XIII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés

104.§ Ez a törvény 1997. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg
a) az erdőről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény (a továbbiakban: EVT.), valamint az azt módosító 1970. évi 28. törvényerejű rendelet és az 1981. évi 31. törvényerejű rendelet; a mezőgazdasági és élelmezésügyi ágazathoz tartozó egyes hatáskörök módosításáról szóló 1979. évi 3. törvényerejű rendelet 1.§-a; a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 60.§-ának 2. pontja; az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 40.§-ának az EVT. 6.§-át és 6/A.§-át megállapító rendelkezései; az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény, az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény, a Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény, valamint ezekkel összefüggő más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szóló 1995. évi XXI. törvény 21-26.§-ai;
b) az EVT. végrehajtása tárgyában kiadott 73/1981. (XII.29.) MT rendelet, valamint az azt módosító 33/1987. (IX.1.) MT rendelet és a 116/1990. (XII.25.) Korm. rendelet; a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalokról és egyes földművelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló a 44/1991. (III.14.) Korm. rendelet 9.§-a
hatályát veszti.

Átmeneti rendelkezések

105.§ (1) Az egyes erdőrészletekre e törvény hatálybalépése előtt megállapított elsődleges rendeltetést az e törvényben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell elsődleges rendeltetésűnek tekintetni. A törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül - az erdőtulajdonos kérelmére - az erdészeti hatóság felülvizsgálhatja a korábban megállapított elsődleges rendeltetést és megállapíthatja e törvényben foglaltaknak megfelelően. Az erdészeti hatóságnak az erdőtulajdonos kérelmére hozott határozata nem minősül az erdő elsődleges rendeltetése közérdekből való megváltoztatásának.
(2) Az e törvény hatálybalépésekor érvényes tíz évre szóló erdőgazdasági üzemtervet e törvény alapján készült üzemtervnek kell tekinteni.

Felhatalmazások

106.§ (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat, így különösen
1. az erdőt és fásítást alkotó fafajok jegyzékét,
2. az erdészeti létesítményekre vonatkozó szabályokat,
3. a körzeti erdőterv, az üzemterv, az egyszerűsített üzemterv és az erdőgazdálkodási terv készítésének részletes szabályait,
4. az Országos Erdőállomány Adattárból történő adatszolgáltatás rendjét, a díjfizetés szabályait és a díj mértékét,
5. az erdőtelepítési-kivitelezési terv készítésének részletes szabályait,
6. az erdőfelújítási és az erdőnevelés részletes szabályait,
7. az erdősítési terv készítésének részletes szabályait,
8. az erdőtelepítések, a fásítások, az egészségügyi-szociális, turisztikai, parkerdei közjóléti beruházások és az erdőszerkezet-átalakítások részletes szabályait,
9. az erdészeti szakszemélyzet tagjának képzettsége feltételeivel, valamint a szakszemélyzet hatósági nyilvántartásával kapcsolatos részletes szabályokat,
10. az erdészeti képzettségre vonatkozó szabályokat,
11. az állami erdészeti szolgálat hatósági feladatot ellátó szerveinek illetékességi területét,
12. az erdészeti hatóság eljárásban fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét,
13. az erdőfenntartási járulék, az erdőgazdálkodási bírság és az erdővédelmi bírság megfizetésének részletes szabályait,
14. az erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer működésének részletes szabályait,
15. az erdőt károsító hatások megelőzésének és mérséklésének részletes szabályait,
16. a kötelezően előírt társult erdőgazdálkodási tevékenység szakmai követelményeit
rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy kijelölje az erdőtervezési körzeteket, valamint az erdő elsődleges rendeltetése szerint érintett miniszterekkel egyetértésben megállapítsa a körzeti erdőterveket és gondoskodjon azok kiadásáról.

Melléklet az 1996. évi LIV. törvényhez
Az erdőfenntartási járulék mértéke

Tájegység, állami erdészeti szolgálat területi szerve (a továbbiakban: Esz.) Tölgy és bükk Akác Cser Többi kemény lomb fafajcsoport Lágy lomb Fenyők
Ft/bruttó m3
I. Északi-középhegység
- Budapesti Esz.
- Egri Esz.
- Miskolci Esz.
1100 400 400 600 450 800
II. Nagyalföld
- Budapesti Esz.
- Debreceni Esz.
- Kecskeméti Esz.
800 500 400 600 600 400
III. Dél-Dunántúl
- Kaposvári Esz.
- Pécsi Esz.
1300 500 600 700 600 700
IV. Nyugat-Dunántúl
- Szombathelyi Esz.
- Zalaegerszegi Esz.
1300 550 600 700 600 800
V. Kisalföld
- Szombathelyi Esz.
1000 500 500 600 600 700
VI. Közép-Dunántúl
- Budapesti Esz.
- Veszprémi Esz.
1100 500 600 600 450 700Az erdőtörvény
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja