MTSZ

Összefoglaló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
1997. évi tevékenységéről

Szövetségünk taglétszáma az előző évihez hasonlóan alakult. Év végén 51 tagszervezet 1526 tagját regisztrálhattuk. Az utóbbi évek tükrében úgy tűnik, hogy az 1500 fő körüli taglétszám állandósult. Természetesen ez évben is "született" néhány új tagszervezet, és szűnt is meg egy-kettő. Az 1997-ben újonnan alakult szakosztályok, egyesületek (1996-hoz képest) : Dráva Természetjáró Sportegyesület, MATÁV Rt. Túraszakosztály, Szivárvány Gyermekház, Szászvári Sportegyesület, Szuloki Általános Iskola.

Viszonylag jónak mondható az ifjúsági korosztály aránya (901 fő), bár a szervezett természetjárásban részt vevő iskolák számát továbbra is kevésnek tartjuk.

A sportszövetségeknek évtizedekig helyet adó Megye utcai épületből áprilisban új helyre, a Baranya Megyei Közgyűlés épületébe kellet "átköltöznünk"; ez a költözködés azonban a működésben nem okozott zavart.

Szövetségünk elnöksége az elmúlt évi közgyűlésen elfogadott tervek alapján végezte munkáját. Az elnökség az év során négyszer ülésezett, valamint tagjai folyamatosan találkoztak egymással és a szakosztályok képviselőivel a keddenkénti szövetségi napokon. Az elnökség összetételében változás történt: a januári közgyűlés - a tavaly megüresedett helyekre - beválasztotta az elnökségbe Börcsök Györgyöt és Varga Ferencet.

Az év folyamán Balogh István, szövetségünk technikai vezetője elköltözött Pécsről, így ezt a feladatot az év második felében - átmenetileg - Strasser Péter látta el.

1997-ben is több baranyai természetbarát kapott különböző kitüntetést: Balogh István a "Természetjárás fejlesztéséért" bronz fokozatát, Baronek Jenő "Esterházy Miksa Emlékérmet", Király László "Gábor Ignác Emlékérmet", Vámos Mihály pedig "Czárán Gyula Emlékérmet".

A szövetség működésének pénzügyi-gazdasági feltételeit a pályázatokon nyert pénzösszegek, egyéb támogatások, adományok, valamint a természetbarát tagsági érvényesítésnek a megyében maradó pénzösszeg-része biztosították.

Munkánkat 1997-ben is több szervezet támogatta. A Baranya Megyei Közgyűlés Sport Csoportja kérésünknek megfelelően segítette szövetségünket. A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, amelynek tagszervezete a természetbarát szövetség is, a gazdasági és az ezzel összefüggő adminisztratív munkát bonyolította. Ismét ki kell emelni kapcsolatunkat a Mecseki Erdészeti Rt.-vel és személy szerint Káldy József vezérigazgató úrral, valamint Papp Kálmánnal, az Árpádtetői Erdészet vezetőjével. Az 1997-es "Természetjáró Gyerekek Megyei Találkozója" megrendezésében nagy segítséget adott a Sellyei Erdészet és annak vezetője, Bodor László. Egyre többrétűbb az együttműködésünk a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság-gal (amely a természetvédelmi területeken rendezett programjainkban "hivatalból" is érintett). Dr. Iványi Ildikó igazgatóval, Nagy Gábor mecseki tájegységvezetővel, valamint Tóth István Zsolttal, a Keleti-Mecsek természetvédelmi őrével szinte napi munkakapcsolatban álltunk: folyamatos tájékoztatást kaptak az észlelt természetvédelmi problémákról. Az igazgatóság tevékenyen közreműködött az új Mecsek, ill. Villányi-hegység turistatérképek megjelenésének előkészítő munkáiban. Támogatást kaptunk rendezvényeinkhez is: a Pécs Városi Természetbarát Szövetség két rendezvényét, az iskolásoknak szervezett "Madarak és fák napja túrát", valamint a Pécs Városismereti Verseny megrendezését segítette az igazgatóság. Úgy véljük, sikerült egy olyan, közös szemléleten alapuló együttműködést kialakítani, ami hosszú távon szolgálja a Mecsek és a Mecseket járók érdekeit.

A Baranya Megyei Szabadidősport Szövetséggel 1997-ben is voltak közös rendezvényeink. Ugyancsak közösen, a Szivárvány Gyermekházzal együtt szerveztük meg a "Mecseki túravezető" gyermek túravezetői tanfolyamot, immár másodízben. Jó az együttműködés a Mecsek Egyesülettel, a Baranya Megyei Polgári Védelmi Parancsnoksággal, a Baranya Megyei Pedagógiai Intézettel - melynek segítségével több rendezvényünk kiírását tudtuk eljuttatni az iskolákhoz -, valamint a Pécsi Túrakerékpáros Klub révén a Környezetünkért Alapítvánnyal. A Pécs Városi Természetbarát Szövetség rendezvényeihez anyagi támogatást nyújtott Pécs M. J. Város Önkormányzata Sport Bizottsága és a Sport Iroda, a Szigetvári Takarékszövetkezet, a Pécsi Gabonaforgalmi Rt., valamint a Pécsi Erőmű Rt; a Természetjáró Gyerekek Megyei Találkozóját pedig anyagilag támogatta az Ormánságfejlesztő Társulás. Valamennyi támogatónknak ezúton is köszönetet mondunk.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel a hagyományosan jó kapcsolatok keretében 1997-ben közösen működtünk közre az újonnan megjelenő turistatérképek lektorálásában; egyeztettük egyes turistautak felújítását, valamint rendezvényeink időpontjait. A Tolna megyei sporttársakkal több személyes talákozóra is sor került, s kölcsönösen részt vettünk egymás rendezvényein.

Június 6-8-ig az MTSZ elnöksége tartott kihelyezett ülést Pécsett, amelynek hivatalos részét kellemes turisztikai programok egészítették ki.

Külföldi kapcsolatok: a fellbachi természetjárókkal fenntartott több éves kapcsolat keretében 1997-ben a Pécs Városi Természetbarát Szövetség 18 fős csoportja tett látogatást a németországi városban. Sajnos az ausztriai Graz természetjáróival megszűnt a kapcsolatunk, nem rajtunk múló okok miatt. Felújítottuk viszont az újvidéki természetbarátokkal már régebben kialakított együttműködésünket, amely a sajnálatos délszláv háborús események miatt évekig szünetelt: újvidéki barátaink 18 fős csoportja augusztusban egy hetes látogatást tett a Mecsekben. (Szállásuk a Gubacsos kulcsosházban volt). Reméljük, ismét rendszeres lesz a részvétel egymás rendezvényein.

Szövetségünk tagszervezeteinek (egyesületek, szakosztályok) nagy részével folyamatos kapcsolatban álltunk. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ebben egyre több volt a keddenkénti személyes találkozás is a természetjárókkal.

Működésünk és rendezvényeink propagandája megfelelő volt, bár lehetne jobb is. Az Új Dunántúli Naplóban és a Pécsi Extrában többnyire megjelentették rendezvényeink kiírását, bár - főleg az év második felében - több esetben kimaradtak e tájékoztatók. A Pécsi Városi Televízióban viszont Rozvány György és Szíjjártó Ildikó közreműködésével, valamint a Pécsi Rádióban Kis Tünde, Kovács Imre és Kovács Zoltán közreműködésével rendszeresen jelentek meg információk a természetbarát rendezvényekről. Köszönjük segítségüket!

A Mecsek Híradót 1997-ben is valamennyi tagszervezetünk előfizetési díj nélkül kapta meg. Júniusban jelent meg az 50. szám. Az újságot - mely jelenleg 160 példányban készül - sok élménybeszámoló színesítette, szerzőik közreműködését ezúton is köszönjük. Tovább folytattuk az újságban a "Baranyai természetjárók arcképcsarnoka" sorozat közlését, melyben Plaszauer István sporttársunk népszerű grafikáit adjuk közre. (Reméljük, a továbbiakban is folytatódik e sorozat, és egyre több turista társunkat tudjuk íly módon is "megörökíteni az utókor számára".) Sajnos ez évben is volt néhány rendező, aki a versenyeredményeket nem juttatta el szerkesztőségünknek, így azokat nem tudtuk közreadni. A Mecsek Híradó szerkezetében vagy formájában, ill. a megjelenési idejében változtatást nem tervezünk: az újság ez évben is havonta rendszeresen megjelenik, és továbbra is várjuk a tudósításokat, beszámolókat a természetbarát rendezvényekről.

Tevékenységünkről részletesen

1997-ben - a rendező szakosztályok, egyesületek jóvoltából - a Baranya megyei természetbarát eseménynaptár igen gazdag kínálatot nyújtott. Néhány rendezvény neve év közben a tervezetthez képest megváltozott, mivel más szponzorok vállalták a támogatást.

Versenyek
Többségükben jól szervezettek voltak, komoly kifogás egyiknél sem merült fel. A résztvevők száma átlagban elfogadhatónak mondható. A legtöbben (119 csapat, 372 versenyző) a Tavaszi Kupán vettek részt. A tájékozódási túraversenyek megrendezésében sokan működtek közre, közülük is igen sok feladatot vállalt Baronek Jenő, Benczes Gábor, Börcsök György, Csuport András, Jillek Rita, Kovács István, Márton Zoltán, Rónoki Eszter, Tihanyi László.

A tájékozódási túraversenyek mellett elsősorban a diákok számára rendezték meg a "Zselic-Triász Kupa", a "Mecsek-Tikkurilla Kupa" és a "Zselic csücskében" turisztikai akadályversenyeket, Papp Csaba, ill. Schóber József vezetésével, valamint a "Madarak és fák napja" természetjáró túrát és vetélkedőt, melyet a Pécs Városi Természetbarát Szövetség és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közösen rendezett. Ki kell még emelni az 1997. évi Pécs Városismereti Versenyt, melyen a szokásos 40-45 csapat helyett 76 csapat indult.

Külön meg kell említeni a Villamosneregia-ipari Országos Természetbarát Találkozót, melyet 1997-ben Pécsett rendeztek meg mintegy 600 fő részvételével, és amelynek turisztikai-szakmai részét, a versenyeket (tájékozódási túraverseny, tájfutó verseny, városismereti verseny) szövetségünk szervezte.

A versenyeket többnyire szakosztályaink, egyesületeink önállóan szervezték és bonyolították le; köszönjük valamennyi közreműködő munkáját.

Végezetül: elmondhatjuk, hogy az év során összességében több ezer ember számára nyújtottunk túrázási vagy versenyzési lehetőséget; versenyeink - az elmondott vélemények alapján - általánosságban jó szinvonalúak és jól szervezettek voltak, s a résztvevők jól érezték magukat azokon.

Teljesítménytúrák
A szövetség hagyományos, több éve megrendezett teljesítménytúráin ("Mecsek 50/30/15" (402 résztvevő), "Tenkes 40" (90 résztvevő), "Papi Pipa 30 (Zselic 30)" (140 résztvevő), " 2x100 km Baranyában kerékpáros túra" (52 résztvevő)) kívül más mecseki teljesítménytúrák is bővítették a baranyai "kínálatot": " Téli Mecsek 30", " Szuadó 40/17", " Mecsek 1800/1000", " Mecsek 30 Éjszakai/Esti Mecsek" teljesítménytúrák a Fekete Bárány TE rendezésében, valamint a " Kovács Béla Emlék és Teljesítménytúra 40/30/17/11" a dombóvári Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Általános Iskola rendezésében. Tovább folytatódtak a Baranyai Pepsi Ötpróba gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrái is. Újdonság volt a "Mecsek 50" keretében a 15 km-es táv bevezetése, amelyen 109-en indultak. Valamennyi túráról elmondhatjuk, hogy színvonalas rendezésűek voltak, és a résztvevők tetszését elnyerték.

Nyílt túrák

Az 1997-es évre 43 nyílt túrát terveztünk, ebből 41-et valósítottunk meg. A nyílt túrákat az Új Dunántúli Naplóban és a Pécsi Extrában hirdettük meg; sajnos az év második felében nem minden túrát adtak közre. Olvashattuk viszont azokat a Pécsi Városi Televízió képújságában - ez újdonság -, illetve a Mecsek Híradóban valamennyi túra adatait közreadtuk. E túrák keretében ez évben is több új résztvevővel sikerült megszerettetni a természetjárást. A nyílt túrák között szerepeltek az emléktúrák is (Csokonay Sándor, Skóciai Szent Margit, Takács Gyula, Rockenbauer Pál emléktúrák).

A legnagyobb népszerűsége - az előző évhez hasonlóan - a Csokonay Sándor emléktúrának (vezette: Kiss Lajos; 125 résztvevő) és a Skóciai Szent Margit emléktúrának (vezette: dr. Novotny Iván; 82 résztvevő) volt. Érdekes volt a szentegáti erdőben a Tarnóczai Mária szervezésében rendezett nyílt túra. Ha egy-egy túrára hosszabb távolságra kellett utazni, az e célra pályázaton nyert pénzből tudtunk a résztvevők útiköltségéhez hozzájárulni. Örömünkre szolgált, hogy a Komlói Bányász Sk túravezetői közreműködésével a Komló körüli erdőket is megismerhettük a nyílt túrák keretében.

Sajnos kevés Mecseken kívüli túrát tudtunk szervezni, mert az útiköltségek növekedése jelentősen csökkenti a résztvevők számát. Ezúton is köszönjük valamennyi túravezető áldozatos munkáját.

Jelvényszerző túramozgalmak

Ebben az évben új mozgalom nem indult. Félévtől kezdve a bélyegzőhelyek "nyalókával" való ellátását Rónaky Gizella vállalta, aki újabb dobozok kihelyezésével, többszöri feltöltésével arra törekedett, hogy mindenhol mindig igazolni lehessen a túrát. Reméljük, az értelmetlen rongálások nem szegik kedvét a továbbiakban sem.

Túravezetők klubja

Hagyományosan minden hónap első keddjén tartotta összejöveteleit, melyen a résztvevők kézhez vehették a Mecsek Híradó frissen megjelent számát. Örvendetes, hogy az újonnan végzett túravezetők is látogatták a klubot. Az év során a túravezetéssel, illetve a Mecsekkel kapcsolatos előadásokat, diavetítéseket szerveztünk, a következő témákkal: Hosszúhetény népi nevei; Természetvédelem a Mecsekben; A Villányi-hegység növényzete; A barlangok világa; A Mecsek élővilága; Nyári túrák élménybeszámolói; A Mecsek védett növényei; Az állatok viselkedése; Mecseki képek. A szokásos őszi autóbuszos kirándulást a gemenci erdőbe szerveztük, melyen vezetőnk Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Bizottság elnöke volt.

Találkozók

A Természetjáró Gyerekek Megyei Találkozója Sellyén jól sikerült, nem túl nagy számú, de lelkes résztvevővel. Örülnénk, ha a résztvevők köre bővülne, hiszen több általános iskolában is működik természetbarát szakosztály. Továbbra sem sikerült megszervezni a középiskolások találkozóját, megfelelő számú jelentkező hiányában. (Nem mentség, de tény, hogy az országos találkozókon is egyre kevesebb a résztvevők száma - sajnos. Az okokat folyamatosan elemezzük, de eddig nem sikerült a problémára megoldást találni). A Természetjáró Gyerekek Országos Találkozóján nem volt baranyai résztvevő, a TEDOT-on viszont részt vettek megyénk képviseletében a PITE, az AKELA és a Lőrinci Barangolók tagjai.

Tanfolyamok

Börcsök György vezetésével az év során több bronz jelvényes túravezetői tanfolyamot szerveztünk. Februárban kilencen végeztek sikeresen, majd augusztusban a koszonyatetői kulcsosházban rendeztünk túravezetőképző tábort, melyre előzetesen tizen jelentkeztek, de végül is csak hatan vettek részt. Így elmondhatjuk, hogy családias hangulatban sikerült lebonyolítani a tanfolyamot. Szeptemberben a MATÁV SE felkérésére indítottunk egy újabb tanfolyamot, melyen tizen végeztek sikeresen. A csoport tagjai igen felkészültek voltak.

A JPTE TK Testnevelés Tanszéke felkérésére harmadéves hallgatók részére a tavasz folyamán néhány előadásból álló sorozatot szerveztünk, amelynek témája a természetjárás története és a túrák tervezése volt. Ennek zárásaképpen szeptemberre egy túratervet kellett a résztvevőknek elkészíteni, sajnos ez a mai nepig sem történt meg, így e tanfolyamot nem tudtuk sikeresen lezárni. A hallgatókkal viszont jó kapcsolat alakult ki, és a későbbiekben többször segítségünkre voltak.

A bronzjelvényes túravezetői tanfolyamok lebonyolításában közreműködtek: Andirkó Sándor, Baronek Jenő, Börcsök György, Hardi András, dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Lipcsik László, Lipcsikné Weixl Eszter, Márton Zoltán, dr. Novotny Iván.

1997-ben másodszor rendeztük meg Strasser Péter vezetésével - a Szivárvány Gyermekházzal közösen - a "Mecseki túravezető" tanfolyamot általános iskolásoknak. 18-an kezdték el a tanfolyamot, s végezetül nyolcan tettek sikeres vizsgát. Reméljük, a tanfolyamot végzettek közül mind többel találkozunk majd az elkövetkezendő években a Mecsek turistaútjain!

Ifjúsági szakági tevékenység

Az év során több, főleg az ifjúsági korosztály számára szervezett programmal igyekeztünk megszerettetni a természetjárást a fiatalokkal. Ezek közül ki kell emelni a Természetjáró Gyerekek Megyei Találkozóját (Sellye), a "Mecseki túravezető" tanfolyamot, a "Zselic Triász Kupa", a "Zselic csücskében" és a "Mecsek Tikkurilla Kupa" turisztikai akadályversenyeket, valamint az elsősorban középiskolások számára rendezett "Csizmazia Kupa" és "Pollack Kupa" tájékozódási túraversenyeket. Ezúton köszönjük meg a következő - szövetségünk keretében is tevékenykedő - pedagógusoknak a tevékenységét, akik az év során időt és energiát áldoztak arra, hogy a gyerekekben felkeltsék a természetjárás iránti igényt, kialakítsák a természetbarát szemléletet és magatartást, illetve intézményükben természetjáró csoportot működtettek: Adorján Rita, Börcsök György, Csonka Miklósné, Győrffy Zsuzsa, Iván Attila, Jelenszkyné Fábián Ildikó, Jéki Mária, Kabai Józsefné, Kevy Albert, Lipcsikné Weiser Eszter, Mátrai Gábor, Mosgainé Rideg Gyöngyi, Nagy Lajosné, Papp Csaba, Rack Nóra, Schóber József, Soós József, Strasser Péter, Takácsné Hartmann Piroska, Tillinger Jánosné, Tóth Klára, Uzsoki Csaba, Varga Ferenc, Zeiler Simon.

Kerékpáros szakág

A szakág gerincét a dr. Novotny Iván vezette Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub adta, de már több más kerékpáros szerveződés is van a megyében. Kerékpártúráinkat a márciusban kiadott túraterv szerint rendeztük: 13 egynapos, 1 kétnapos, 1 ötnapos és 1 kéthetes túránk volt. A rövidebb túrák "nyitottak" voltak. A meghirdetett kerékpártúrákat a Zöld Pont műsor mindig, a Pécsi Rádió általában, az Új Dunántúli Napló rendszertelenül közölte.

A korábban bevált "Péntek esti teker(g)és"-eket is folytattuk, április 25-től szeptember 19-ig 21 alkalommal, általában 20-22 fő részvételével. A többnapos túrák sátras vándorlások voltak. Gyakran éltünk a MÁV "Utazzon együtt kerékpárjával" akciója lehetőségével. A kéthetes nagy túra Szlovákián át Krakkóba vezetett, visszaútban egy magas-tátrai gyalogtúra közbeiktatásával.

Álljon itt a leglelkesebb kerékpáros neve is: Eperjesi József, aki ez évben kapta meg az "érdemes" természetjáró minősítést, év elejétől a hó beálltáig 7100 km-t (!) kerekezett.

A túrázáson kívül márciusban évadnyitó előadóestet rendeztünk marokkói kerékpárút-beszámolóval, a "Föld napján" pedig kerékpáros demonstrációt a Pécs-Orfű kerékpárútért. Fogadtunk szlovák kerékpárosokat, a kerékpáros turizmus iránt érdeklődő olasz ujságírókat, és Coen urat, az Európai Kerékpáros Szövetség tisztségviselőjét Hollandiából (meg is bicikliztettük!). A rendezvények "lelke és motorja" Arató Csongor volt.

Természetvédelmi szolgálat

Az 1997 elején életbe lépett új Természetvédelmi Törvény előírásai teljesen megváltoztatták a szolgálat működési lehetőségeit. Megszűnt az eddig természetesnek számító társadalmi tevékenység lehetősége.

A szolgálat tagjai - Andirkó Sándor vezetésével - ettől függetlenül végezték az eddig megszokott munkájukat. Figyelő szemmel járták a természetet, jelezték, ha valahol rendellenességet tapasztaltak.

Az MTSZ elnöksége közben megkezdte az új törvény adta lehetőségek felmérését, hogy továbbra is jelen lehessünk a természet védelmében. A Természetvédelmi Szolgálat 1997. május 4-én tartott XXXII. Országos Találkozóján megalakult a Természetbarátok Természetőr Egyesülete. Megyénkben is megkezdődött a szervezés, jelenleg 15 tagja van a szervezetnek. Ez a szolgálat más fajta lesz, mint az eddigi TeSz volt; aki szívesen részt venne benne, vagy tájékozódni kíván, Andirkó Sándornál jelentkezzen.

A fent említett találkozón a baranyai TeSz-tag természetbarátok közül a 30 éves tagság utáni elismerésben részesült Gergyesi Tibor, Karádi Károly, Lafferton Henrik, Medovárszki László, míg az öt éves tagság után Andirkó Sándor, Baronek Jenő, Gyuricza István, Hamar Győző, Jankovich Béla, Kazal György, Köntis Katalin, Kremling Lajos, Németh Károly, Papp Csaba, Strasser Péter.

Technikai és térképészeti munkák

A szakosztályok, egyesületek kezelésében lévő kulcsosházak 1997-ben is nagy számban fogadtak vendégeket. Örömmel mondhatjuk el, hogy az egyre nehezebb anyagi lehetőségek ellenére is működnek a baranyai kulcsosházak; köszönet valamennyi fenntartó szakosztálynak. A kulcsosházaknál folyamatos karbantartási munkák folytak. Az év során 25. "születésnapján" köszönthettük a Pécsi Vörös Meteor SE kezelésében lévő püspökszentlászlói Bazsarózsa kulcsosházat. Külön meg kell említeni Baumann József és felesége munkáját, akik "újjávarázsolták" az Ordas-tanyát.

A megye természetbarát szálláshelyeit összefoglaló, 1996-ban szerkesztett kiadány elfogyott, újbóli - átdolgozott - megjelentetése időszerű.

Az év során tovább épült a tubesi kilátó, és immár látogatható a 9 m-es járószinten (reméljük, mielőbb felmehetünk a "végleges tetejére" is!)

Bár a Tolna megyei természetbarátok nevéhez fűződik, de megemlítjük a Keleti-Mecsek két forrását: a Csengő-forrást, melyet 1997-ben foglaltak, illetve a Lobogós-kutat, melyet újra foglaltak Tolna megyei barátaink.

1997-ben két Baranya megyei turistatérkép jelent meg új kiadásban: a Mecsek és a Villányi-hegység. Ez utóbbi már a hegységet átfogó turistaút-hálózat tervezett új jelzéseit ábrázolja. Év végén megjelent az Ormánság térkép, mely elsősorban a kerékpáros és vízi túrázók számára nyújthat nagy segítséget.

A Mecsek turistaútjainak jelzései az utóbbi 3-4 évben mintegy 70 %-ban felújításra kerültek. Joggal lehetünk büszkék a mecseki útjelzésekre; úgy véljük, országos viszonylatban is a Mecsek a legjobb jelzésekkel ellátott turistaút-hálózattal rendelkező hegyeink egyike (ezt az ország más területeiről itt járt túrázók véleménye is alátámasztja).

Kisebb mértékben, de folytatódott a Dél-Zselic turistaútjainak jelzésfelújítása is. Ezen a területen az - 1996-ban megjelent térképnek megfelelő - utak jelzéseinek kb. 60 %-a készült el a térkép megjelenése óta.

Sajnos nem sikerült a Villányi-hegység útjelzéseinek felfestését elvégezni a tervezett időpontra, nyár végére. Bár a munkák tavasszal megkezdődtek, egyetlen útszakasz sem készült el teljesen. Szövetségünkhöz már érkeztek észrevételek ezzel kapcsolatban. Bár a Villányi-hegység gyalogos turistaforgalma elmarad a Mecsekétől, e térség egyre nagyobb "reklámot" kap, s ez egyúttal - reményeink szerint - a gyalogos, kerékpáros turistaforgalmat is fellendíti. Az útjelzések felfestését 1998 nyaráig feltétlenül el kell végezni.

1997-ben 142 km hosszúságban újították fel a jelzéseket Komlói Bányász SK, a PTTE Mecsek Szakosztálya és a Dél-Zselic TK tagjai, a következő szakaszokon:

Mecsek

Dél-Zselic

A legtöbb útjelzést festették: Iván Attila, Király László, Knizs Sándor, Knizs Sándorné, Molnár Árpád, Rácz János, Strasser Péter, Váczi Sándor.

Végezetül megköszönjük valamennyi természetbarát társunk tevékenységét, akik bármilyen módon hozzájárultak a természetjárás népszerűsítéséhez, a Mecsek és a baranyai tájak szebbé tételéhez, illetve segítették szövetségünk munkáját.

Főbb terveink az 1998-as évre

Összeállította a Baranya Megyei
Természetbarát Szövetség elnökségeMecsek Híradó 1998. január
Természetbarát folyóiratok
A Magyar Természetbarár Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarár Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarár Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarár Szövetség honlapja