

UGYE, HOGY LEHET ÍGY IS...!

Persze, hogy a TIHANY 30 teljesítménytúráról van szó. De kezdjük az elején.

A zsúfolt, kevés kocsit tartalmazó vonatról lekászlódunk, átverekedjük magunkat a bejelentkezés nehézségein és máris kezünkben a szépen szerkesztett pecsételő füzet, még történelmi áttekintés is van benne. Induljunk!

A jelzéseket átfestették, a Noszlopy-forrásnál narancs vár minden résztvevőt. Majd Aszófő, újabb állomás, s máris a gejzírkúpok felé tartunk. Szép napos idő - jó kilátás a Balatonra és körülöttünk kankalin, leánykökörcsin, kosborok kifogyhatatlan sora. A Tájvédelmi Körzet irodájának parkjában zsíros kenyér, savanyúság, üdítő. A "fürge lábúaknak" még sör is jutott. (Nem elírás, hanem tény!) Az Aranyháztól most is olyan szép a Belső-tó, mint régen. Az Apátsági templom belsejét is érdemes is megnézni - befejeződött a helyreállítás. A néptelen hajóállomáson stílszerűen a balaton mellett vártak bennünket. A Barátlakások és az Óvár érintése után "Chio" toll és némi rágcsálni valóval fújhattuk ki magunkat. A Külső-tó békakoncertje után zárta a Gólyafészek Fogadó podravka levese és egy pogi zárta a napot.

Ugye, hogy lehet így is. 200 forintért ennyi mindent... Más túrákon 300 forintért egy üdítőre se "fussa"!?

Nem csalódtunk sem Tihanyban, sem a rendezésben. Köszönjük a túrát

Molnár József

--------

SZENT ISTVÁN NAPI TÚRÁRÓL

Idén ünnepeljük a 10 éves évfordulóját az 1988-as határnyitásnak, amikor hosszú évtizedek után először nyílt lehetőség arra, hogy magyar természetjárók magyar oldalról ismét felmehessenek az Írottkő 882 m-es csúcsára.

Az emlékünnepség 1998. augusztus 22-én, szombaton 1200 órakor lesz Írottkőn a kilátótoronynál. A rövid megemlékezés után átsétálunk osztrák területre, a mintegy félórányira lévő vízválasztó nyeregben álló hősi emlékműhöz, ahol kulturális műsorokra kerül sor.Határnyitást kértünk az illetékes szervektől, így érvényes útlevéllel rendelkező magyar és osztrák állampolgárok részére lehetőség nyílik a szomszédos ország területén folytatni túráikat.

A programok véglegessé válása után területi szervezeteinket körlevélben tájékoztatjuk a pontos tudnivalókról.

Szállás ügyekben segítséget lehet kérni a Vas Megyei Természetbarát Bizottságtól. A gyorsaság miatt telefonon célszerű érdeklődni Andráskai Olgánál az alábbi időpontokban: hétfőtől csütörtökig 0800 - 1200 között és hétfőn 1700 - 1900 óráig a 06-94/312-498 telefonszámon.

Rendezvényünk fővédnöke: Dr. Pusztai Gyula úr, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke. Védnökök: Básthy Tamás úr, Kőszeg város és Jozef Saly úr, Rechnitz (Rohonc) község polgármesterei.

Mindenkit szeretettel várunk az ünnepségen!

Pálmai Vencel

--------

Az új "A bihari Pádis karsztvidéke" térkép és a Fedezd fel a természetet! zsebkönyv ismertetését lásd Megjelent lapunkon.

--------

LEPKE A KISVASÚT ÚTJÁBAN ???

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nem járul hozzá, hogy a kisvasút továbbépüljön Tardana községig. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút üzemeltetője az Északerdő Rt. nehéz anyagi helyzete ellenére javasolja a hálózat bővítését. Korek Károly üzemvezető szerint a mintegy 60-80 milliós költséget pályázatokból, a közelebbi települések támogatásából és közmunka révén lehetne előteremteni. A nagyközönség által kevésbé ismert parasznyai szárnyvonal Taksa-lápai megállójától kiágazva vezetne az új nyomvonal Tardona határáig. A helyszínrajz alapján a megépítendő 5,8 kilométer hosszú szakasz számos kanyarulattal ereszkedne le a 130 méterrel lejjebb fekvő új végállomáshoz. Gasztonyi Éva, a Nemzeti Park földtani és természetvédelmi osztályvezetője elmondta, hogy két évvel ezelőtt érkezett hozzájuk az első megkeresés e tárgyban és akkor elvileg még elképzelhetőnek tartották a kivitelezést. Az időközben elvégzett környezeti hatástanulmányt megismerve azonban nem javasolják a kisvasút tervezett nyomvonalon való kiépítését. Az eddig viszonylag érintetlen, nagy területen összefüggő élőhelyeket felszabdalná az új vasúti pálya, például az Arto-genia bryoiae nevű fokozottan védett ritka fehér Lepke életteret is hátrányosan érintené e Harica-völgyet keresztező vonat. Személyes véleményem is, az hogy, a területen létesülő megállóhelyek vurstli jelleget vinnének a környezetbe.* A helyszíni bejárás során igazgatóságunk javasolt egy másik nyomvonalat, amely elkerülné a védett területet, ám el kell ismerni, ez lényegesen hosszabb és műszakilag sem a legjobb megoldás lenne.

Tardona polgármestere, Tóth József szerint viszont igen fontos, hogy legyen kisvasút, mivel így a község is jobban bekapcsolódhatna az idegenforgalomba. A helybélieknek munkalehetőséget is biztosítana a beruházás. Egyébként sem érthető, miért ellenzi a Nemzeti Park ezen, környezetbarát közlekedési eszköz létesítését. A községben az a vélemény, hogy meg kell fellebbezni a negatív határozatot, mivel ilyen alapon előbb-utóbb az egész Bükkből kiszorulhatnak a turisták, sőt a környék lakossága is.Kazincbarcika első embere, dr. Király Bálint is arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak városa támogatja a kisvasút ügyét, hanem az egész térség sportturizmusát is lényegesen segítené az új vonal, a természetvédelemnek összhangban kell lennie az emberek érdekével.

Kertész István

*Az osztályvezető érvelése kissé sántít, mert a tervezett nyomvonal jó részén ma is széles dózer út vezet, tehát az összefüggőnek mondott élőhely rég megbomlott. Nem bizonyítható, hogy a lepkék életét a sínpár lefektetése és a napi legfeljebb két-három vonatpár túlságosan befolyásolná. Valószínűbb az - ami sajnos a hívatásos természetvédőink körében elég gyakori nézet -, hogy legszívesebben mindenhonnan kitiltanák az embereket. Erre utal a minden alapot nélkülöző magánvéleménye is, ami feltehetőleg sokkal többet nyomott a latban, mint az úgynevezett hatástanulmány, amely a tapasztalat szerint mindig célirányos, vagyis olyan lesz, amilyet megrendeltek. (A szerkesztő magánvéleménye)

--------

ÚTVONAL VÁLTOZÁSOK

Útvonal-módosítás az Őrségben (Himfai parkerdő, Nádasdi erdő)
Jelzés változás a Kövestető (Mecsek) környékén
Változás a Csicsó-hegynél (Villányi-hegység)
- a változásokról szóló ismertetőket lásd a jelzések - új jelzések, változások, felújítások - lapján.

--------

Kudarcok, emlékek, tanulságok - egy túraversenyző visszaemlékezései (Horváth T. Csaba sorozata): Egyszer lenn, egyszer fent - a szerencse forgandó - a cikket lásd külön lapon.

--------

A vizitúrázás sajátos egészségügyi hatásai - Dr. Egri-Kiss Tibor ismertetőjét lásd külön lapon.

Dél-Dunántúli mozaik - Gyenes Péter cikkét lásd külön lapon.

Két keréken Bécstől Budapestig a Csallóközön át - III. rész - Murányi Attila élménybeszámolójának folytatását lásd külön lapon.

A Béke-barlang földalatti menyországa - Németh Imre élményeit lásd külön lapon.

Kaptárkövek a Bükkben (Franczia István) - a cikket lásd külön lapon.

--------

Turista dal: Rásüt a nap - a dal szövegét és kottáját lásd külön lapon.A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483. Telefon: (1) 311-2467 Fax:: (1) 353-1930
Felelős kiadó: Szabó Imre
Felelős szerkesztő: Kalmár László Telefon: (1) 302-7990
(A Web változatot készíti: Szabó Zoltán)
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya előfizethető a kiadónál.
Ára egy évre 1440 Ft, - tagszervezeteknek kedvezményesen 960 Ft.
Megjelenik havonta.Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja