Az 1999. évi
Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság
kiírása

Az MTSz Gyalogtúra Bizottságának Verseny Albizottsága a természetjárók részére
országos gyalogos természetjáró tájékozódási csapatbajnokságot
(OTT CSB) hirdet meg.

Az országos bajnokság nyílt: bármely egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb. -a továbbiakban: közösség- csapata benevezhet. Egyetlen feltétel, hogy a csapattagok tagjai legyenek a Magyar Természetbarát Szövetségnek.

Kategóriák

Az országos csapatbajnokságban 1999-ben az alábbi felsőfokú kategóriákban lehet részt venni:

1) "A" kategória: életkorra, nemre való tekintet nélkül bármilyen összetételű csapat benevezhet.

2) "A19" kategória: nemre való tekintet nélkül nevezhetnek azok a csapatok, melyekben a csapatlétszám legalább fele 1999-ben még nem tölti be a 19. életévét.

3) "A36" kategória: nemre való tekintet nélkül nevezhetnek azok a csapatok, melyekben a csapatlétszám legalább 50 %-a 1998-ban vagy előbb már betöltötte a 35. életévét.

4) "A50" kategória: nemre való tekintet nélkül nevezhetnek azok a csapatok, melyekben a csapatlétszám legalább 50 %-a 1998-ban vagy előbb betöltötte az 50. életévét.

A részvételre vonatkozó előírások

5) A bajnoki versenyeken bajnokságba be nem nevezett csapatok is szerepelhetnek, de a résztvevő csapatok közül csak a bajnokságba benevezett csapatok eredményeit kísérjük figyelemmel a bajnokság értékelése során.

6) Bajnokságba benevezett csapatban bajnoki versenyen már szerepelt versenyző a bajnokság során nem változtathat csapatot. Átigazolásra nincs mód.

7) Bajnoki versenyen a bajnokságba benevezett csapatok csak min. 2-, max. 4 főből állhatnak. A bajnokság során egy adott csapatban szereplő versenyzők száma összesen 6 fő lehet.

8) Minden benevezett csapat köteles legalább öt bajnoki versenyen részt venni. Az a csapat, amelyik a fenti feltételnek nem tesz eleget, kimarad a végső értékelésből.

9) A nappali és az éjszakai versenyek egyforma súllyal esnek latba az értékelésnél ( Az éjszakai versenyeken való részvétel nem kötelező!).

10) A versenybíróság ellenőrizheti, hogy a bajnokságba benevezett csapatok versenyzői tagjai-e a Magyar Természetbarát Szövetségnek, ezért a bajnoki versenyekre az érvényes MTSz-igazolványt a csapat tagjai kötelesek magukkal vinni.

Ha az előzetes rendezői ellenőrzés során kiderül, hogy egy adott, bajnokságba benevezett csapat olyan versenyzőt akar szerepeltetni, aki nem tagja az MTSz-nek, a versenybíróság köteles felhívni a csapat figyelmét arra, hogy ebben az esetben a csapat által elért eredmény nem számít be a bajnoki értékelésbe.

Ha a jogosulatlan szereplésre utólag, de még a hivatalos értesítő kiadása előtt derül fény, a versenybíróság köteles ezt a tényt az eredményértesítőben közzétenni és a csapatot "bajnoki" megjelölés nélkül értékelni.

Nevezés

11) Nevezni a mellékelt nevezési lapban meghatározott formában és hiánytalan tartalommal, írásban lehet. A nevezés beérkezését követően, amint megvan az adott kategóriára vonatkozó minimum 12 nevezés, a nevezési díj befizetéséhez csekket küldünk. A nevezés akkor válik érvényessé, ha a nevezési díj befizetését igazoló feladóvevény (vagy annak másolata) visszaérkezik a nevezési címre.

Cím: Horváth T. Csaba, 2432 Szabadegyháza, Than Károly u. 8.

Megjegyzés: A bajnokságba való benevezés nem helyettesíti az egyes bajnoki versenyekre való benevezést!

12) Egy közösség több csapattal is nevezhet.

13) A nevezés beérkezésének határideje: 1999. február 05.

Amennyiben a megadott határidőig valamely kategóriára nem érkezik legalább 12 nevezés, akkor az adott kategóriára nevezett csapatok a nevezőlapon tett nyilatkozatuknak megfelelően vagy az A kategóriába nyernek besorolást, vagy a nevezéstől visszalépettnek tekintendők.

14) A nevezési díj 1000 Ft/csapat. A nevezésnek megfelelő összeget a nevezés visszaigazolásakor megküldött csekken az MTSZ számlájára kell befizetni. A visszaigazolás végső határideje az előzetes nevezési határidőt követő egy hét. (Meg kell várni, hogy lesz-e elegendő jelentkező.)

15) A bajnokságra benevezni a fenti határidő lejárta után nem lehet.

16) Az MTSZ a befolyt összeget a kupák, érmek, és oklevelek beszerzésére, vésetésére, esetleges díjazásra, valamint szervezési költségek fedezésére fordítja.

Értékelés

17) Ha bajnoki óvás nyomán kiderül, hogy egy bajnokságba benevezett csapatnak olyan résztvevője is volt, aki nem tagja a Szövetségnek, a csapat adott versenyen elért eredményét a bajnoki értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni. Ismétlődő esetben a csapatot ki kell zárni a bajnokságból.

18) A bajnoki versenyen elért pontszám megállapítása: A bajnoki versenyen résztvevő mindegyik bajnokságba benevezett csapat hibapontjainak számából le kell vonni az első helyezett bajnoki csapat hibapontjainak számát, és az így kapott pontszámot kell figyelembe venni a bajnoki értékelésnél. A fentiek alapján az első helyezett pontszáma minden esetben nulla, a többieké pedig annyi, amennyi az első helyezett hibapontjainak levonása után a hibapontjaiból megmarad.

19) Ha egy bajnoki versenyen a részt vevő csapatok között a bajnokságba benevezett csapatok száma nem éri el a hármat, akkor az adott bajnoki verseny eredményét a bajnokság értékelésénél figyelmen kívül kell hagyni.

20) A kategóriák bajnoki sorrendje a bajnoki versenyeken megszerzett pontszámok figyelembevételével alakul ki. Az egyes kategóriák bajnokai azok a csapatok lesznek, amelyek a legkevesebb ponttal rendelkeznek a legjobb öt eredményük figyelembe vételével.

21) Holtverseny esetén az a csapat végez előbb, amely azokon a versenyeken, melyeken mindkét (vagy több) holtversenyben végzett csapat részt vett, többször előzte meg a másikat, mint fordítva. Ha ebben is döntetlen volna az állás, akkor az végez előbb, amely csapat több bajnoki versenyen szerepelt. Ha még ezek után is holtverseny maradna, akkor kettejük (esetleg többük) közül a legjobb hatodik (hetedik, nyolcadik,...) eredmény dönt

Észrevétel

22) A hivatalos bajnoki eredményértesítőben észrevett-, illetve a bajnokság értékelése során esetlegesen elkövetett számítási-, elírási hibák észlelése esetén a Verseny Albizottság megbízottjához -címét lásd a 11. pontban!- kell fordulni.

Másodfokon -ha a megbízottal nem tisztázható a félreértés, vagy egyéb súlyosabb esetben- közvetlenül a Verseny Albizottsághoz kell fordulni a tájékoztató kézhezvételét követő 8 napon belül (Baronek Jenő, 7634 Pécs, Bajmi dűlő 4., Tel.: 06 30 959 0026, vagy a Verseny Albizottságnak címezve, az MTSZ címén:1396 Budapest, Pf. 483.).

Díjazás

23) A kategóriák győztes csapatai számára a Magyar Természetbarát Szövetség adott kategóriára vonatkozó "Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnok 1999." feliratú serleget adományoz.

24) A kategóriák első három helyezett csapatának tagjai (max. hat fő!) kategóriájuknak és helyezésüknek megfelelő feliratú érmeket kapnak.

25) A kategóriák első hat helyezett csapata és azok tagjai oklevelet kapnak, melyen név szerint szerepelnek a csapattagok.

26) A kupákat, érmeket, okleveleket az MTSZ Gyalogtúra Bizottsága Verseny Albizottságának ünnepi ülésén, 1999. december 4-én adjuk át. Erről a helyezést elérő csapatok külön értesítést kapnak.

A bajnoki versenyek ellenőrzése:

27) Az MTSz Verseny Albizottsága minden bajnoki versenyre megbízólevéllel ellátott szövetségi ellenőrt küld ki és erről ezen kiíráson keresztül értesíti a bajnoki versenyek rendezőit.

Amennyiben a megadottakhoz képest bármely okból változás következne be, arról a rendezőket az Albizottság képviselője írásban vagy telefonon értesíti

28) A bajnoki versenyek rendezői a versenykiírásban kötelesek feltüntetni a szövetségi ellenőr nevét, címét és telefonszámát.

29) Óvás esetén a versenybíróság elnöke köteles kikérni a jelen lévő szövetségi ellenőr véleményét.

Egyéb előírások, információk:

30) Ha egy csapat egy bajnoki versenyen 4-nél több versenyzővel jelenik meg, a létszám feletti(ek) ugyanazon a versenyen bármely, a bajnokságba be nem nevezett csapatban (vagy bajnokságba be nem nevezett csapatként) szerepelhet(nek), egy másik-, a bajnokságba szintén benevezett csapatban azonban nem versenyezhetnek.

31) A bajnoki versenyeken a rajt- és célhelyen ki kell függeszteni az értékelés speciális szabályait, az egyes feladatoknál elkövethető hibákért járó büntetőpontokat, hogy az értékelés menete mindenki számára ellenőrizhető, követhető legyen.

32) Csak az a bajnokinak meghirdetett verseny értékelhető bajnoki versenyként,

A szövetségi ellenőr által kezdeményezett esetekben, illetve a határidőn belül, írásban benyújtott óvások ügyében a Verseny Albizottság dönt.

33) A bajnokságba benevezett csapatokról a Verseny Albizottság megbízottja legkésőbb az e1őzetes nevezési határidőt követő egy héten belül tájékoztatja a rendező szerveket.

34) A bajnoki versenyek rendezői legalább három héttel az adott verseny időpontja előtt kötelesek minden bajnokságba benevezett közösség számára kiírást küldeni az adott bajnoki versenyről.

35) A bajnoki versenyek rendezői a korrekt tájékoztatás céljából kötelesek megjelölni a versenyekről készült hivatalos eredménylistán a bajnokságba benevezett csapatokat, amennyiben rendelkeznek a naprakész írásos információval (Kivétel a 10. pontban leírt eset!).

36) Minden bajnokságba benevezett csapat a bajnoki versenyeken köteles a nevezésben megadott néven szerepelni.

37) A Verseny Albizottság megbízottja az addig beérkezett hivatalos eredménylisták alapján a bajnokság pillanatnyi állását legalább minden második bajnoki versenyen kifüggeszti. Az Albizottság a tavaszi szezon végén és az őszi szezonban legalább egy alkalommal írásban is megküldi a bajnoki tabellát az érintettek részére.

Az utolsó bajnoki verseny után, a hivatalos eredménylista kézhez vételét követően -amennyiben nem érkezik be észrevétel az Albizottsághoz- három héten belül minden érdekelt kézhez kapja a hivatalos végeredményt.

A bajnoki versenyek

38) Az 1999. évi bajnoki versenyek az alábbi rendezvények felsőfokú, jelen kiírásban meghatározott kategóriájú versenyei:

  Időpont A verseny megnevezése várható helyszíne Szöv. ellenőr
1) Március 13.: Bakancsos Atom Kupa (Paks környéke) Baronek Jenő 
2) Március 27. Tavaszi Kupa (Mecsek) Szilvásy Dénes
3) Április 10: Rezét Kupa (Csávoly) Chlebovics Miklós
4) Április 18.: Tavaszi Tájoló '99 (Börzsöny) Bacsó Nándor
5) Április 24: Varsányi Kupa (Bp. környéke) Georgiades G.
6) Május 8: Csellengő Kupa (Mecsek) Fodor Péter
7) Május 15: Encián Kupa (Bükk-h.) Simon Péter
8) Augusztus 28-29: ISOBAU éjszakai verseny (Bükk) Szilvásy Dénes
9) Szeptember 11: Bükk Kupa (Bükk) Simon Péter
10) Szeptember 18-19: Tájoló éjszakai verseny (Duna-Tisza köze) Knauer József
11) Szeptember 25: Tubes Kupa (Mecsek) Zengő Zoltán
12) Október 2: Zöldpont (Kaposvár) Geisz Ferenc
13) Október 16: Kinizsi Kupa (Bakony v. Vértes) dr Horváth András
14) Október 23: Mátra Kupa (Mátra) Horváth T. Csaba
15) Október 30: Őszi Kupa (Mecsek) Knauer József

39) Két hivatalos bajnoki verseny nem rendezhető meg ugyanazon a napon. Ha valamely verseny időpontját bármely okból változtatni szükséges, az új időpont más bajnoki verseny időpontjával nem ütközhet. Az új időpontról a Verseny Albizottságot, illetve a bajnokságba benevezett csapatokat a verseny előtt legalább 3 héttel értesíteni kell.

Budapest, 1998. december 7.
Pálmai Vencel sk.
Gyalogtúra Bizottság elnöke
Baronek Jenő sk.
Verseny Albizottságának vezetőjeTájékoztató a nevezés beadásához

1) Egy közösség (egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb.) több csapattal is nevezhet, de minden csapatról külön nevezési lapot kell kiállítani.

2) Egy közösség csapatai bármilyen nevet választhatnak, de a bajnokság során a választott nevet kell használni.

3) A nevezési lapon csak a csapat képviselőjét (ügyintézőjét) kell megnevezni (A csapattagokat nem!)!

4) Ha egy közösség több csapattal szerepel, célszerű az adminisztráció és a postai költségek csökkentése érdekében a közösséghez tartozó csapatok nevezési lapján ugyanazt a képviselőt (levelezési címet) megadni. A közösség képviselőjének -akinek címére postázzuk az értesítéseket a bajnokság állásáról- nem kell okvetlenül versenyzőnek lennie (de lehet az is...).

5) A nevezési díj -ettől független az egyes versenyek nevezési díja!- 1000 Ft/csapat, amit a nevezés visszaigazolásakor megküldött csekken az MTSZ számlájára kell befizetni. Más csekket felhasználni nem szabad, előre nem kell befizetni! A csekk hátoldalára -a feladó közleményeinek fenntartott helyen- rá kell írni, hogy "OTT CSB nevezési díj", továbbá nyilatkozni kell, hogy kérnek-e számlát.

6) Az egy közösséghez tartozó csapatok nevezési díja egy összegben is feladható.

8) A nevezési lapokat és a befizetési csekkek fénymásolatait Horváth T. Csaba, 2432 Szabadegyháza, Than K. u. 8. címre kell elküldeni. 

N e v e z é s i   l a p

1999. évi Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságra

A közösség megnevezése: .............................................................................

A csapat neve: ..............................................................................................
Kategória (A megfelelő bekarikázandó!): A A19 A36 A50

A csapat képviselőjének neve:

...........................................................................................................................

A csapat képviselőjének levélcíme (Lakcím irányító számmal!):

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
Számlát kérek* Számlát nem kérek* (A megfelelő aláhúzandó!)

Az A19, ill az A36 kategóriákban nevezők számára:

Amennyiben az általunk választott kategóriában a nevezési határidő lejártáig nem lesz elég jelentkező, akkor- a megfelelő aláhúzandó!-

    - az A kategóriában kívánunk versenyezni*

    - nem nevezünk a bajnokságba*

Kelt:
(aláírás)

 


Versenyek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja