II. Fejezet
AZ ERDŐ ELSŐDLEGES RENDELTETÉSE
Az erdő elsődleges rendeltetésének megállapítása

15.§ (1) Az erdő elsődleges rendeltetése szerint
a) védelmi,
b) gazdasági,
c) egészségügyi-szociális, turisztikai,
d) oktatás-kutatási
célokat szolgáló lehet.
(2) A körzeti erdőterv és az üzemterv az erdő elsődleges rendeltetése mellett meghatározhatja az erdő további rendeltetését, melyeket az erdőgazdálkodási tevékenység során az elsődleges rendeltetés mellett fokozottan figyelembe kell venni.
(3) Az állam az erdő elsődleges rendeltetéséhez kapcsolódó előírások érvényesülésének elősegítése érdekében a külön jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel támogatást nyújt.
16.§ (1) Az erdő egyes rendeltetései egymástól elválaszthatatlanok, ezért az erdőgazdálkodási tevékenység során e rendeltetésekre egyidejűleg kell tekintettel lenni.
(2) Az erdő elsődleges rendeltetését erdőrészletenként kell megállapítani.
(3) Új erdő telepítésekor - az erődgazdálkodó javaslata figyelembevételével - az erdőtelepítési terv jóváhagyásakor a feltételek vizsgálata alapján - az elsődleges rendeltetés szerint illetékes hatóság szakhatósági hozzájárulásával - az erdészeti hatóság állapítja meg az erdő elsődleges rendeltetését. Ennek során az állami támogatás igénybevétele nélkül jogszerűen telepített erdő gazdasági rendeltetésének jóváhagyását az erdészeti hatóság nem tagadhatja meg.
17.§ (1) A természet- és környezetvédelmi, valamint egyéb védelmi szempontok megvalósítása érdekében védelmi rendeltetésű az a védett, illetve védő erdő, amely különleges kezelést igényel, és ezért abban az erdőgazdálkodási tevékenység korlátozására lehet szükség.
(2) A védő erdő elsősorban a természeti környezet, a létesítmények védelmét vagy egyéb védelmi célokat szolgálja. Ennek megfelelően védő erdőnek minősül:
a) a meredek hegyoldalon, a sekély termőtalajon az erodált területeken levő, valamint a víz és a szél káros hatásának kitett tulajok védelmét szolgáló talajvédelmi erdő;
b) a szomszédos mezőgazdasági terület védelmét szolgáló mezővédő erdő;
c) a honvédelmi miniszter által kijelölt honvédelmi érdekeket szolgáló erdő;
d) a határrendészeti és nemzetbiztonsági érdekeket szolgáló erdő;
e) az erdei vadállomány védelmét, életkörülményeinek javítását szolgáló vadvédelmi erdő;
f) a talaj vízháztartását szabályozó, a források vízbőségét és tisztaságát, víztározók és egyéb víznyerőhelyeknél a víz tisztaságát biztosító vízvédelmi erdő;
g) az árvízvédelmi töltés hullámverés és jég elleni védelmét szolgáló erdő, a csatorna, a folyó, a tó és holtág partszakaszait védő partvédelmi erdő;
h) a városok, a községek, a lakótelep és más települést védő településvédelmi, valamint belterületi erdő;
i) a természeti táj szépségének megőrzését, vagy a tájban történt káros beavatkozás takarását szolgáló tájvédelmi erdő;
j) az utak és műtárgyaik, a vonalas vízilétesítmények, a vasutak és tartozékaik védelmét, takarását - a közlekedés biztonságát - szolgáló műtárgyvédelmi erdő.
(3) Védett erdőnek minősül a különleges védelmet igénylő, természeti értéknek minősülő erdő, illetőleg az az erdő, amely különlegesen alkalmas a természetközeli erdei életközösség, a biológiai sokféleség megőrzésére, valamint az erdőfejlődés kutatására, továbbá az erdőterületen lévő történelmi emlékhely területe. Ennek megfelelően védett erdőnek minősül:
a) a fokozottan védett természeti területen lévő erdő;
b) a védett természeti területen lévő erdő;
c) az erdei génkészletek, az erdészeti szaporító-anyaggazdálkodás biológiai alapjainak megőrzését szolgáló erdei génrezervátum;
d) a természetközeli erdei életközösség megőrzését, fejlődésének kutatását szolgáló erdőrezervátum;
e) a történelmi emlékhely területén levő erdő.
(4) Az erdő elsődleges rendeltetését az erdészeti hatóság
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a talajvédelmi hatóság,
b) a (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben a vadászati hatóság,
c) a (2) bekezdés f), g) pontjai szerinti esetben a vízügyi hatóság,
d) a (2) bekezdés h) pontja szerinti esetben az építésügyi hatóság,
e) a (2) bekezdés i) pontja, valamint a (3) bekezdés szerinti esetben a természetvédelmi hatóság,
f) a (2) bekezdés j) pontja szerinti esetben a közlekedési hatóság
kezdeményezésére, illetőleg szakhatósági hozzájárulása lapján; továbbá
g) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a honvédelmi miniszter,
h) a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a belügyminiszter kijelölése alapján
állapítja meg.
18.§ Gazdasági rendeltetésű erdőnek minősül az az erdő, amelyben a gazdálkodás elsődleges célja az erdei termékek előállítása és hasznosítása, így különösen:
a) a faanyagtermelést szolgáló erdő,
b) a szaporítóanyag-termelést szolgáló erdő,
c) az intenzív vadgazdálkodásra kijelölt bekerített erdő (a továbbiakban: vadaskert),
d) az erdőterületen létesített karácsonyfatelep,
e) bot, vessző és díszítőgally termelését szolgáló erdő.
19.§ Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőnek minősül:
a) a gyógyintézet területén, valamint annak környezetében levő erdő (gyógyerdő);
b) a sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt üdülőerdő (parkerdő).
20.§ Oktatás-kutatás célját szolgáló erdőnek minősül:
a) a szakoktatási tevékenység célját szolgáló tanerdő;
b) az erdészeti kutatás, kísérlet céljára kijelölt kísérleti erdő;
c) az erdőterületen a külön jogszabály rendelkezései szerint kialakított vadaspark.

Az erdő elsődleges rendeltetésnek megváltoztatása

21.§ (1) Az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatását - a 17.§ (2) bekezdésének c) és d) pontja kivételével - az erdészeti hatóság engedélyezi.
(2) A tájvédelmi, valamint a védett erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatásához be kell szerezni a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulását.
(3) A védő erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatására a 17.§ (4) bekezdése szerinti szakhatóság döntése, illetve hozzájárulása alapján történhet.
(4) Az erdő elsődleges rendeltetésének a közérdekből történő megváltoztatását kezdeményezheti
a) a miniszter,
b) a természetvédelemért felelős miniszter,
c) az oktatásért felelős miniszter,
d) az egészségügyért felelős miniszter,
e) a honvédelemért felelős miniszter,
f) a belügyminiszter,
g) a vízgazdálkodásért felelős miniszter,
h) a közlekedésért felelős miniszter, tovább
i) az érintett települési önkormányzat jegyzője.
Az erdő rendeltetésének közérdekből történő megváltoztatásából eredő többletköltség megtérítéséről a kezdeményező köteles gondoskodni.
(5) Erdő, valamint fásítás külön törvény alapján történő védetté nyilvánításához a miniszter egyetértése szükséges.
22.§ Amennyiben - a gazdasági rendeltetés kivételével - az erdő elsődleges rendeltetésének meghatározására, illetőleg megváltoztatására közérdekből kerül sor, az erdőgazdálkodó az ebből eredő ténylegesen felmerült termelési többletköltségének és kárának megtérítésére jogosult, melynek biztosításáról a kezdeményező szerv az elsődleges rendeltetés fennállása alatt köteles folyamatosan gondoskodni.


Az erdőtörvény
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja