MTSZ

A Magyar Természetbarát Szövetség Elnökségének
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tartalomjegyzék:

 1. Szervezeti és kapcsolatrendszer
 2. Kapcsolati rendszer
 3. A szövetség tagsága
 4. A közgyűlés
 5. Az Elnökség
 6. Közgyűlési bizottságok
 7. Állandó munkabizottságok
 8. Egyéb szervezetek
 9. A tisztségviselők
 10. A szövetség központja
 11. A szakági bizottságok
 12. A szövetség gazdálkodása
 13. Képviseleti jogkör
 14. Aláírási jogkör
 15. Mellékletek1. Szervezeti és kapcsolatrendszer

A szövetség szervezeti felépítését és kapcsolati rendszerét alapvetően az Alapszabály határozza meg. Az ebben nem részletezett kérdések szabályozására szolgál a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz). A természetjáró tevékenység helyi szervezése és működési feltételeinek helyi biztosítása a tagegyesületek, tagcsoportok (továbbiakban: tagszervezetek) feladata. A szövetség egész szervezete és működése rájuk épül. Munkájukat a területi-, szakági- és rétegszervezetek (továbbiakban: TSZR) hangolják össze. Szövetségi képviseletüket azon szervezeteken keresztül gyakorolják, ahol az éves érvényesítést végzik. Az 1. sz. melléklet ábrázolja a szervezeti felépítést, feltüntetve az Alapszabály 38/p pontja alapján az Elnökség által létrehozott állandó munkabizottságokat is. A 2 sz. melléklet bemutatja a választási és képviseleti rendszert.

2. Kapcsolati rendszer

Képviseleti és munkakapcsolat van elsősorban a tagszervezetek és a különféle helyi (állami, önkormányzati és társadalmi) szervek között. Ennek keretében a tagszervezetek képviselik a természetbarát mozgalommal összefüggő érdekeket, szükségleteket a különféle helyi szerveknél és azokkal a konkrét felmerülő problémák, feladatok megoldására munkakapcsolatban állnak. A területi természetjáró szervezetek a különféle területi (állami, önkormányzati és társadalmi) szerveknél képviselik az egész terület természetbarát mozgalmát és a feladatokhoz igazodó munkakapcsolatokat létesítenek e szervekkel. Országosan a szövetség, az Elnökség nevében a tisztségviselők, az Alapszabályban meghatározott módon képviselik az állami és a társadalmi szerveknél, valamint a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a természetbarát mozgalom érdekeit. A felmerülő feladatok jellegétől függő konkrét munkakapcsolatban állnak ezekkel a szervekkel és szervezetekkel. A nemzetközi és nemzeti természetjáró (turista) szervezeteknél az elnökség képviseli a szövetséget, a közgyűlés döntése által megszabott körben és módon (lásd alapszabály 38/f pontja). A nemzetközi, szakági, szakmai és rétegszervezetekben - az Elnökség egyetértésével - a szakági, szakmai bizottságok és országos jellegű rétegszervezetek látják el a képviseletet. A tagszervezetek autonómiájuk alapján önállóan helyi és regionális (ide értve a nemzetközit is) kapcsolatokat létesíthetnek.

3. A szövetség tagsága

A szövetség tagszervezeteiről az Alapszabály 9. pontja, a belépésről 14. pontja rendelkezik. A szövetség tiszteletbeli tagjára javaslatot tehet bármely tagszervezet, illetve érvényes természetbarát igazolvánnyal rendelkező személy. A javaslatban ismertetni kell a javasolt személy életútját, különös tekintettel a szövetség elveinek és céljainak megvalósulásáért végzett tevékenységet. A tiszteletbeli tagokat a központ köteles díjmentesen ellátni természetbarát igazolvánnyal és éves érvényesítési kártyával, valamint köteles közgyűlési meghívásáról gondoskodni.
A belépési nyilatkozat (3. sz. melléklet) egy példányát a szövetség központjának, egy példányát pedig az érvényesítést végző területi szervezetnek kell megküldeni. A szövetség központjában érvényesítő szervezetek belépési nyilatkozatát csak a szövetségi központba kell eljuttatni. Amennyiben a későbbiekben valamely TSZR-hez csatlakoznak, úgy a belépési nyilatkozat egy példányát oda is le kell adni.

4. A közgyűlés

Közgyűlési küldöttlétszámot az előző év végéig befizetett érvényesítési díj alapján kell megállapítani. Az éves elszámolás rendjét a 4. sz. melléklet tartalmazza. A szövetség központjában (továbbiakban központ) közvetlenül érvényesítő tagszervezetek önálló küldöttet(eket) abban az esetben állíthatnak, ha az érvényesített létszámuk a közgyűlés évében eléri (meghaladja) a háromszáz személyt. A központnál érvényesítő tagszervezetek küldöttállításra vagy más célból is (lásd Alapszabály 11. pont) időlegesen is társulhatnak, ez estben a TSZR-ekre vonatkozó szabályok rájuk is érvényesek. A küldötteket a küldő szervezet megbízólevéllel látja el, amelynek tartalmaznia kell a küldő szervezet és a küldött nevét, valamint átruházott szavazat esetén a voksok számát. A megbízólevelet a közgyűlés megkezdése előtt a Mandátumvizsgáló Bizottságnak kell leadni. A bizottság a szavazólapokat ezek alapján adja ki. A Mandátumvizsgáló- és a Jelölő Bizottság elnökét és tagjait az Elnökség kéri fel. A közgyűlés időpontját a Természetbarát Híradóban, ennek hiányában körlevélben és országos terjesztésű sport napilapban kell közzé tenni. A közgyűlés napirendjét az azt megelőző területi vezetők tanácskozásán kell oly módon ismertetni, hogy annak esetleges módosítására kellő idő álljon rendelkezésre. A közgyűlés elé az Elnökség terjeszti elő az anyagokat. Az Elnökség által előkészített anyagokat, ha azok az Alapszabályt, a szövetség fő céljainak és tevékenysége fő irányainak, arculatának, értékrendszerének meghatározását, a szövetségi érvényesítési díj megállapításnak alapelveit, vagy a szövetség más szervezetekkel történő egyesülésének, illetve feloszlásnak kérdését érintik, legalább "két körös" szövetségi vita után, az egyéb anyagokkal együtt, harminc nappal a közgyűlés előtt a küldöttek vagy a küldő szervezet részére postázni kell. A határidőre beérkezett egyéb, közgyűlés elé szánt anyagokat - véleményezve vagy a nélkül - ha az nem a fentiekben felsorolt témákat érinti, úgy az előző határidő szerint kell a közgyűlés elé terjeszteni. A felsorolt témákat érintő elképzeléseket "közgyűlési javaslat" megjelöléssel úgy kell az Elnökséghez eljuttatni, hogy a megfelelő vitára kellő idő legyen. Az ilyen jelzésű anyagok vitára bocsátását az Elnökség nem tagadhatja meg.

5. Az Elnökség

A munkaterv szerinti elnökségi ülések összehívásáról a főtitkár a központ útján írásban gondoskodik. Az értesítést és a kiküldendő - döntésre előkészített - anyagokat az elnökségi tag által megadott címre, az adott elnökségi ülés előtt 14 nappal postázni kell. Helyszíni kiosztású anyagok általában azonnali döntést nem igénylő, tájékoztató anyagok lehetnek. A következő ülés döntést, illetve határozatot igénylő anyagainak első változatát (vitaanyag megjelöléssel) lehetőleg az elnökségi ülés végén, de legkésőbb az adott ülés előtt 40 nappal az elnökségi tagokhoz el kell juttatni. Amennyiben az Elnökség tagjai az anyaggal kapcsolatos észrevételüket az előterjesztők részére a tárgyi ülés előtt 25 nappal megküldik, úgy az esetleges módosítások és ellenvélemények a döntésre előkészített anyagba az elküldés előtt bekerülnek.
Soron kívüli elnökségi ülés összehívásáról a munkaterv szerinti elnökségi ülésen kell dönteni. Az összehívással kapcsolatos határidőkben ott kell megállapodni. Az összehívásról a főtitkár gondoskodik. Rendkívüli elnökségi ülést a mozgalom egészére kiható kérdésekben, a lehető legrövidebb határidők figyelembevételével egyszemélyben az elnök javaslatára, vagy többségi tisztségviselői döntés alapján, vagy az Elnökség 1/3-ának kérésére a főtitkár hívja össze. A döntésre előkészített anyagot "Javaslat döntésre" jelzéssel kell ellátni és a legfontosabb információkon kívül tartalmaznia kell a szó szerinti határozati javaslatokat, esetleg ezek változatait; a beérkezett vélemények és ellenvélemények lényegi tartalmát és ezek indoklásait; az anyag összeállításának keltét és az előterjesztő(k) nevét. Az Elnökség a beterjesztett anyagok alapján dönt. Ez lehet egyszerű döntés vagy határozat, illetve ajánlás és állásfoglalás.

Az elnökségi ülésekről hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az elnökségi ülések dátumát, a jelenlévők névsorát; az esetleges vitatott pontok főbb tartalmát; kívánságra valamely résztvevő szó szerinti hozzászólását vagy ellenvéleményét; az elutasított és elfogadott határozatok szövegét és sorszámát; a szavazatok arányát; kérésre egyes döntéseknél a szavazás név szerinti megjelölését; az állásfoglalásokat, valamint az esetleges nem határozat jellegű döntéseket, megállapodásokat. A jegyzőkönyvet határozatlan ideig a központban kell megőrizni oly módon, hogy abba bármely tagszervezet megbízottja igény szerint betekinthessen. Az elnökségi ülésről készült hanganyagot a jegyzőkönyv elfogadásáig meg kell őrizni. A határozatokat, az ajánlásokat, az állásfoglalásokat és a jegyzőkönyvi különvéleményeket a Természetbarát Híradóban közzé kell tenni, annak esetleges hiányában hiányában körlevélben a tagszervezetek tudomására kell hozni. Az Elnökség működőképessége és a folyamatos képviselet ellátására az egymást követő három soros elnökségi ülésről indokolatlanul távolmaradó tag helyett a következő póttagot kell behívni. A delegáló szervezetet és a delegáltat erről értesíteni kell. A közgyűléssel kapcsolatos elnökségi feladatok: a helyszín, az időpont megállapítása; a vita- és egyéb anyagok közreadása;a napirendi javaslat megállapítása; közgyűlési bizottságok tagjainak megbízása.

6. Közgyűlési bizottságok

Előkészítő Bizottság: Tagjait, néhány részfelelőssel kiegészítve az Elnökség köréből célszerű választani. Feladata a központ munkatársainak közreműködésével a közgyűlés zavartalan lefolyásának biztosítása, a határidők betartatása és a közgyűlés technikai előkészítése.

Mandátumvizsgáló Bizottság: Tagjai a szövetség Alapszabályában és szervezeti kérdéseiben jártas, a jelölésben személyileg nem érintett, köztiszteletben álló szervezett természetbarátok lehetnek. Feladata a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a küldöttállításra jogosult tagszervezetek küldöttlétszámának előzetes megállapítása, és a megbízólevelek alapján a megfelelő szavazólapok kiadása.

Jelölő Bizottság: Tagjait a természetbarát közéletben ismert, jó mozgalmi kapcsolatokkal rendelkező személyekből kell összeállítani. Feladata a tagszerveztek véleményének kikérése, a beérkező személyi javaslatok összegyűjtése, rangsorolása és közreadása, ezek hiányában megfelelő jelöltek felkutatása, szükség esetén önálló bizottsági javaslat kialakítása.

Szerkesztő Bizottság: Tagjait lehetőleg jogban vagy szervezetszociológiában jártas, rendszerben gondolkodó, a mozgalom egészét ismerő személyekből kell összeállítani. Feladata a vitára bocsátott dokumentumok előkészítése és közgyűlés után a végleges formába öntése.

Szavazatszedő Bizottság: Feladata a szavazatok összeszámlálása és a közgyűlésen való közzététele.

7. Állandó munkabizottságok

Az állandó munkabizottságok az Elnökség munkáját szakmai kérdésekben támogató tanácsadó szervek.

Jogi Bizottság: Feladata az Elnökség és a tisztségviselők - felkérésre történő - jogi tájékoztatása, a jogi vonatkozású ügyek döntés előtti véleményezése, a felmerülő ügyrendi jellegű szabálytervezetek jogi felügyelete, tanácsadás a természetjáró szervezetek részére a természetjáró tevékenységgel és a természetjáró szervezet működésével összefüggő jogi kérdésekben.

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága: Feladata javaslatok kidolgozása az Elnökség részére a szövetség országos szintű nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése és bővítése tekintetében. Az Elnökség döntései alapján szervezi az országos szintű nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő teendőket, ellátja az összehangolási, technikai jellegű feladatokat.

Kitüntetéseket Elbíráló Bizottság:Az Elnökség gondoskodik arról, hogy legkésőbb minden év február végéig a Természetbarát Híradóban megjelenjen a kitüntetési felhívás olyan határidőkkel, hogy még az első félév folyamán döntést lehessen hozni. Bíráló Bizottságot alakít, amely bizottság a beérkezett javaslatok alapján összeállítja és döntésre az Elnökség elé terjeszti javaslatát a kitüntetések odaítélésével kapcsolatban.

8. Egyéb szervezetek

Nemzetközi Túraszervező Bizottság: Feladata a tagszervezetek külföldi túralehetőségeinek elősegítése, szervezett természetbarátok részére külföldi túrák szervezése és lebonyolítása, külföldi társszervezetek magyarországi túráinak megszervezése.

Aranyjelvényes Túravezetők Klubja: Feladata - a saját tagjai közötti rendszeres kapcsolatok ápolása, továbbképzés és klubélet szervezése mellett - az Elnökség esetenkénti konkrét felkérése alapján, részben pedig saját kezdeményezéséből véleményezési és tanácsadási feladatokat ellássa a természetjárással kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdés tekintetében.

Természetvédelmi Szolgálat (TeSz): (Jogszabályváltozás miatt 1996 végére névváltozás várható) Külön szabályzat alapján látja el a környezet- és természetvédelmi feladatok szervezését és összehangolását. Együttműködik a szakági bizottságokkal, összehangolja azok természetvédelmi tevékenységét.

Házbizottság (Természetbarát Házakat Üzemeltetők Szervezete /TÜSZ/): Feladata a természetbarát házakat üzemeltetők összefogása, érdekeik egyeztetése, számukra jogi, technikai, beszerzési tanácsadás, szálláshelyek népszerűsítése, szállás-ügyekben tájékoztató szolgálat megszervezése.

A szervezetek belső felépítésüket és működési rendjüket maguk alakítják ki, melyet az Elnökség hagy jóvá. A szervezetek saját munkaterületükön - hatáskörükön belül - információs és munkakapcsolatokat tartanak fenn. A jóváhagyott éves munkatervük végrehajtása során - előzetes egyeztetés után - önálló képviseleti jogkörrel rendelkeznek. A képviseleti jogkör gyakorlása során azonban csak a felügyeletüket ellátó tisztségviselő előzetes írásbeli jóváhagyásával vállalhatnak kötelezettségeket. (Anyagi kihatású kötelezettségvállalásra csak a jóváhagyott szövetségi költségvetés keretein belül van mód!) A szervezetek a saját hatáskörüket meghaladó döntési javaslatokat kötelesek az Elnökség elé terjeszteni. Az Elnökség a javaslatok elfogadása esetén szabályzat, ajánlás vagy eseti döntés formájában intézkedik.

9. A tisztségviselők

Elnök:

Alelnökökˇ

Főtitkár:

10. A szövetség központja

A szövetség központja Budapesten, a VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.sz. alatt működik. A központban társadalmi munkatársak (önkéntes segítők) dolgoznak; fő-, mellék-, másod állású és tiszteletdíjas munkavállalók is alkalmazhatók (továbbiakban munkatársak). A két vezető állású személy (főtitkár, gazdasági vezető) mellett a köz-pontban a munkavállalók lehetnek titkárok, ügyintézők, adminisztratív és fizikai alkalmazottak. A feladat megosztását és a béreket - a bérkeret erejéig - a munkáltató jogkört gyakorló főtitkár határozza meg. Az alkalmazottak munkaköri leírása a munkáltató engedélyével a központban megtekinthető. A szövetség alkalmazottai munkaviszonyának szabályait a Munka Törvénykönyve és végrehajtási szabályai határozzák meg. A főtitkár az Alapszabály 42/d. pontja alapján irányítja a központ munkáját.

A szövetségi központ feladatai:

A gazdasági vezető irányítja a szövetség gazdálkodását az Alapszabály VI. fejezetének megfelelően. Ezen belül:

A munkatársak a munkakörüknél fogva rájuk bízott, illetőleg az általuk elvállalt munkafeladatokat körültekintően és lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint tartoznak teljesíteni. Munkájuk során kötelesek betartani a jogszabályokat, valamint a szövetség Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát és egyéb szabályait, ajánlásait. Minden munkatárs kötelessége, hogy a rendelkezésére bocsátott szövetségi eszközöket célszerűen, tulajdonosi gondossággal használja és kezelje. Minden munkatárs köteles a munkavégzés során tudomására jutó szolgálati titkokat megőrizni. A munkatársak igényelhetik, hogy a szövetség szervei biztosítsák számukra a folyamatos munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket. Helyettesítés Szükséges, hogy minden vezetőnek, valamint érdemi munkát végző munkatársnak állandó kijelölt helyettese legyen. Ennek kijelölése a közvetlen vezető feladata. Kijelölés hiányában a munkatárs maga köteles gondoskodni helyetteséről. A helyettesként kijelölt személy a munkatárs tartós távollétében - külön megbízás nélkül is - teljes jogkörrel gyakorolja a megbízó jogait és ellátja annak feladatait.

A helyettes tájékoztatni tartozik az általa helyettesített munkatársat. A vezető munkatársak folyamatosan kötelesek tájékoztatni helyetteseiket a folyamatban lévő ügyekről a konkrét feladatokról annak érdekében, hogy a helyettesek szükség esetén zökkenőmentesen tudják ellátni feladataikat. A kijelölt helyettes kötelessége, hogy alaposan megismerje az őt megbízó vezető munkatárs feladatait és a munkával kapcsolatos irányelveit, hogy annak távollétében hatékony legyen a munkavégzés.

A munkakör átadása-átvétele: A munkakör állandó jelleggel történő átadás-átvételére személyi változások vagy belső átszervezés alkalmával kerülhet csak sor. A vezető beosztású munkatárs akkor adja át munkakörét, amikor funkcióját még gyakorolja, de ennek megszűnése esedékes. A munkakör átadásánál biztosítani kell, hogy az átadás a hivatalos iratokra, a belső és külső kapcsolatokra, a berendezésekre és más anyagi eszközökre, valamint a beosztott munkatársak véleményezésre terjedjen ki. Az anyagi felelősséggel járó munkakör átadás-átvételénél a felelősség körébe tartozó eszközöket leltározni kell és a leltárt is csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. Ezt a jegyzőkönyvet az átadó-átvevőn kívül a felettesnek is alá kell írnia. Az átadásátvételi jegyzőkönyv 1-1 példányát az átadó, az átvevő, a felettes és az irattár őrzi meg. Amennyiben valamely elháríthatatlan ok miatt nem lehetséges az átadó személyes jelenléte, úgy - a fenti szabályok alkalmazásával - a munkakör átadása a felettes feladata.
Az átvevő munkatárssal ismertetni kell feladatait és mindazokat és a körülményeket, amelyek a munkakör ellátásával összefüggnek. A munkakör ideiglenes jelleggel történő átadására (pl. helyettesítés vagy rendkívüli eset miatt) többnyire egyszerű szóbeli eljárással kerülhet sor. Az ideiglenes átadásátvétel is írásban, a fenti módon történik, ha

11. A szakági bizottságok

A szakági bizottságok az Alapszabály 11. pontja alapján létrehozott szervezetek. Az Alapszabály 7. pontjában foglaltaknak megfelelően a szövetség központjában

Feladatkörükbe tartozik:

Ezen belül ellátják, összehangolják az alábbi szakmai feladatokat:

Hatáskörük: A felsorolt tevékenység-csoportokban a felmerülő gyakorlati szükségleteknek megfelelően kiterjed a szakági tevékenység egészére, azonban valamennyi területen összehangolási kötelezettség terheli őket mind egymás között, mind pedig a többi szövetségi munkabizottságokkal, valamint az MTSZ illetékes titkárával. A hegymászó bizottság feladatait a Magyar Hegymászó Klub (MHK); a kerékpártúra bizottság feladatait a Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége (MKTSZ); a sítúra bizottság feladatait a Természetbarát Sízők Társasága (TST) látja el.
A szakági bizottságok szervezeti felépítésüket és működési rendjüket (együttesen ügyrend) maguk alakítják ki, melyet az Elnökség hagy jóvá (6.sz. melléklet). Az országos szakági értekezlet összehívásáról az MTSZ illetékes szakági bizottsága gondoskodik. A hegymászó bizottság esetében az MHK, kerékpáros túrabizottság esetében az MKTSZ, a sítúra bizottság esetében a TST közgyűlése tölti be a szakági értekezlet szerepét. A gyalogos szakági értekezlet résztvevői a közgyűlési képviseletre jogosult szervezetek gyalogtúra szakág vezetője (felelőse), vagy egy meghatalmazott küldöttje. Barlangász és vízitúra országos szakági értekezlet esetében a közgyűlési képviseletre jogosult szervezetek megfelelő szakágvezetője (felelőse) vagy egy meghatalmazott küldöttje. Az országos szakági értekezletekről olyan emlékeztetőt kell készíteni, amely tartalmazza a meghívottak számát, a jelenlévők névsorát és az elfogadott határozatokat. Az emlékeztető egy példányát tájékoztatásul az Elnökségnek meg kell küldeni.
A szövetség természetvédelmi (TeSz) és az ifjúsági szervezete (TFSZ) vonatkozásában a szakági bizottsági előírások az irányadók.

12. A szövetség gazdálkodása

Az elnök, illetőleg a főtitkár esetenként 1.000.000,- forint értékhatárig dönthetnek a jóváhagyott költségvetés végrehajtását célzó - egyébként hatáskörükbe tartozó - ügyletekről. A döntést megelőzően - szükség esetén - előzetesen egyeztetni kell az álláspontokat az érintettekkel. A költségvetési előirányzattól történő esetleges eltérésekről - a legközelebbi ülésen - tájékoztatni kell az Elnökséget. Anyagi kihatású döntések kizárólag abban az esetben érvényesek és végrehajthatók, amennyiben a szövetség gazdasági vezetője azt ellenjegyezte annak igazolásaként, hogy a határozathoz a jóváhagyott költségvetés az adott időpontban fedezetet biztosít. Ennek hiányában a döntés érvénytelen.

13. Képviseleti jogkör

A tisztségviselők az Alapszabály 39., 40., 41. és 42. pontjában biztosított képviseleti jogköre kiterjed a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartásra is. A szövetségi központ alkalmazottai a munkaköri leírásukban levő képviseletre jogosultak, egyéb képviseleteket a főtitkár megbízása alapján láthatnak el. A megbízáson alapuló képviselet gyakorlásának előfeltétele eseti vagy meghatározott időre szóló írásbeli meghatalmazás, amely konkrétan körülhatárolja, hogy a meghatalmazott személy (alkalmazott vagy társadalmi munkás), mely ügyre vagy ügykörre vonatkozóan jogosult képviselni a szövetséget. Ilyen meghatalmazást az Elnökség nevében a tisztségviselők adhatnak. A szövetségi központ gazdasági vezetője a munkakörével kapcsolatos feladatok ellátása során állandó jellegű - visszavonásig érvényes - (munkakörére vonatkozó) meghatalmazás alapján képviselheti a szövetséget információs és munkakapcsolatokban. A szövetség képviseletében eljáró személy csak a megbízásban meghatározott körben képviselheti a szövetséget. Ha a képviselet gyakorlása során a másik fél olyan kérdést vagy problémát vet fel, amelyre a megbízás nem vonatkozik, úgy erről a megbízót nyomban tájékoztatni kell. A fentiek szerint képviselettel megbízott személyek a képviselet ellátásáról kötelesek tájékoztatni a megbízót. A képviselet során esetleg létrejött érdemi megállapodásokat vagy az esetleg eltérő nézetek lényegét jegyzőkönyvben vagy emlékeztetőben kell rögzíteni.

14. Aláírási jogkör

A szövetség nevében feladataik területén aláírási jogkörrel a tisztségviselők rendelkeznek. Nemzetközi megállapodás aláírására a tisztségviselők, illetve az Elnökség által meghatározott személyek jogosultak. Szövetségi szakági kérdések tekintetében a szakági vezetőnek aláírási joga van. Pénz-, illetőleg anyagutalványozást, valamint vagyontárgyak felett rendelkező iratot kizárólag az utalványozási joggal írásban felruházott személyek írhatnak alá. Pénz-intézeti megbízásokat, csekkeket és más iratokat a pénzintézetek mindenkori előírásainak megfelelően kell aláírni (a Gazdasági ügyrend, mely a szövetség központjában megtekinthető). A szövetségi bélyegzők használatára kizárólag az aláírási jogkörrel rendelkezők jogosultak. Szövetségi bélyegzőnek minősül minden olyan bélyegző, melynek felirata a "Magyar Természetbarát Szövetség" megnevezést tartalmazza. A szövetségi bélyegzőket biztonságosan zárható helyen kell őrizni. A szövetségi bélyegzőt használó személyek anyagilag és büntetőjogilag egyaránt felelősek az előírások betartásáért és a szövetségi bélyegzők megőrzéséért, valamint azok nem szabályszerű használatából eredő károkért.


SzMSz 1. számú melléklet

Az MTSZ szervezeti felépítése és kapcsolatrendszere

Az MTSZ szervezeteSzMSz. 2/b melléklet

Az MTSZ elnökségi szerkezete és bizottsági rendszere

Az MTSZ szervezeteSzMSz 3. számú melléklet
Magyar Természetbarát Szövetség
1065 Bp. Bajcsy-Zs. út. 31. II. em. 3.
1396 Bp. Pf. 483.
Tel: 111-9289, Fax: 153-1930
1 pld. MTSZ
1 pld. érvényesítő szervezet
1 pld. belépő egyesületnél marad

Belépési nyilatkozat

1, Alulírottak a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . törvényes képviselői az 199. . . . . . . - közgyűlés (taggyűlés) határozata alapján belépünk a Magyar Természetbarát Szövetségbe. Annak hatályos alapszabályát ismerjük, és elfogadjuk.
2, Szervezetünk (csak egyféle válasz adható, a megfelelő aláhúzandó)
A, önálló egyesület
B, egyesületi szakosztály
C, jogi személyiség csoportja
D, oktatási, művelődési intézményben működő csoport

Nyilatkozat képviselet átruházásáról
(csak szakosztály vagy csoport esetén töltendő ki!)

Természetbarát szövetségi ügyekben a képviseleti jogot a fenti szakosztályra (csoportra) ruházzuk.

PH.

...............................................
felelős vezető

Egyéb adatok a túloldalon!

Egyéb adatok

Önálló egyesület (lásd 2/A) esetén

Egyesületi szakosztály és önálló jogi személyiség csoportja (lásd 2/B és C) esetén:
Anyaszervezet

Oktatási művelődési intézmény csoportja (lásd 2/D) esetén:

A tagszervezet jellege (megfelelő aláhúzandó): felnőtt vagy diák

A tagszervezet (megfelelő megjelölendő, csak egyféle válasz adható!)

a) ..................................................................... megyei/kerületi bizottsághoz (szövetséghez)
b) közvetlenül az MTSZ-hez tartozik

A tagszervezet címe:
Irányítószám: ..............................
Város, község:...................................................
Utca, házszám: ..........................................................
Postafiók: ...................
A tagszervezet telefon, telefax száma: ...............................................................
A tagszervezet vezetőjének neve: ...............................................................
levelezési címe:................................................................................................
telefonja: ...............................................

A tagszervezet belépéskor érvényesített MTSZ taglétszáma:

Felnőtt: ................ fő
Ifjúsági: ................ fő
Nyugdíjas: ................ fő
Összesen: ................ fő

A tagszervezetben végzett túrázói tevékenység (több is megjelölhető):

gyalogos, vízi, kerékpáros, hegymászó, magashegyi, barlang, sí, egyéb

........................................, 199.............. hó ............. nap

PH.
................................................
aláírásSzMSz. 4. számú melléklet

AZ ÉRVÉNYESÍTÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJE

Az MTSZ-nél érvényesítő tagszervezetek a felhasznált érvényesítési betétlapokkal és az igazolványokkal (tokokkal) évente kétszer kötelesek elszámolni.

1. Féléves elszámolás

2. Év végi elszámolás


Természetbarát Híradó 1996. szeptember
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

Készítők - Kérdések - Megjegyzések