TESZ

A "TESZ"
TERMÉSZETBARÁTOK TERMÉSZETŐR
EGYESÜLETÉNEK

ALAPSZABÁLYA

I. AZ EGYESÜLET

  1. Az egyesület neve: Tesz. Természetbarátok Természetőr Egyesülete.
  2. Székhelye: Budapest, VI. Bajcsy Zsilinszky út 31.
  3. Országos egyesület, a Magyar Természetbarát Szövetség Társadalmi Erdei Szolgálatának, illetve Természetvédelmi Szolgálatának utódszervezete.
    Önálló jogi személy.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az egyesület célja

Az egyesület fő tevékenységi köre:

III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

Az egyesület tagsága:

Az egyesület tagja lehet:

Az egyesületi tag joga:

Tiszteletbeli tag lehet: állampolgárságra való tekintet nélkül az, akit erre a küldöttgyűlés felkér és a felkérést elfogadja.

A tiszteletbeli tag jogai megegyeznek az egyesületi tag jogaival.

A tagság a belépési nyilatkozat aláírásával kezdődik és kilépéssel, Intéző Bizottsági döntés alapján törléssel, illetve kizárással szűnik meg.

Kizárás ellen a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni.

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

100 tagig a KÖZGYŰLÉS (tagok összessége), 101 fő taglétszámtól KÜLDÖTTGYŰLÉS az egyesület legfelsőbb szerve.

A küldöttgyűlést évente, illetőleg ha a tagok egyharmada, vagy az Intéző Bizottság - ok és cél megjelölésével - kívánja, illetve a bíróság elrendeli, össze kell hívni.

Az összehívásról az Intéző Bizottság gondoskodik.

Határozatképes, ha a jogosultaknak legalább a fele megjelent. Határozatképtelenség esetén az eredeti küldöttgyűlés meghívójában feltüntetett új időpontra összehívott küldöttgyűlés - az eredeti napirendek vonatkozásában - a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A küldöttgyűlés döntéseit általában nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza meg. Bármely tag, bármely ügyben kérheti a titkos szavazást és azt el kell rendelni, ha a megjelentek legalább egyharmada egyetért azzal.

A megjelentek kétharmados szótöbbsége szükséges:

Az INTÉZŐ BIZOTTSÁG a közgyűlés által öt évre megválasztott öt tagú testület.

Az Intéző Bizottság elnöke jogosult az egyesület teljeskörű képviseletére.

Folyamatosan irányítja és felügyeli az egyesület munkáját, ellátja a küldöttgyűlés és az Intéző Bizottság üléseinek elnöki feladatait és az Intéző Bizottság által rábízott egyéb feladatokat.

V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

Az egyesület éves költségvetés alapján a hatályos pénzügyi és számviteli törvények szerint gazdálkodik.

Az egyesület bevételei:

Az egyesület kiadásai:

Az egyesület vagyona lehet:

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület esetleges tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az egyesület megszűnése esetén vagyona a hitelezők kielégítése után a Magyar Természetbarát Szövetségre száll.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az egyesület a Magyar Természetbarát Szövetség tagegyesülete.

Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály, illetve az ügyrend nem rendelkezik a társadalmi szervezetekre érvényes jogszabályokat kell alkalmazni.

Ezt az alapszabályt az Egyesület 1997. május 4-én, Salgótarjánban tartott alakuló közgyűlésen fogadta el.Az MTSZ, mint szervezet
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja