A PILISI ÁLLAMI PARKERDŐGAZDASÁG MEGALAKÍTÁSA

(A parkerdő 30 éves fennállása alkalmából közöljük ezt a 10 éve megjelent cikket.)

A pilisi erdők sok ezer esztendeje zöldellnek ott, ahol ma is állnak, így talán nem túlságosan illdomos egy húszéves évfordulóról megemlékezni. Az elmúlt két évtized azonban olyan mély nyomot hagyott a pilisi tájban és az ott folyó erdőgazdálkodás gyakorlatában, hogy érdemes nyomon követni fő folyamatait.

A hatvanas évek elején a hazai erdészetet olyan kihívások érték, mint a világméretűvé vált tömegturizmus belépése az országba, a fellángoló környezetvédő mozgalmaknak az erdőre irányuló figyelme és nem utolsó sorban a szerkezetátalakítás egyre nyomasztóbb kényszere. Ezek a hatások a fővárossal szinte szimbiózisban élő pilisi erdészeket érték a legagresszívebben, mert Budapest az ország idegenforgalmi centrumává vált, s az ide összpontosult ipar, valamint a kétmillió lakos az ország egyik legszennyezettebb környezetét hozta létre. Mindezt tetézte, hogy a sokszor magashegységi viszonyokat utánzó pilisi táj erdeinek rendkívül alacsony fatermelő képessége szinte reménytelen helyzetben tartotta az itteni erdőgazdálkodást.

A vázolt helyzetben jelent meg az a MÉM-PM együttes rendelet, amely 1969. I. 1-i hatállyal a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságot és a visegrádi vadgazdaságot összevonta, "Pilisi Állami Parkerdőgazdaság, székhely: Esztergom" elnevezéssel, önálló költségvetési folyószámlás szervvé alakította át.

A rendelet kimondja: "A gazdaság tevékenységi köre az erdő közjóléti és kulturális szerepének, parkerdő jellegének, a tájvédelemnek előtérbe helyezése, a dolgozók kulturált pihenésének előmozdítása, a korszerű erdő- és vadgazdálkodás megvalósítása". Az új szervezetet ezen néhány soros útravalóval látták el, a "hogyan"-t nekünk kellett kitalálnunk.

Egy, a társadalmat közvetlenül szolgáló erdőgazdaság felállításának gondolatát elsőként Dr. Balassa Gyula, az Országos Erdészeti Főigazgatóság akkori vezetője vetette fel 1962-ben. Az elképzelést Fehér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese karolta fel és támogatta a megvalósulásig. Amikor 1969. január 3-án a parkerdő jövőjéről beszélgettünk, Fehér Lajost arra kértem, hogy a Pilis ne legyen protokoll vadászterület, a vadgazdálkodást a hagyományos erdészetek végezzék. Miután ebben a nagyon nehezen kezelhető kérdésben azonnal döntés született, hozzáfogtunk egy nagyléptékű közjóléti erdőgazdálkodás megvalósításához. Először felmértük adottságainkat, többek között a pilisi vadállomány nagyságát is. Egy napsütéses februári napon, amikor 50 cm-es hó borította a tájat, 300 ember körülfogta az erdőséget és egyszerre indultak el - az egymással URH összeköttetésben álló - számlálócsoportok, amelyek a felettük repülő helikopter segítségével megszámlálták a hóban egy helyben álló, valamennyi vadat. Estére kiderült, hogy jóval nagyobb a vadállomány, mint amennyit eddig nyilvántartottak. A megbízható vadszámlálás alapján a meghatározott magas vadkilövési terv teljesítése és a parkerdőgazdaság szervezetének célszerű kialakítása meghozta az eddig egymástól függetlenül működő erdészeti és vadászati egységek egybeolvadását. Ez az eredmény - mind a mai napig érvényesen - nemcsak az erdők minőségi javulásának lett egyik fontos tényezője, hanem a konfliktusmentes belső üzemi légkör fenntarthatóságának is. Május elejéig elkészült a "Parkerdőgazdaság közjóléti és tájvédelmi programja" amely időtállónak bizonyult, és a további tájfejlesztési és erdőfeltárási tervek alapjául szolgált. A tájban öt "kirándulógócot" jelöltünk ki (Kőhegy, Visegrád-Nagyvillám, Esztergom-Vaskapu, Dobogókő és Pomáz-Csikóvár), amelyeket úgynevezett "zöld folyosók" kapcsoltak össze.

Összesen 8760 ha erdőterület elsődleges rendeltetese az üdülés. Az ide tartozó erdőrészletekben a vágásfordulót 120, 150 évre emeltük fel.

A visszamaradó erdőket a hagyományos erdőgazdálkodás körébe vontuk, de mindenütt kötelezővé tettük a természetes felújítást. Ez a program térbeli rendet alakított ki a termelés, az üdülés és a tájvédelem igényei között. A közjóléti erdőgazdálkodás újonnan kialakított elvei és megvalósításának feltételei bekerültek az üzemtervek előírásai közé, így rövid idő alatt a gyakorlat részévé válhattak.

Az első hónapok feladatai közé tartozott a visegrádi erdészetnél korábban kidolgozott fafeldolgozási koncepció továbbfejlesztése és a lepencei fűrészüzem építkezéseinek felgyorsítása is. Abban ugyanis biztosak voltunk, hogy erdőgazdálkodásunk csak úgy érhet el jobb színvonalat, ha a rendelkezésünkre álló faanyagot minél magasabb értékű áruvá dolgozzuk fel. Helyzetfelmérésünk kimutatta, hogy műszaki felkészültségünket jelentősen fejlesztenünk kell ahhoz, hogy saját rezsiben végezhessük el mindazokat a beruházási, felújítási és fenntartási munkákat, melyek a közjóléti feladatok, a faipar fejlesztése és az erdőfeltárás területén jelentkeznek. Gépekre, technológiákra, sajátos típustervekre és mindezek üzemeltetéséhez, irányításához megfelelően képzett munkaerőre volt szükségünk.

1969 első hónapjaiban megbolydult méhkashoz hasonlított a kis létszámú központból, hat hagyományos és egy műszaki erdészetből álló parkerdőgazdaság szervezete, amíg az induláshoz szükséges valamennyi tervet, programot, utasítást s pénzt összegyűjtötte.

Az mindjárt kiderült, hogy a közjóléti erdőgazdálkodást csak az eddiginél sokkal nyitottabb erdészeti potitikával lehet megvalósítani, ezért vállalatunk május 12-én, a nagy nyilvánosság előtt ismertette programját. Ez a nyitottság végigkísérte a további két évtized munkáját. Nehézséget okozott a közjóléti erdőgazdálkodással járó új feladatok pénzügyi fedezetének biztosítása.

A Parkerdőhöz tartozó terület egykor

Végül a MÉM költségvetési főosztálya a "kiemelt feladatok" költségfedezetére 3 millió forintot helyezett ki, amelynek közel fele a parkerdő céljait, a másik fele pedig a vadászati ágazatot támogatta. Az első évet a parkerdőgazdaság sikeres tervteljesítéssel fejezte be és bőséges tapasztalatot szerzett az új feladatokról.

A következő években a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság szervezetét ki kellett bővíteni, mert 1970-ben a Gödöllöi ÁEG-től a Budapesti-, majd 1973-ban a Nagykunsági ÁEG-től a Ráckevei erdészetet csatolták hozzánk. A parkerdőgazdaság ettől kezdve 32 ezer 242 hektáron gazdálkodik, amelyből elsődleges rendeltetés szerint 13 418 ha fatermesztési, 12313 ha üdülési és 6246 ha környezetvédelmi, illetve egyéb célokat szolgált.

1975-ben a parkerdőgazdaság köz- pontja Esztergomból átköltözött új, visegrádi székházába. Ebben az évben a MÉM kiegészítette a tevékenységi kört is az erdészeti és vadászati területet érintő hazai és külföldi idegenforgalmi tevékenyég ellátásával, hozzátéve üdülő- és kirándulócentrumok létesítésének a jogosítványát. Az új feladatok elvégzésére szerveztük meg - 12. önelszámoló egységként - az idegenforgalmi erdészetet, illetve azon belül a NATOURS Idegenforgalmi Irodát.Az akkor kialakult szervezet, amely a változatlanul kis létszámú központból, nyolc hagyományos erdészetből, fafeldolgozó, műszaki, idegenforgalmi erdészetből és a főépítésvezetőségből állt, továbbá 1984-ben a Balatonfüredi Zöldövezeti Tervező Irodával is bővült - kisebb módosításokkal -, ma is él.

Mindvégig fontos feladatnak tartottuk a termelési, közjóléti és a környezetvédelmi funkciók arányos és erőteljes fejlesztését. Termelőtevékenységünkben meghatározó szerepet kapott a fafeldolgozás, amely az elmúlt húsz év során húzóágazattá fejlődött. A fafeldolgozás hatékony beruházásai, sikeres üzletpolitikája és az itt dolgozók jó színvonalú termelési kultúrája megvalósította azt az eredeti célkitűzést, hogy a pilisi erdők rossz minőségű faanyagából magas értékű áruk készüljenek, és ezek nyeresége mozdítsa ki erdőgazdálkodásunkat hátrányos helyzetéből.

Az olyan hagyományos erdészeti ágazatokat, mint az erdőművelés, a fahasználat és a vadászat, egy közös és eredményes érdekeltségi körbe kényszeríti a természetes felújítás pilisi gyakorlata.

Az eltelt két évtized tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy nemcsak a tölgy- és bükkmakktermések kiszámíthatatlan időszakossága okoz nehézséget a munkák és a kötelezettségek összehangolásában, hanem az a körülmény is, hogy a jóval belterjesebb erdőgazdálkodást igénylő természetes felújítás csak hosszabb távon tudja eredményességét igazolni. Ezzel a helyzettel szembe kell nézni a jövőben is, és a pilisi erdők természetes állapotának folyamatos megőrzését nem szabad feladnunk.

1970-ben a MÉM - a többi érdekelt minisztériummal egyetértésben - eldöntötte, hogy a hagyományos erdőgazdálkodás faanyagtermesztésből származó jövedelme nem fedezheti a jóléti erdőgazdálkodás többletköltségeit, ezért azok jelentős részét egyéb pénzügyi forrásokból (költségvetés, célcsoportos beruházás, erdőfenntartási alap stb.) kell fedezni. A közjóléti erdőgazdálkodás fejlesztését magas színvonalú, összehangolt tervek és programok készítésével és azok megvalósításával biztosítottuk. Mindig jó tervezőirodákat bíztunk meg ezzel a munkával, amelyben magunk is következetesen részt vettünk. Így a parkerdőgazdálkodás 1970-75 közötti fejlesztési programját az EMSZI-vel közösen állítottuk össze, 1973-ban pedig az ÉVM és a MÉM megbízásából a VÁTI elkészítette a "Pilisi tájegység rendezési programját". Ez a kitűnő munka az egész tájat egységes elvek szerint fejleszti, az erdő, a települések, az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, a kereskedelem, a turizmus érdekeinek összhangját megteremtve. A parkerdőgazdaság e programja alapján és szellemében készítette el ötödik ötéves tervét (1976-80), amelyet azután sikeresen meg is valósított.

A Parkerdőhöz tartozó terület 1989-ben

A nyolcvanas évek közepére a parkerdőgazdaság teljesítette azt az elvárást, hogy egyszerre legyen nyersanyagtermelő bázis, jövedelmi forrás, tömegméretű park és tájvédelmi övezet.

A gyalogos turizmus, az aktív pihenés igényét szolgálja a több mint 700 km-es jelzett turistaúthálózat, a tájat egybekapcsoló, egységes tájékoztató és eligazító-rendszer, továbbá asztalok, padok, esőbeállók, szemétgyűjtők, tűzrakhelyek, források, játszórétek, úttörővándortábor-lánc, állandó táborozóhelyek, a visegrádi kirándulóközpont, a lepencei erdei termálfürdő, a Hoffmann kunyhói turistaközpont kiépítése, s ugyanezen célt szolgálják a budai Normafa sport- és játszótéri berendezései, a Csepel-szigeten létesített tököli parkerdő létesítményei, a dobogókői síközpont és sívándorutak és folytatni lehetne a sort az erdei vendéglőkkel, valamint sok más olyan létesítménnyel, amelyek mind a természetben való tartózkodás örömét segítik elő.

Évtizedünk közepére épült ki az ország egyik legjobb erdei feltáróhálózata, amelyen mind az üzemi, mind a turisztikai célú forgalom biztonságosan és esztétikai örömet nyújtóan bonyolítható le. Az autós turizmus számára parkinglánc létesült a tájat körülfogó, nyilvános utak mentén és a Duna-parton, amelynek parkolói kényelmes letelepedést kínálnak, és a hozzájuk kapcsolódó körsétányon megvalósítható a "szállj ki és gyalogolj!" egyre időszerűbb, egészséget mentő ajánlása.

Megnyugtató eredménynek könyvelhetjük el, hogy sikerült megőrizni erdei útjaink zárt jellegét, így a belső, csendes zónákban a természet zavartalanul élheti a maga életét.

A közjóléti erdőgazdálkodás egyik jelentős eredménye, hogy elkezdődött a főváros zöldövezeti programjának megvalósítása, amelynek során közel ezer hektár új erdő létesült a pesti oldalon, az új lakótelepek "zöld mentőöveként". Ide sorolható a pilisvörösvári mészkő- és dolomitkopárok erdőtelepítési munkáinak befejezése is, amely ezer hektárnyi nagyságával és rendkívül meggyőző eredményével európai hírnévre tett szert.

A táj- és természetvédelemben jelentkező mindennapos feladatok csendes, szívós és szervezett elvégzése meghozta azt az eredményt, hogy 1978-bon az OTVH tájvédelmi körzetté nyilvánította, 1981-ben pedig az UNESCO bioszférarezervátummá deklarálta a pilisi tájat. A hazai és nemzetközi védelem remélhetően megőrzi e páratlan szépségű tájat az olyan további romlástól, mint amilyet a váci cementmű, néhány katonai bázis és a nagymarosi vízlépcső megépítése jelent, és talán kivédi az olyan fenyegetéseket, mint a Prédikálószékre tervezett szivattyús energiatároló megépítése, vagy az a kísértetként visszatért igény - amelyet legutóbb Váncsa Jenő miniszterünk segítségével hessegettünk el, - tudniillik, hogy a Pilis protokoll vadászterületté váljék.

Sok figyelmet, gondosságot és anyagi áldozatot követel a károk megelőzése, a keletkezett károk helyreállítása, az emberi környezet tisztán tartása és a parkerdei létesítmények fenntartása. Amikor 1969-ben az első parkerdei sétányt átadtuk a nagyközönségnek és a szépen kanyargó erdei úton végighaladtunk, a mellettem sétáló Noszkay Aurél kitűnő sebészprofesszor csendesen megkérdezte: "és mondd, lesz elég erőtök mindezt így fenntartani évtizedeken keresztül?". Ma már valamennyien elismerjük, hogy ez a legnehezebb feladat, amelyre vállalkoznunk kell.

A területünkön található műemlékek védelme, feltárásának, konzerválásának elősegítése ugyancsak közjóléti tevékenységünk körébe tartozik. A régészet kiváló művelőivel és hivatalos szerveivel való szoros együttműködés erédménye a pilisszentkereszti, a visegrádi, a dömösi, a budaszentlőrinci és más középkori magyar, valamint ókori római műemlék közös gondozása. A legfontosabb a visegrádi fellegvárban folyó feltárási, kutatási és állagmegőrző munkák elvégzése, nemcsak azért, mert évenként 750 ezren látogatják meg, hanem azért is, mert a vár kezelője a parkerdőgazdaság. A vállalat a táj történelmileg és tájesztétikailag értékes részeit felvásárolja és saját kezelésébe vonja, hogy ezeket a területeket megmentse a parcellázástól és a zártkertek bizonytalan sorsától. E tevékenység gyümölcse csak a távoli jövőben érik meg.

Végezetül szólnom kell a parkerdőgazdaság kollektívájáról, arról a szellemi és fizikai kapacitásról, amely a hagyományos erdészeti feladatokon túl, az erdő közjóléti szerepének megvalósítására is sikeresen vállalkozik.

Vallom, hogy a megújulásra képes erdőgazdálkodás legértékesebb "beruházása" az ember, aki elszánt kezdeményezőkészséggel, ésszerű kockázatváIlalással, hozzáértő szakmai felkészültséggel és toleráns együttműködési készséggel meg tudja valósítani a kitűzött, időt álló célokat.

Dr. Madas LászlóTermészetbarát Híradó 87. szám, 1999. június
Szemelvények a turistaság történetéből
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja