Az újjáalakult EKE története

1991-1993

A bírósági bejegyzés után dr. Tövissi József, ideiglenesen megválasztott elnök 1991. november 12-én a következő tájékoztatót küldte szét:

"Az alapszabályzat VII. fejezete 20. paragrafusa érlelmében a különböző vármegyék egyesületei a szervezési és hivatalos tevékenységeiket megkezdhetik... A részletes műküdési szabályzat elkészítésére, megbeszélésére a legközelebbi találkozón kerül sor, figyelembe véve magát a jóváhagyott alapszabályzatot és természetesen a helyi igényeket is." Aláírja Imecs László is.

1992. március 3-án újabb körlevelet küldenek szét, az április 25-re összehívott országos tanácskozásra. Ebben a következők állnak:

"Együttműködésünk jó kezdetének és folytatásának biztosítása érdekében javasoljuk az Országos Vezető Tanács (OVT) találkozóját. Találkozónk előzetes programterve:

l. Az alapszabály- és ügyrend-tervezet megbeszélése és véglegesítése;
2. Az Országos Vezetőségi Tanács vezetőségének a megválasztása."

1992 április 25-én összeül Kolozsváron az Országos Vezető Tanács. Az osztályok küldöttei a következők voltak: Kolozsvárról dr. Tövissi József, Gyurka László, Martonossy Magda, Imecs László, Kiss Margit, Marosiné Incze Mária, Magyarosi Margit, Varga Alfonz és Farkasné Csáky Magda, Besztercéről Kramer Tamás; Bihar megyéből Dukrét Géza, Méder Arpád és Szilágyi István, Brassó megyéből Nagy Béla, a csíkszeredai CsTTE részéról Zsigmond Enikő és Kristó András, Háromszékról Dukrét Lajos, Marosvásárhelyről Kerekes Péter Pál és Kerekes Ibolya, Székelykeresztúrról Kovács József, Székelyudvarhelyről Kovács Kendi Lehel. Az osztályok elnökei beszámoltak az eltelt év tevékenységéről. Ezután, dr. Tövissi József vezetésével pontonként megtárgyalták az alapszabályzatot. A javaslatok figyelembevételével összeállt a végleges alapszabályzat, melyet sokszorosítás után eljuttattak minden osztályhoz.

Az EKE tulajdonában 18 menedékház és számtalan ingatlan volt. Mivel az újonnan alakult EKE törvényes jogutódja a régi EKÉ-nek, miután megjelenik az erre vonatkozó törvény, beindítják az illetékes fórumokon a volt EKE ingó- és ingatlan javainak visszaszerzését. Erre a felhatalmazást Imecs László kapta meg. Megfogalmazódott az az igény is, hogy nagyobb teret kell biztosítani az EKÉ-ről és annak közlönyéről, a "GYOPÁR"-ról szóló propagandának a médiákban. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelemre, szoros kapcsolatot kell kiépíteni az ökológiai klubokkal. Elhatározták, hogy az osztályok kölcsönösen tájékoztatják egymást tevékenységükről, mindenki előre közli a kirándulások és egyéb tevékenységek tervét, és hogy más megyékből is részt vehessenek azokon. Elhatározták azt is, hogy július vagy augusztus hónapban Országos Vándortábort szerveznek Torockószentgyörgyön.

Ezután következett az új Országos Vezető Tanács megválasztása:

A tanácskozás a "GYOPÁR"-ral kapcsolatos problémák - szerkesztés, kiadás, terjesztés, előfizetés megvitatásával zárult.

Megkezdődött az első Országos Vándortábor megszervezése Torockószentgyörgyön, amelyet akkor vándorgyűlésnek neveztek. Ennek megszervezését a Kolozs megyei osztály vállalta. A szervező bizottság tagjai a következők voltak: Marosiné Incze Mária, Bagaméri Béla, Balázs Arnold, Gyurka László, Martonossy Magda és Magyarosi Margit. A sátortá bor helyét a várrom alatti Havas patak mellett jelölték ki és rendezték be, Balázs Arnold vezetésével.

1992. július 31 és augusztus 2 között tartották s meg az EKE első Turista Vándorgyűlését. A résztvevők száma: Brassóból 2, Csíkszeredából 8, Gyergyószentmiklósról 2, Kolozsvárról 81, Marosvásárhelyről 2, Nagyváradról 50, Sepsiszentgyörgyről 6, Székelyudvarhelyről 3, Magyarországról 6, összesen 160 személy. 71 személy sátorban, 89 a faluban helyezkedett el, élvezve a torockószentgyörgyiek vendégszeretetét, akik élükön Sándor Bálint unitárius lelkésszel, időt szakítottak a vendégekre a nyári betakarítási munkálatok mellett.

A megnyitó az unitárius templomban volt, ökumenikus istentisztelettel. Igét hirdettek Sándor Bálint unitárius és Ferenczy Sándor református lelkészek. A megnyitó beszédet Marosiné Incze Mária elnök tartotta, majd ismertetések következtek Torockó-vidék történelméről, turisztikai érdekességeiről, dr. Gergely János botanikusról, a helység szülöttéről. Délután kirándulásokat szerveztek az Ordaskőre, Balázs Arnold vezetésével, valamint az apátság műemléképületéhez és a várromhoz Magyarosi Margit vezetésével.

Ezután következett az OVT elsó megbeszélése, ahol mindjárt az elején kitűnt, hogy a különböző nézetek egyeztetése érdekében újra kell tárgyalni a szervezeti szabályzatot. Mivel a kolozsvári vezetőség nem akarja elismerni az Országos Vezető Tanács (OVT) létjogosultságát, nem fogadja el az EKE új felépítését, eltűnt az április 25-én készült jegyzőkönyv, vele együtt a megtárgyalt és elfogadott alapszabályzat is. Komoly gondok merültek fel az "Erdélyi GYOPÁR" szerkesztésével és terjesztésével kapcsolatban, mert nincs megfelelő szerkesztőbizottság, nincsenek terjesztők, tisztázatlan a nyilvántartás. Varga Alfonz főszerkesztő már egyszer lemondott, de tovább folytatta tevékenységét a lap érdekében. A tisztázatlan dolgok miatt szükségszerű lenne, hogy a 8-as számtól kezdve a "GYOPÁR" az OVT felügyelete alá kerüljön. Pozitív folyamat, hogy az egyes osztályok ismertetik évi terveiket egymással, így azokon mások is résztvehetnek, de még nem megfelelő az információ áramlása. Kezd kialakulni a megfelelő adatbank, cím- és névtár. Tökéletesíteni kell az irodai adminisztrációt. Kezdenek kialakulni a külföldi kapcsolatok, egyre több meghívást és felhívást kapunk baráti kapcsolatok létesítésére. Többfelé próbálkoztak a falusi turizmus megindításával, de kitűnt, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában annak fogalmával. Ennek kiküszöbölése érdekében előadásokat kell szervezni. Szükség volna egy menedzserre és egy jogászra. Sajnos erre nem telik. Szponzorok egyelőre nincsenek, sem önkéntesek.

Másnap, augusztus 1-én kirándulásokat szerveztek a Székelykőre Szakács Éva vezetésével, a Kőközi szorosba Bagaméri Béla vezetésével, valamint a Szolcsvai búvópatakhoz autóbusszal Varga Alfonz vezetésével. Délután diavetítésekkel egybekötött előadásokat tartottak a kultúrotthonban: Jablonovszki Elemér dr. Gergely Jánosra emlékezett és védett növényeket mutatott be; Inczeffy Géza Aranyosmenti barangolásait ismertette, Fazakas Ferenc a Retyezátról, Mártis János Bálványosvárról és környékéről vetített.

Ezalatt újra összeült a Vezető Tanács. Mivel csak a váradiaknak volt meg az eredeti szervezeti szabályzat tervezete az áprilisban széljegyzetként beírt kigazításokkal, az alapszabályzat újratárgyalását Méder Árpád vezette. A vita belenyúlt a késő éjszakába, így a vezetőség nem tudott jelen lenni az esti tábortűznél. Sajnos hiába volt kidolgozva és megszavazva az új alapszabályzat, a kolozsvári vezetőség a későbbiek során sem tette le a bíróságra, így a mai napig is mint működési szabályzatot tartanak nyilván.

Ebben az időben sikerült az EKÉ-nek, Imecs László segítségével, felvenni a kapcsolatot a Deutsche Alpenvereinnel és az Österreichische Alpenvereinnel. Levelezések és személyes találkozások alkalmával ismertették az EKE történetét, újraalakulását, melyet leközöltek mindkét egyesület közlönyében. Az egyesületek több alkalommal is turista felszereléseket adományoztak az EKÉ-nek.

Ezeknek az akcióknak a leglelkesebb szervezői dr. Brbel Tietze, dr. Werner Peschek, Emmy Haas és Gerold Lang voltak. Dr. Brbel Tietze és dr. Werner Peschek turista barátainkat elismerésül lelkes segítségükért egyesületünk tiszteletbeli tagjai sorába vettük az 1993 júliusi közgyűlés jóváhagyásával.

1993 februárjában az EKE 1110 USD-t kapott támogatásként a Soros Alapítványtól amelyet felhasználtak útjelzések készítésére, turista házak javítására, székházak rendbetételére két írógép vásárlására.

1993. április 17-18-án tartották Kolozsváron az OVT bővített tanácskozását a Kolozsvári Külső Református Egyházmegye tanácstermében, amelyen résztvettek: Marosiné Ineze Mária elnök, Dukrét Géza alelnök, Dukrét Lajos alelnök, Farkasné Csáki Magda titkár. A megyei osztályok képviseletében jelen voltak: Jablonovszki Elemér Kolozsvárról, Méder Árpád Biharból, Kramer Tamás Besztercéről, Sólyom László és Zsigmond Enikő Csíkszeredából, Kerekes Ibolya és Kerekes Péter Pál Marosvásár helyről, Imecs László, Kristó András alelnök. Kérésre jelen volt az EKE Kolozs megyei osztályának választmánya: Martonossy Magda ügyvezető alelnök, Bagaméri Béla műszaki alelnök, Máthé Gyula propaganda alelnök, Behabetz Magda titkár.

Megbeszélték az országos Vándorgyűlés előkészítésével kapcsolatos a teendőket. A Vándortábor megszervezését a Bihar megyei osztályra bízták akik ismertették kidolgozott programtervezetüket, mely szerint a tábort augusztus 6 és 8 között szervezik meg Réven. A program tudományos előadásokat, kirándulásokat, vetélkedőket, kiállítást, táblaavatást tartalmazott. A tervezetet elfogadták. Óriási vita alakult ki arról, hogy az "Erdelyi GYOPÁR" közlöny adminisztrálását átvegye-e az a OVT vagy sem, a közlöny minden száma komoly deficittel járt. Új anyagi forrásokat, s szponzorokat kellett keresni a lap fenntartására. Döntés született arról, hogy egyelőre a a kolozsvári osztály kezelésében marad - mivel helyben vannak, több segítséget tudnak nyújtani a szerkesztésben, anyagbeszerzésben, terjesztésben. Nagy vihart kavart a Rhododen-Tour Kft. megalakítása. Abban mindenki egyetértett, hogy nagy szükség van rá, anyagi bázis nélkül nem tud működni egy fejlődő, bővülő egyesület. De a megalakítás hirtelensége, annak körülményei, az alapszabályzat pontatlansága, a kft. és az EKE közötti kapcsolat szabályzóinak hiánya komoly fejtörést okozott. A vita azzal zárult, hogy az augusztusi vándorgyűlésig ki kell dolgozni a szabályozókat.

Újra terítékre került az OVT létjogosultsága, az EKE új felépítése. A kolozsvári választmány egyes személyei szerint, figyelembe véve a régi EKE jogfolytonosságát (mely szerint az egyesületet a Központi osztály vezette), az alapszabályzat bizonyos pontjait és azt, hogy a hivatalos szervek előtt a Kolozs megyei osztály felel, nem törvényes az OVT. Sőt odáig mentek, hogy megszavaztatták az OVT felfüggesztését augusztusig, a küldöttgyűlésig. E túlkapás hatására a Bihar megyei osztály június 8-án egy nyílt levelet küldött szét minden osztálynak, megfogalmazva az alapelveket, amely szerint az EKÉ-nek működnie kellene, s amelyet az 1991. augusztus 17-én tartott alakuló ülésen elfogadtak. A levélre egyöntetűen pozitív válasz érkezett minden megyéből.

1993. augusztus 5 és 8 között szervezték meg a II. Országos Vándortábort a Bihar megyei Réven. A szervező bizottság tagjai voltak: Dukrét Géza, Juhász Viktor, a július 31-én újra alakított Révi osztály elnöke, Méder Árpád, Tóth László, Kiss László, dr. Semsey Andor, Újvárosi Tibor, Egri Ferenc, Boros Attila, révi református lelkipásztor, a Révi osztály alelnöke és Mérai László, Rév alpolgármestere, a Révi osztály titkára.

Augusztus 5-én délután és 6-án délelött zajlott le az EKE országos küldöttgyűlése a révi kultúrotthon kistermében. Ezen résztvettek Beszterce, Bihar, Brassó, Csíkszereda (CsTTE), Háromszék, Kolozs, Maros, Székelyudvarhely EKE osztályainak küldöttei. A következő témákat tárgyalták meg: az OVT egyéves beszámolója, az OVT felépítése, jogköre, a jogi személyiség problematikája. Megvitatták az "Erdélyi GYOPÁR" szerkesztési problémáit, s mivel többszöri felszólítás ellenére sem tisztázódott a pénzügyi helyzete, két hónapra felfüggesztették megjelenését. Furcsa, hogy a lap anyagi gondokkal küzd, mikor most is elhangzott, hogy a Lakiteleki Alapítvány 10.000 Ft-al járult hozzá a lap kiadásához. Javasolták, hogy a lap bevételéből származó összeg a központi pénztáron és könyvelésen menjen át, mivel eddig a lap főszerkesztője külön nyilvántartást vezetett. Újra nagy vita alakult ki a Rhododen-Tour Kft. körül, jelentős határozat most sem született.

A küldöttgyűlés elemezte az OVT elnökségének tevékenységét. Mivel kellő gyakorlat hiányában elég sok hiányosság mutatkozott, elhatározták az elnökség leváltását, majd új vezető tanácsot választottak, melynek tagjai lettek:

Az új elnökség mandátumát egy évre kapta. Feladatul kapta, hogy ezalatt kidolgozza az EKE új alapszabályzatát.

A Vándortábor ünnepélyes megnyitására augusztus 6-án 13.30 órakor került sor a révi református templomban. Boros Attila református tiszteletes igehirdetése után Dukrét Géza tartott megnyitó beszédet, majd Imecs László elnök beszámolt az EKE munkájáról, s vázolta a jövő feladatait. Ezután két dolgozat hangzott el: Juhász Viktor: "A révi Zichy-cseppkőbarlang története" és Juhász Ibolya: "A révi sziklaszoros" címen. Délután a kultúrotthonban meghallgattuk Bagaméri Béla vetítéssel egybekötött előadását a Szelek barlangjáról, majd Jablonovszki Elemér diapozitívek segítségével ismertette legégetőbb környezetvédelmi problémáinkat. Ezután Handl Károly, a Zichy-barlang felfedezője sírjának ünnepélyes koszorúzására került sor, ahol Juhász Viktor mondott beszédet. Ezután meglátogatták a még dolgozó révi fazekas mestereket. Este diavetítő-versenyt szerveztek, melyet a kolozsváriak nyertek meg.

Augusztus 7 a kirándulások napja volt. Három túrát szerveztek: Dukrét Géza vezetésével megmászták a Belvedere körút kilátóit, Szilágyi István vezetésé vel meglátogatták a tízfalusi barlangot és az Izbandis vízöntő forrását, valamint Tóth László vezetésével a Misid völgyében levő Bíró Lajos barlangot. A barlangászok egy új járatot fedeztek fel, amely eddig nem szerepelt a térképeken. Este fényképkiállítást nyitottak meg. A nap tábortűzzel zárult, amelyen a révi asszonyok bográcsgulyást szolgáltak fel. Augusztus 8-án délelőtt emléktáblát avattak a Zichy-barlang bejáratánál, a barlang feltárásának 90. évfordulója alkalmából, melyet barlanglátogatás követett. A táborban összesen 164-en vettek részt, Erdély minden megyéjéből. A révi lakosság szállást biztosított mindazoknak, akik sátor nélkül érkeztek.

Mivel az OVT elnöksége, egy személy kivételével, nagyjából megegyezett a kolozsvári választmánnyal, eszerint is intézkedtek. A nagyváradi alelnökkel a kapcsolat csak egyszerű levelezésre szorítkozott, azok is körlevelek voltak tudomásul vételre. A kolozsvári közgyűlést és elnökségi gyűlést egyenlőnek tekintették az OVT gyűléssel, s határozataikról csak utólag vagy egyáltalán nem kapott tájékoztatást az országos vezetőség. 1993. augusztus 11-én a kolozsvári közgyűlésen kinevezték az "Erdélyi GYOPÁR" új szerkesztőségét: Géczi Róbert főszerkesztőt, Ajtay Ferenc és Palkó Attila szerkesztőket, Kürti Miklós műszaki szerkesztőt. E tényt október 10-én ismertették a többi osztállyal.

Az OVT 1994 április 21-i határozata alapján Imecs László résztvett Aradon a "Liga Carpatina Prietenii Naturii" megalakulásán. A Liga a bécsi Naturfreunde felhívására jött létre, tudomásul véve annak céljait a környezetvédelem, turistaság, alpinizmus stb. terén. A találkozón jelen voltak Arad, Temesvár, Petrozsény, Szászváros, Nagybánya, Déva, Petrilla turista egyesületeinek képviselői. Az alakuló ülésen Imecs Lászlót alelnöknek javasolták, amit ő nem fogadott el és maga helyett Jablonovszki Elemért, az EKE Kolozs megyei osztályának elnökét javasolta, akit elfogadtak. Bár az OVT részéről voltak jelen, alapító tag mégis a Kolozs megyei osztály lett.

1993. december 11-én Merza Gyula halálának 50. évfordulóján az EKE ünnepi megemlékezést szervezett. 9 órától requiem volt a Szent Mihály templomban, 10 órától koszorúzás Merza Gyula sírjánál, utána látogatás az Erdélyi Néprajzi Múzeumban. Délután ünnepi megemlékezést tartottak a Brassai Sámuel Líceumban.

Folytatás: Az újjáalakult EKE története (1994-1996)


Az Erdélyi Kárpát Egyesület története
Szemelvények a turistaság történetéből
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja