VII. Fejezet
ERDEI HASZONVÉTELEK

58.§ E törvény alapján erdei haszonvételnek minősül:
a) a fakitermelés;
b) az erdészeti szaporítóanyag gyűjtése;
c) a vadászati jog hasznosítása;
d) elhalt fekvő fa és gally gyűjtése;
e) a kidöntött fáról történő fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtése;
f) a gomba, a vadgyümölcs, moha, virág, illetőleg a gyógynövény gyűjtése;
g) a bot, a nád, a sás, a gyékény termelése és a fű kaszálása;
h) a méhészeti tevékenység;
i) a fenyőgyanta gyűjtése.
59.§ (1) Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja, illetve veszélyeztetheti az erdő felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, felújítását, valamint az eredeti életközösséget.
(2) Az erdőgazdálkodó az eredeti haszonvételeket e törvényben meghatározott feltételekkel gyakorolhatja. A védett természeti területen levő erdő esetén a haszonvételek gyakorlásának engedélyezéséhez a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása szükséges.
(3) Az erdei haszonvételnek minősülő vadászati jog hasznosítására a külön jogszabály rendelkezéseit az e törvényben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(4) Az 58.§ b) és d)-i) pontjai szerinti erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni.

Fakitermelés

60.§ (1) Az erdő faállományának kitermelését - a faültetvény kivételével - az üzemtervi előírásokkal összhangban is csak az erdészeti hatóság engedélye alapján lehet végezni. A faültetvényből történő fakitermelést az erdészeti hatóságnak előzetesen be kell jelenteni.
(2) A fakitermelés módja lehet
a) ápoló vágás: az erdősíts befejezését követő tíz éven belüli fakitermelés;
b) tisztító vágás: a fiatal erdő nevelése céljából végzett fakitermelés;
c) gyérítés: az erdő faállománya minőségének javítását és a fahozam növelését szolgáló fakitermelés;
d) véghasználati fakitermelés: az természetes úton magról történő felújulásra nem alkalmas, vagy nem a termőhelynek megfelelő faállomány termelése (a továbbiakban: tarvágás), valamint a termőhelynek megfelelő és magról történő természetes felújulásra alkalmas faállományban végzett fakitermelés (a továbbiakban: felújító vágás);
e) szálalás: folyamatos borítottságot és készletgazdálkodást biztosító fakitermelés;
f) egészségügyi fakitermelés: az elhalt, súlyos sérült, vagy a veszélyes károsítók elszaporodását előidéző beteg fák kitermelése
(3) A fakitermeléskor figyelemmel kell lenni a források védőterületére, a védett élő szervezetek élőhelyére, az élettelen természeti értékek védelmére, a tájképre, valamint az értékes emberi alkotások környezetére.
61.§ (1) A gyérítés és a felújító vágás során a miniszter által - a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben meghatározott, az adott termőhelyre jellemző őshonos mellékfajokat az erdő rendeltetésének figyelembevételével, az erdészeti hatóság által előírt mértékig meg kell hagyni.
(2) A gyérítés és felújító vágás végrehajtását az erdészeti hatóság csak akkor engedélyezheti, ha a kivágásra tervezett fák szakszerű megjelölése előzetesen már megtörtént.
(3) A vegetációs időszakban a felújító vágással történő fakitermelésre az engedély csak különösen indokolt esetben adható ki, illetve ezen időszak alatt az erdészeti hatóság a fa kitermelését megtilthatja.
(4) Az erdészeti hatóság a fa kitermelését korlátozhatja vagy megtilthatja, amennyiben az erdőgazdálkodó az erdőfelújítás pénzügyi, valamint szakmai kötelezettségének és feltételinek e törvényben, illetve külön jogszabályban megszabott módon, illetve határidőre nem tett eleget.
(5) Az erdészeti hatóság határidő kitűzésével elrendelheti a fa kitermelését, ha az az erdő egészségi állapotának megőrzése, javítása vagy az erdő felújítása érdekében szükséges.
62.§ (1) A tarvágáshoz az erdészeti hatóság akkor járulhat hozzá, ha:
a) síkvidéki és dombvidéki erdőterületeken tíz hektárnál nagyobb,
b) hegyvidéki erdőterületen öt hektárnál nagyobb,
c) hullámtéri erdőterületen a töltés és a folyó között
egybefüggő felújítatlan vágásterület nem keletkezeik, de hegyvidéki erdőterületen - kivételesen indokolt esetben - öt hektárnál nagyobb területen történő tarvágás is engedélyezhető.
(2) Az erdészeti hatóság a területi kiterjedéstől függetlenül nem járulhat hozzá a tarvágáshoz, ha az az erdő talajának
a) termékenységét rontja;
b) vízháztartását károsan megváltoztatja; illetőleg
c) fennmaradását veszélyezteti.
(3) Az erdészeti hatóság a tarvágás engedélyezésekor természeti területen előírhatja a faállomány tíz százalékának mértékéig fák (hagyásfák) visszahagyását.
(4) Az erdészeti hatóság a hozzájárulást az erdő talajának védelmét szolgáló feltétel teljesítéséhez kötheti.

Erdészeti szaporítóanyag gyűjtése

63.§ Erdészeti szaporítóanyagot az 50.§ (1) bekezdésében foglalt tiltó rendelkezésekre is figyelemmel az üzemtervi előírásokkal összhangban - védett természeti területen lévő erdő esetén a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával - és az erdészeti hatóság engedélye alapján lehet gyűjteni.

Fenyőgyanta gyűjtése

64.§ Fenyőgyantát csak az üzemterv szerinti véghasználati fakitermelést megelőző öt éven belül lehet gyűjteni.


Az erdőtörvény
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

Szövetség honlapja

Szövetség honlapja

Szövetség honlapja