XI. Fejezet
AZ ERDÉSZETI IGAZGATÁS

92.§ (1) Az erdészeti igazgatással összefüggő egyes irányítási, szervezési, valamint hatósági feladatokat
a) a miniszter,
b) az országos erdészeti hatóság,
c) az országos erdészeti hatóság területi szerve (a továbbiakban: állami erdészeti szolgálat) látja el.
(2) Az erdészeti igazgatási feladatokat ellátó személyek részére igazolványt és egyenruhát, a hatósági feladatokat ellátó személyek részére az igazolvánnyal azonos sorszámú szolgálati jelvényt és szolgálati fegyvert is biztosítani kell.
(3) Az erdészeti igazgatás e törvényben meghatározott hatásköre az erdő tulajdonviszonyaitól és rendeltetésétől függetlenül kiterjed a Magyar Köztársaság területének erdőire.
(4) Az országos erdészeti hatóság feladatait a minisztérium látja el.

Eljárási szabályok

93.§ (1) Az e törvény szerint indult hatósági eljárás során az államigazgatási eljárás általános szabályait az e törvényben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(2) Védett természeti területen lévő erdőt érintő, e törvényben meghatározott eljárások esetén a természetvédelmi hatóság az erdészeti hatóság szakhatósági hozzájárulás megadása iránti megkeresésének tizenöt napon - a 48.§ (4) bekezdésében meghatározott esetben nyolc napon - belül köteles eleget tenni. Amennyiben a természetvédelmi hatóság e határidőn belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
(3) Az állami erdészeti szolgálat hatáskörébe tartozó ügyben felettes szervként az országos erdészeti hatóság jár el.
(4) Az állami erdészeti szolgálat szerveinek illetékességi területét a miniszter rendeletben határozza meg.
(5) Amennyiben az erdőgazdálkodó az állami erdészeti szolgálat két vagy több szervezetének illetékességi területén folytat erdőgazdálkodási tevékenységet és az erdőterület összefüggő, akkor az a területi szerv az illetékes, az eljárásra, amelynél nagyobb az erdőterület kiterjedése. Vita esetén az eljáró szervezetet az országos erdészeti hatóság jelöli ki.
94.§ Amennyiben e törvény másként nem rendelkezik, erdészeti hatósági ügyben első fokon az állami erdészeti szolgálat hatósági feladatokat ellátó szervei járnak el.
95.§ (1) Az erdészeti hatóság eljárása során jogosult
a) külön térítés fizetése nélkül az erdészeti magánúton közlekedni, az erdőt és a fásítást bejárni, ott vizsgálatot, mérést, megfigyelést, valamint az azok elvégzéséhez szükséges mértékig térítésmentesen vizsgálati mintát venni;
b) az erdő állapotát veszélyeztető károsodott élőfa vagy károsító eltávolítását elrendelni;
c) az erdőt és a fásítást veszélyeztető tevékenység beszüntetését, illetve az attól való tartózkodást elrendelni;
d) a természetben összefüggő erdőterületre - ha annak több tulajdonosa van - a miniszter által rendeletben meghatározott szakmai feltételek megléte esetén határozatban előírni, hogy azon csak társult erdőgazdálkodási tevékenység folytatható.
(2) Az e törvény alapján indult erdészeti hatósági eljárásokban - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a miniszter által rendeletben megállapított összegű igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a miniszter által megállapított számlára kell befizetni.
(3) Azok a miniszter által kijelölt szervek, amelyek az e törvény szerinti állami feladatok végrehajtásával összefüggő egyes feladatok végrehajtásával összefüggő egyes feladatokat látnak el, jogosultak az erdő és a fásítás területére belépni, az erdészeti magánúton külön térítés fizetése nélkül közlekedni, az erdőgazdálkodótól, az erdészeti hatóságtól, valamint más szervektől a feladataik ellátásához szükséges adatokat és felvilágosítást kérni, iratokat megtekintetni, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mértékig térítésmentesen vizsgálati mintát venni.

A miniszter feladatai

96.§ (1) Az erdőgazdálkodási tevékenység - beleértve az erdővagyon védelmét -, valamint az elsődleges fafeldolgozás szakmai, irányítási, szabályozási és egyes hatósági feladatait, a kormányzati munkamegosztás keretében - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a miniszter látja el.
(2) A miniszter hatósági jogkörében eljárva
a) amennyien az erdőgazdálkodó elmulasztja az erdő védelmére és művelésére vonatkozó, e törvény írt kötelezettségek teljesítését, erdőgazdálkodót jelöl ki;
b) engedélyezi az erdőterület honvédelmi, nemzetbiztonsági és határrendészeti célra történő igénybevételét.
97.§ A miniszter irányítási, szervezési feladatkörében
a) kidolgozza az erdőgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelveit, és gondoskodik az erdészeti célkitűzések megvalósításáról;
b) az erdővel, az erdőgazdálkodási tevékenység végzésével, valamint az elsődleges fafeldolgozással összefüggésben jogszabályokat készít elő és rendeletet ad ki;
c) az erdészeti irányelvekkel összhangban kidolgozza az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő támogatások rendszerét, és gondoskodik a támogatások jogszabályban foglaltak szerinti felhasználásáról;
d) működteti, illetőleg irányítja az állami erdészeti igazgatás egyes szervezetit;
e) létrehozza az állami erdészeti szolgálat szervezési, valamint hatósági feladatokat ellátó szerveit, és meghatározza részletes feladatkörüket;
f) javaslatot tesz, illetve dolgoz ki az erdészeti oktatás és kutatás irányelveire;
g) gondoskodik a tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodási tevékenység szakmai feltételeinek biztosításáról;
h) szabályozási, irányítási feladatainak végrehajtása során gondoskodik az erdőgazdálkodási tevékenység, valamint a vadászati jog hasznosításának egymással összhangban történő szabályozásáról;
i) kialakítja az erdőtervezési körzeteket és gondoskodik a körzeti erdőterv, valamint a körzeti vadgazdálkodási terv közötti összhang megteremtéséről;
j) az érdekelt miniszterekkel egyetértésben megállapítja a körzeti erdőterveket és gondoskodik azok kiadásáról;
k) gondoskodik a körzeti erdőtervben az országos, illetőleg körzeti hozamszabályozás előkészítéséről;
l) ellátja a nemzetközi erdészeti egyezményekből adódó kormányzati feladatokat és kapcsolatot tart a nemzetközi erdészeti szervezetekkel;
m) ellátja az állami erdei vasutak működésével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat;
n) ellátja a Kormány által megállapított vagy külön jogszabályban részére meghatározott feladatokat;
o) gondoskodik az Adattár működtetéséről;
p) tűzgyújtási tilalmat rendel el;
r) gondoskodik az erdővédelmi mérő-, megfigyelő rendszer fenntartásáról és működtetéséről;
s) az állami erdészeti szolgálat szerveinek bevonásával elősegíti az erdővel kapcsolatos jogszabályokban foglalt erdészeti szakmai és jogi előírások, feladatok megismertetését és azok összehangolt megvalósítását;
t) az állami erdészeti szolgálat szerveinek bevonásával folyamatosan elemzi az erdőgazdálkodási tevékenységet.

Az állami erdészeti szolgálat feladatai

98.§ Az állami erdészeti szolgálat szervezési feladatai keretében
a) gondoskodik a körzeti erdőtervek készítéséről;
b) a jogszabályban meghatározott módon ellátja az erdőgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési, pénzügyi, elszámolási feladatokat;
c) az Adattár részére a szükséges adatokat összegyűjti, elemzi;
d) a miniszter megbízása alapján gondoskodik az erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
e) ellátja a külön jogszabályban részére meghatározott feladatokat;
f) nyilvántartja az erdőgazdálkodókat;
g) amennyiben az erdőterület tulajdonosa, használója, illetőleg az erdőgazdálkodó a törvényben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az új erdőgazdálkodó kijelölését megelőzően felhívja a kötelezettségének teljesítésére;
h) javaslatot tesz a károsítók elleni védekezéshez adható állami támogatásra;
i) nyilvántartást vezet az erdészeti szakszemélyzet tagjairól;
j) közreműködik az erdőgazdálkodási tevékenységhez nyújtott állami támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárásban;
k) együttműködik az illetékes települési önkormányzat képviselő-testületével a településrendezési és -fejlesztési feladatok ellátásában.

Az Országos Erdészeti Tanács

99.§ (1) A miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó erdészetet érintő kérdésekben véleményező, javaslattevő tevékenységet ellátó Országos Erdészeti Tanácsot hozhat létre.
(2) Az Országos Erdészeti Tanács tevékenységével elősegíti az erdőgazdálkodói érdekeltség és az erdőhöz fűződő közérdek közötti összhang megteremtését.
(3) Az Országos Erdészeti Tanács a miniszter felkérése alapján véleményt nyilvánít
a) az erdészetet érintő jogszabálytervezetekről;
b) az erdészeti gazdasági, szabályozási, valamint hosszú távra szóló fejlesztési irányelveiről;
c) az erdők vagyonkezelésével összefüggő egyes kérdésekről;
d) a miniszter által meghatározott erdészeti témakörökben.
100.§ Az Országos Erdészeti Tanács tagjait az illetékes kormányzati, az erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók érdekképviseleti és más szakmai szerveinek, valamint a tudomány képviselőiből a miniszter kéri fel, és gondoskodik az Országos Erdészeti Tanács működtetéséi feltételeiről.


Az erdőtörvény
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja