MTSZ

Gyalogos teljesítménytúrák
szervezési szabályzata

 
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

 
1. Teljesítménytúrázás

1.1. A teljesítménytúrázás fogalma: A teljesítménytúra az a természetjáró sportrendezvény, ahol a résztvevőknek meghatározott útvonalon, meghatározott szintidőn belül gyalog kell végighaladniuk.
1.2. A teljesítménytúrák célja: A természetjárók fizikai teljesítőképességének, erőnlétének, állóképességének növelése, a rendszeres túratevékenységre való ösztönzése, és a szabadidő hasznos eltöltése.
1.3. A szabályzat alkalmazása: E szabályzat alkalmazható minden természetbarát szervezet (az MTSZ, területi szövetség vagy bizottság, egyesület, szakosztály) önállóan vagy valamely társadalmi, gazdasági szervezettel közösen rendezett teljesítménytúráján. Hatálya kiterjed a rendező szervre, a rendezőségre, az indulókra és az egyéb résztvevőkre.

 
2. A teljesítménytúrák meghatározása

2.1. Rendszere
2.1.1. Országos rendezvény az a túra, amelyet az MTSZ központilag rendez vagy amelyet
jelentőségénél fogva országos rendezvényként elismer.
2.1.2. Területi rendezvény az a túra, amelyet valamelyik területi természetbarát szövetség vagy bizottság rendez vagy amelyet területi rendezvénynek minősít.
2.1.3. Egyesületi, szakosztályi rendezvény az a túra, amelyen a rendező egyesület vagy szakosztály tagjai indulhatnak.
2.1.4. Meghívásos rendezvény az a túra, amelyen a rendező által meghatározott egyesületek, szakosztályok tagjai indulhatnak.
2.1.5. Kizárásos rendezvény az a túra, amelyen csak meghatározott korú vagy nemű résztvevők indulhatnak, vagy az indulók köre egyéb feltétellel korlátozva van.
2.1.6. Nyílt rendezvény az a túra, amelyen bárki indulhat.
2.1.7. A 2.1.l . és a 2.1.2. pontba nem tartozó nyílt túrák helyi rendezvénynek minősülnek.
2.2. A teljesítménytúrák fajtái
2.2.1. Az útvonalak száma szerint:
 1. egy útvonalas az a rendezvény, ahol a résztvevők azonos útvonalon (egy indító és egy célállomás) haladnak
 2. több útvonalas az a rendezvény, ahol a résztvevők különböző hosszúságú útvonalakon, szakaszokon (több indító és/vagy több célállomás) vagy különböző vonalvezetésű útvonalakon (azonos indító és célállomás) haladnak.
2.2.2. Túrakategóriák (táv szerint):
 1. felkészítő vagy rövid távú az a túra, amelynek hossza legfeljebb 30 km
 2. általános (normál) távú az a túra, amelynek hossza 30...60 km
 3. hosszútávú az a túra, amelynek hossza 60 km felett van
2.2.3. A túra szakaszai szerint:
 1. több szakaszos az a rendezvény, ahol a résztvevők az útvonalat több nap alatt, előírt pihenőidők közbeiktatásával teljesítik
 2. egy szakaszos az a rendezvény, ahol a résztvevők a rajt-cél között egy napszakban, vagy egymást követő napszakokban folyamatosan teljesítik az útvonalat
2.2.4. Az útvonalvezetés módja szerint:
 1. körtúra az a túra, ahol az indító és a célállomás azonos
 2. vonalas útvonalú az a túra, ahol az indító és célállomás távolsága jelentős
 3. választható (alternatív) útvonalú az a túra, ahol a rendezőség nem határozza meg az ellenőrzőpontok között a követendő útvonalat
  • két vagy több útvonal között választási lehetőséget kínál
  • körtúrán több helyről biztosítja az indulási lehetőséget és/vagy a résztvevők haladási irányát azok döntésére bízza.
2.2.5. Útvonal vezetése szerint:
 1. állandó útvonalú az a túra, amelyet évről évre azonos nyomvonalon rendeznek meg
 2. módosuló az a túra, amelyet azonos nyomvonalon, váltakozó irányban vagy az útvonal egy részének rendszeres változtatásával rendeznek meg
 3. változó útvonalú az a rendezvény, amelyet évről évre más nyomvonalon vezetnek.
2.2.6. A terep szerint:
 1. országúti az a túra, ahol a túra jelentős részében az útvonal szilárd burkolatú közúton vagy fóldúton vezet
 2. terepen vezetett az a túra, amely útvonalának jelentős része ösvényeken, erdei talajutakon vezet
 3. kombinált útvonalú az a túra, ahol az országúti szakaszok és talajutak hossza jelentős.
2.2.7. Az indítás módja szerint:
 1. tömegrajtos az a túra, ahol a résztvevők a rajtból egyszerre indulnak
 2. folyamatos indítású túránál a résztvevők jelentkezésük után egyénileg indulnak
 3. szakaszos indítású az a túra, ahol a résztvevők meghatározott időpontokban (időközönként) rajtolhatnak
 4. nyújtott indítású túránál - az egyébként az a, b, c, pont szerinti indítás után - meghatározott időpontig, saját idejük terhére a gyorsabban haladni szándékozók még elindulhatnak.
2.2.8. A részvétel módja szerint:
 1. egyéni értékelésű az a túra, ahol a feladatot a résztvevők egyénileg vagy tetszőleges csoportokat alkotva teljesítik
 2. csapatértékelésű az a túra, ahol az útvonalat meghatározott létszámú csapatnak a rajttól a célig együtt haladva kell teljesítenie

 
3. A teljesítménytúrák résztvevői

3.1. Indulási jogosultság
A teljesítménytúrán részt vehet az, aki
 1. a kiirásban meghatározott feltételeknek megfelel
 2. indulási szándékát a kiirás szerint a rendezőségnek közvetlenül vagy az egyesületén keresztül bejelenti.
3.1.1. 10 éven aluli gyermekek csak felkészítő vagy rövidtávú túrán indulhatnak.
3.2. A résztvevők kötelesek
 1. a túrázással kapcsolatos általános szabályokat betartani
 2. a rajtban jelentkezni
 3. az előírt útvonalon haladni
 4. az ellenőrzőpontokon kartonjukat egyénileg igazoltatni vagy igazolni
 5. az esetleges sérülteket elsősegélyben részesíteni
  továbbá amennyiben a kiirás tartalmazza:
 6. a nevezési díjat befizetni
 7. a szükséges (pl. orvosi) igazolást bemutatni
 8. az előírt - kötelező - felszerelést kérésre bemutatni
 9. a rendezők rendezvénnyel kapcsolatos utasításait betartani
3.3. A résztvevők jogai
 1. igénybe vehetik a rendezőség által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket
 2. sikeres teljesítés esetén átvehetik az elismeréseket.
3.4. A rendezvényen való részvétel egyéni felelősségre történik.
3.5. Egyéb résztvevők (nézők, kisérők) is kötelesek a rendezők utasításait betartani.
3.5.1. A rendezőség a résztvevők saját gépkocsival történő kisérését korlátozhatja vagy tilthatja, ha az erre vonatkozó határozatát a kiirásban közzétette.

 
4. Rendezőség

4.1. A Rendezőség feladatai:
 1. előkészíti a túrát
 2. lebonyolítja a rendezvényt
 3. elvégzi az értékelést
4.1.l A túrát a kiirás szerint kell lebonyolítani és értékelni.
4.1.2. Az egyenlő esély elve: A túra tervezésénél majd lebonyolításánál a rendezőségnek gondot kell fordítania arra, hogy az egyes személyek, csoportok jogtalan előnyökhöz ne juthassanak.
4.2. A Rendezőség értékelést végző tagjai, mint versenybírók működnek.
4.2.1. A Rendezők:
 1. főrendező
 2. szervezési felelős
 3. útvonalfelelős
 4. felszerelési felelős
 5. gazdasági felelős
4.2.2. Döntnöki testület tagjai (versenybírók):
 1. elnök
 2. indítóbíró(k)
 3. állomásbíró(k)
 4. célbíró(k)
 5. pályabíró(k)
 6. seprő vagy bontóbíró(k)
4.2.3. Egyéb közreműködők: Egyéb közreműködő minden olyan személy, aki a túra rendezésével kapcsolatos munkát végez. (Orvos, pénztáros, pontőr, kisérő gépkocsi és a frissítőpont személyzete stb.)
4.2.4. Az indulók számától és a pálya kialakításától függően a feladatok közül egyesek összevonhatók ill. megoszthatók.
4.3. Jogok, kötelességek, feladatok
4.3.1. Főrendező
 1. felelős a túra szervezéséért és lebonyolításáért
 2. megbízza a szakfeladatok felelőseit, valamint a döntnöki testület elnökét
 3. irányítja a rendezőség munkáját
 4. beszerzi a szükséges engedélyeket
4.3.2. Szervezési felelős
 1. összeállítja a lebonyolítási tervet (forgatókönyv)
 2. elkészíti a rendezők beosztását
 3. kiadja a feladatokat
 4. irányítja a felszerelések szállítását, az állomások felállítását és bontását
 5. a rendezvényen szükség szerint intézkedéseket, átcsoportosításokat hajt végre
4.3.3. Útvonalfelelős
 1. szervezi az útvonalbejárásokat
 2. biztosítja az útvonal jelzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását
4.3.4. Felszerelési felelős
 1. gondoskodik a rendezvényhez szükséges felszerelések és anyagok összeállításáról
4.3.5 Gazdasági felelős
 1. elkészíti a költségvetést
 2. irányítja a pénzt kezelő rendezők tevékenységét
 3. elkészíti az elszámolást
4.3.6. A döntnöki testület elnöke
 1. felelős a túra értékeléséért és a szabályzat betartásáért
 2. elkészíti a versenybírók beosztását és irányítja munkájukat
 3. dönt a túra rendezése során felmerült vitás kérdésekben
 4. fegyelmi eljárást kezdeményezhet, közbenső intézkedéseket hozhat és a szabályokat megszegők ellen intézkedéseket foganatosíthat
 5. rendkívüli események (időjárás, út- vagy területelzárás) miatt a főrendező egyetértésével módosíthatja az útvonalat, valamint - az első indítás időpontjáig - indokolt mértékben a szintidőt is
4.3.7. Indítóbíró
A túra indítóállomásának bírája. Feladata:
 1. ellenőrzi az indulás jogosultságát (pl. életkor, sportorvosi stb.)
 2. kiadja az ellenőrzőlapot, és ha van, az egyéb anyagokat (pl. tájékoztató)
 3. folyamatos indítás esetén ráírja az ellenőrzőlapra az indítási időt
 4. szükség esetén indítókartont vezet.
4.3.8. Állomásbíró
A túra ellenőrzőállomásának bírája. Feladata:
 1. ellenőrzi az előző szakasz teljesítését
 2. csapatindítás esetén ellenőrzi, hogy a csapat minden tagja meţjelent-e az ellenőrzőponton
 3. igazolja a résztvevő pontérintését
 4. vezeti az állomáskartont vagy tombolát
 5. szükség esetén tájékoztatást ad és elsősegélyt nyújt.
4.3.9. Célbíró
A túra célállomásának bírája. Feladata:
 1. egyezteti óráját az indítóbíróval
 2. fogadja a célba érkezőket
 3. bejegyzi az állomáskartonra a résztvevő rajtszámát, beérkezési idejét
 4. ellenőrzi a szintidő betartását és az ellenőrző pontok érintését
 5. csapatindítás esetén ellenőrzi a csapat létszámát a Rendezőség nevében elismeri a túra teljesítését.
4.3.10. Pályabíró
A rendezőség belátása szerint a túra útvonalán bárhol elhelyezhet pályabírót. Feladata:
 1. a túra útvonalán ellenőrzi a szabályos teljesítést
 2. ügyel az útvonal technikai felszerelésére, ellenőrzi meglétüket
 3. ellátja a menet közben felmerülő feladatokat.
4.3.11. Seprő vagy Bontóbíró
Csak olyan személy lehet, aki a túra útvonalátjól ismeri. Feladata:
 1. közvetlenül a mezőny után haladva intézkedik annak érdekében, hogy sérült vagy kimerült résztvevő az útvonalon ne maradjon
 2. segít a rászorulóknak, szükség esetén elsősegélyt nyújt
 3. a lassan haladó vagy időzavarban levő résztvevőkkel közli a következő ellenőrzőpont működési idejét, javasolhatja a túra abbahagyását és tájékoztatást ad a közlekedési lehetőségekről.
4.3.12. A versenybíró szabálysértés vagy fegyelmezetlenség észlelésekor azt értékelni köteles és a 8.1.2. pont szerinti döntés meghozatalára jogosult.
4.4. Ellenőrzőbíró
4.4.1. A Rendező kérésére a felkért természetbarát szervezet ellenőrzőbírót küldhet ki.
4.4.2. Országos rendezvényre az MTSZ Gyalogtúra Bizottsága, területi rendezvényekre az illetékes szövetség vagy területi bizottság saját döntése alapján is küldhet ki ellenőrzőbírót.
4.4.3. Az ellenőrzőbíró független a Rendezőségtől, munkáját írásos megbízás alapján végzi.
4.4.4. Feladata:
 1. ellenőrzi a túra útvonalát, az állomásokat és a Rendezőség tevékenységét
 2. a túrával kapcsolatban a rendezőknek javaslatot tehet
 3. tapasztalatairól írásban beszámol a kiküldő és a rendező szervnek.

 
5. A rendezvény előkészítése

5.1. Bejelentések, engedélyek
5.1.1. Kiemelt rendezvények
5.1.1.1. A teljesítménytúra rendezője az MTSZ Gyalogtúra Bizottságától kérheti a túra országos rendezvénnyé minősítését. A kérelemhez mellékelni kell a túrakiirás tervezetét, az útvonal vázlatát, vagy részletes leírását, új rendezvénynél a próbabejárás jegyzőkönyvét.
5.1.1.2. A területi rendezvények jóváhagyását az illetékes területi természetbarát szövetség vagy bizottság végzi.
5.1.2. Az egyesületi, szakosztályi túrákat saját vezetősége engedélyezi.
5.1.3. Közterület, közút igénybevétele
5.1.3.1. Közterület, közút sportcélokra történő igénybevételét az I-76. sz. BM rendelet szabályozza.
5.1.3.2. A rendőrség engedélyét kell kérni, ha:
 1. a teljesitménytúra rajthelyét vagy célját közterületen kivánja a rendezőség elhelyezni
 2. a túra útvonala országúton vezet
 3. lakott településen belül várható az úttest igénybevétele, mert az indulók száma vagy tömeges haladása nem teszi lehetővé a KRESZ betartását.
5.1.3.3. Illetékesség:
 1. Budapesti és Pest megyei rendezők számára a Budapesti Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészete
 2. vidéken a Megyei Rendőrfőkapitányság.
5.1.3.4. Az engedély kérelmét 30 nappal a rendezvény időpontja előtt, írásban kell benyújtani a rendező székhelye szerinti illetékes rendőrhatósághoz, függetlenül a rendezvény színhelyétől.
5.1.3.5. Az engedély illetékköteles, amelyet a kérelemhez csatolt okmánybélyeggel kell leróni.
5.1.4. Erdei utak használata
5.1.4.1. A teljesitménytúrát az érintett erdőgazdaságnak (területtulajdonosoknak) 30 nappal a rendezvény előtt be kell jelenteni, ha:
 1. a túra jelzett útvonalon halad, és
 2. az indulók száma előreláthatólag a 100 főt meghaladja.
5.1.4.2. Az erdőgazdaság (területtulajdonos) engedélyét kell kérni, ha a túra útvonala részben vagy egészében jelzés nélküli ösvényen, utakon halad Az útvonalat a tervezés időszakában célszerű egyeztetni.
5.1.4.3. Az ellenőrzőpontok, állomások telepítéséhez, a mezőny kiséréséhez használt gépkocsik csak útvonalengedéllyel vehetik igénybe az erdőgazdasági utakat (üzemi út, feltáróút, burkolat nélküli erdei utak stb.) Az útvonalengedélyt a területtulajdonostól kell kérni. Az engedélykérő levélnek tartalmaznia kell..
 1. a rendezvény nevét
 2. időpontját
 3. a kért útvonal leírását
 4. a gépkocsi(k) rendszámát és típusát
5.1.5. Természetvédelmi területek
5.1.5.1. Ha a túra útvonala védett területen halad át, a rendezvényt az érintett természetvédelmi szakhatósággal engedélyeztetni kell.
5.1.5.2. Új rendezvénynél a tervezés időszakában ajánlott az útvonal előzetes egyeztetése.
5.2. A sporteseményekkel kapcsolatos egészségügyi feladatokat a művelődési és közoktatási miniszter 6/1991. (VII..23.) MKM sz. rendelete szabályozza.
5.3. Költségvetés
A teljesitménytúra tervezéséhez, majd lebonyolításához a rendezvény költségvetését a rendező szerv által meghatározott előirások szerint kell elkésziteni.
5.3.1. Kiadások
 1. az előkészítés költségei (útvonalbejárás, propaganda stb.)
 2. a rendezvénnyel kapcsolatos anyagköltségek (nyomtatványok, bélyegző stb.)
 3. állomások, ellenőrzőpontok telepitésének, bontásának költségei
 4. a résztvevőknek nyújtott szolgáltatások (frissitő, étkezés, szállitás stb.)
 5. dijazás
 6. egyéb rendezői költségek
5.3.2. Bevételek
 1. nevezési dijak
 2. egyéb saját bevételek (zászló, jelvény eladás stb.)
5.3.3. Azokat a kiadásokat, ill. bevételeket, amelyek csak a mezőny egy részét érintik (pl. szállásdij, helyi közlekedés stb.) külön kell kezelni.
5.3.4. A nevezési dijat úgy kell megállapitani, hogy az a résztvevőknek nyújtott szolgáltatással arányban legyen.
5.3.5. A rendezőség a fel nem használt céltámogatást - ha az adományozó másként nem rendelkezik - a következő évi rendezvényre zárolni köteles.
5.4. Kiírás
A kiírás célja, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról tájékoztasson.
5.4.1. A kiírás tartalmazza:
 1. a rendező szerv nevét és címét
 2. a rendezvény nevét, célját, színhelyét, időpontját és meghatározását
 3. a megrendezésre kerülő kategóriákat, táv és szintidőket
 4. a részvétel feltételeit és azokat a dokumentumokat, amelyek ezt igazolják (orvosi igazolás, természetbarát igazolvány stb.)
 5. a nevezés módját, időpontját (határidejét) és a nevezési díjat
 6. az indítás idejét és helyét
 7. a cél helyét (és idejét, ha az nem nyilvánvaló)
 8. a teljesítmény elismerését, díjazását
 9. a rendezőség által nyújtott szolgáltatásokat
 10. a kötelező felszereléseket
5.4.2. A kiirás tartalmazhatja:
 1. a rendezvénnyel kapcsolatos közlekedési információkat
 2. szállás, szállítási és élelmezési lehetőségeket
 3. a túra útvonalát és szintkülönbségét
 4. az ellenőrzőpontok számát és helyét
 5. ajánlott felszerelést
 6. egyéb, a túrával kapcsolatos megjegyzést
5.5. Nevezés
5.5.1. A nevezés az, amikor az induló a szervezőknek bejelenti részvételi szándékát.
5.5.2. A nevezés lehet egyéni vagy csoportos.
5.5.3. A nevezés a kiirástól függően törtéhet szóban vagy írásban, előre vagy a helyszínen.
5.5.3.1. Helyszíni nevezés az, ha a rendezvény helyszínén, közvetlenül a rendezvényen való elindulás előtt történik.
5.5.3.2. Az előre történő nevezés célja, hogy a szervezőket tájékoztassa az indulók számáról, összetételéről. Előre történő nevezés a Rendezvényirodán vagy írásban a rendező szervnél tehető meg. Ekkor a kiirásnak tartalmaznia kell az előre történő nevezéshez szükséges tudnivalókat (pl. a Rendezvényiroda helye, címe, félfogadási ideje, a részvétellel kapcsolatos befizetések módja).
5.5.3.3. Az előzetes nevezést a szervezők visszaigazolhatják.
5.6. Nyomtatványok
5.6.1. A szabályos teljesítés elbíráláshoz, alapinformációk gyűjtéséhez, a rendezvény sikeres lebonyolításához, az elszámolásokhoz különböző adathordozókra, bizonylatokra van szükség.
5.6.2. Nevezési lap
5.6.2.1. Tartalmi előírás
 1. a rendezvény neve
 2. kategóriája, táv- és szintideje
 3. a nevező neve
 4. születési éve
 5. a nevező aláírása
 6. sportorvosi záradék

A Rendezőség egyéb rovatokkal (kérdésekkel) kiegészítheti (cím, egyesület, szakosztály neve stb.)

5.6.2.2. Használata kötelező az országos
 1. hosszútávú
 2. többszakaszos

túrákon.

5.6.3. Ellenőrző lap
5.6.3.1. Tartalmi előírás
 1. a rendezvény azonosítására szolgáló felirat
 2. kategória jele
 3. rajtszám
 4. név
 5. rajt- és célidő (folyamatos és szakaszos indításnál)
 6. igazolások helye
5.6.3.2. Használata minden országos, területi és helyi rendezvényen kötelező.
5.6.3.3. Készülhet önálló nyomtatványként, de a rendezvény tájékoztatójával együtt is.
5.6.4. Indítókarton
5.6.4.1. Tartalmi előírás
 1. indítási idő
 2. rajtszám
 3. a résztvevő neve (ha nevezési lap nincs rendszeresítve)
5.6.4.2. Használata folyamatos indítású túrákon kötelező.
5.6.5. Állomáskarton
5.6.5.1. Tartalmi előírás
 1. az állomás neve vagy azonosító jele
 2. beérkezési idő
 3. rajtszám
5.6.5.2. Használata kötelező minden
 1. hosszútávú
 2. éjszakai
 3. téli

teljesítménytúrán.

5.6.5.3. Helyette tombola is használható
5.6.6. Célkarton
5.6.6.1. Tartalmi előírás
 1. beérkezési idő
 2. rajtszám
5.6.6.2. Használata minden teljesítménytúrán kötelező!
5.6.7. Tombola
5.6.7.1. Tartalmi előírás
 1. az ellenőrzőpont neve vagy azonositó jele
 2. számmező
5.6.7.2. Használata ajánlott az éjszakai, téli túrákon, továbbá minden olyan túrán, ahol a rendezőség gyors információt kíván szerezni az egyes résztvevők áthaladásáról (1000 fő feletti kezelése nehézkes).

 
6. A rendezvény lebonyolítása

A rendezvény lebonyolításáért a rendező szerv felel.
6.1. Megnyitás
6.1.1. A rendezvényt a rendező szerv vezetője vagy annak megbízottja nyitja meg.
6.1.2. Tömegrajtos túránál közvetlenül a rajt előtt.
6.1.3. Folyamatos és szakaszos inditásnál a rendezők által meghatározott időpontban és helyen (pl. közös szálláshelyen) lehet megtartani.
6.1.4. A rendezőség a hivatalos megnyitástól eltekinthet.
6.2. Tájékoztató
6.2.1. Feladata a résztvevők informálása minden olyan lényeges dologról, amely a túrával kapcsolatos (pl. ivóvíz és élelem beszerzési lehetőség, tömegközlekedési észközök menetrendi kivonata, a túra útvonalának metszete, térképvázlat stb.), valamint tartalmazhatja a kiirást is.
6.2.2 Formáját tekintve lehet füzet vagy bármilyen, mindenki által hozzáférhető nyomtatvány, esetleg plakát, kisebb létszámú rendezvény esetén a tájékoztatás szóban is történtet.
6.2.3. Ha a túra indításáig bármilyen változás történik az előre sokszorosított anyaghoz képest, azt az indítóállomáson szóban vagy írásban a résztvevők tudomására kell hozni!
6.3. A Rendezőség az utazással, szállással (sátorozási lehetőséggel), szállítással és megőrzéssel kapcsolatos információkat nyújthat, ill. láthat el.
6.4. Jelentkezés, indítás
6.4.1. Jelentkezéskor az indulók meghatározott helyen jelentkeznek és átveszik a részvételhez szükséges okmányokat.
6.4.2. Akár előzetes nevezés volt, akár helyszíni, csak azok indulhatnak, akik eleget tettek jelentkezési kötelezettségüknek. A gyakorlatban a helyszíni nevezés egyben jelentkezés is.
6.4.3. Az indítást az indítóbíró(k) végzi(k).
6.4.4. Folyamatos indítás esetén az indítóbíró feljegyzi az indítási időt. A résztvevő csak ezek után indulhat el. Ez az idő az alapja a teljesítés ellenőrzésének. Tömegrajt esetén a rajtidő minden résztvevő számára azonos, így azt az ellenőrző kartonon nem szükséges külön feltüntetni.
6.5. A teljesítés ellenőrzése
6.5.1. A teljesítés ellenőrzése a célállomáson történik, amely két részből áll:
 1. a túra útvonalán elhelyezett ellenőrzőállomásokon történt bélyegzés vagy egyéb igazolás nyomán
 2. az előírt szintidőn belüli célbaérkezés ellenőrzése
6.5.2. Az igazolás történhet az erre a célra rendszeresített igazolólapon vagy kartonon, esetleg a tájékoztató füzetben vagy bármely olyan módon, amely egyértelműen igazolja a résztvevők pontérintését.
6.6. Magatartás túra közben
6.6.1. Minden teljesítménytúrán be kell tartani az általános túrázási szabályokat, valamint az erdőtörvényt.
6.6.2. Csapatértékelésű túrán a csapat minden tagjának kötelessége az ellenőrzőpontokon megjelenni.
6.6.3. Tilos a túraútvonal technikai eszközeinek rongálása, valamint azok elhelyezésének megváltoztatása.
6.6.4. Ha valamely résztvevő balestet szenvedett, a többiek kötelesek segítséget nyújtani.
6.7. Értékelés
6.7.1. A teljesítés szabályosságát a célbíró állapítja meg.
6.7.2. Amennyiben a résztvevő bármely okból szintidőn túl érkezik célba, teljesítményét nem szabad elfogadni.
6.7.3. Igazolólap elvesztése esetén a résztvevőt csak akkor lehet értékelni (általában utólag), ha bebizonyosodott az ellenőrzőpontok érintése és a szintidőn belüli célbaérkezés.
6.8. Díjazás
6.8.1. A teljesítménytúra nem verseny, így a szabályosan teljesítők egységesen jogosultak díjazásra.
6.8.2. A dijazás formája:
6.8.2.1. Hosszútávú kategóriában:
 1. oklevél
 2. oklevél és jelvény
6.8.2.2. Normál és rövid távú kategóriában
 1. oklevél
 2. emléklap
 3. jelvény
6.8.2.3. A díj emléktárggyal mindhárom kategóriában kiegészithető.
6.8.2.4 A teljesitők között kisorsolt tárgyjutalmak dijazásnak tekinthetők.
6.8.3. Különdíjak
6.8.3.1. Különdij az adott rendezvényen belül egységesen, vagy előre meg nem határozható személyeknek adható ki (pl. tízszeres teljesitők, 500. induló, 750. teljesitő stb.).
6.8.3.2. A teljesítés ideje, valamint a beérkezési sorrend szerint különdíj nem adható.
6.8.3.3. Országos rendezvényen különdíj életkor alapján sem adható ki.
6.8.4. A díjak közvetlenül az értékelés után kerüljenek kiosztásra.

 
7. Rendezéstechnikai elvek

7.1. Az útvonal kialakitása
7.1.1. A kijelölt útvonal jól követhető legyen, célszerű jelzett turistaúton vezetni.
7.1.2. Tilos az útvonalat a vadásztársaságok által létesített és karbantartott cserkészutakon vezetni.
7.1.3. Biztonsági okokból lehetőleg kerülni kell a forgalmas közutak keresztezését, ill. az azokon való haladást.
7.1.4. A túra útvonalán kb. 15-25 km-enként friss ivóvíz vagy üdítő beszerezhető legyen.
7.1.5. Ügyelni kell arra, hogy aki a túrából "kiszáll'; néhány helyen közvetlenül vagy rövid kitérővel tömegközlekedési eszközt elérhessen.
7.1.6. A teljesítménytúra útvonala akkor véglegesíthető, ha a rendezőség két tagja szintidőn belül végigjárja. A próbabejárást a rendezvényhez hasonló körülmények között kel megejteni.
7.1.7. Az útvonalat, ill. az útvonalakat minden rendezvény lebonyolítása előtt be kell járni, hogy kellően megbízható információk álljanak rendelkezésre az út állapotáról, az esetleges lezárásokról, elterelésekről és módosításokról.
7.2. Szintidő számítás
7.2.1 A szintidőszámítás alapja az 50 km = 12 óra sebesség. Ebből: szintidő (óra) = 0,24 x megteendő távolság (km)
7.2.2. A szintidőszámítást a megteendő szintkülönbség általában nem befolyásolja. Ha 50 km-es távot feltételezve a szintkülönbség meghaladja az 1500 m-t, a rendezőségnek lehetősége van a szintidő arányos növelésére. A növelés mértéke semmiképpen se haladja meg az alábbi korlátot:
 1. = többletszintkülönbség (m) /1000
7.2.3. A megteendő távolságot egész km-re, a szintidőt egész órára kell kerekíteni. Ez az általános kerekítési szabályoktól eltérően akár felfelé, akár lefelé történhet.
7.2.4. A szintidő a teljes idő, azaz a pihenéssel töltött idő is beleszámít.
7.3. Az útvonal technikai felszerelése
7.3.1. Amennyiben nem jelzett turistautakon vezet a túra, szalagozással vagy más módon kell azt egyértelművé tenni.
 1. ezeket legkorábban a rendezvényt megelőző 7 nappal lehet kihelyezni
 2. a rendezvényt követő 8. napig el kell távolítani
7.3.2 A jelzett turistautakon törekedni kell arra, hogy a jelzések minősége megfelelő legyen.
7.3.3. Jelzésváltásoknál ill. éjszakai túrán (túraszakaszon) a kevésbé felismerhető útelágazásoknál célszerű irányitótáblákat alkalmazni.
7.4. Indító- és célállomás
7.4.1. Az inditó- és célállomás tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető legyen.
7.4.2. Az inditó- és célállomás személyzete részére biztosítani kell, hogy kedvezőlen időjárás esetén is munkájukat zavartalanul végezhessék (pl. fedett hely).
7.4.3. Mindkét állomás telepítésekor figyelembe kell venni, hogy nagyobb létszámú csoportok is elférjenek az állomás közvetlen közelében.
7.5. Ellenőrzőpontok
7.5.1. Az ellenőrzőpont a túra útvonalának az a pontja, amelyet a megadott helyen a túra résztvevőinek érinteniük kell.
7.5.2. Az ellenőrzőpontok számát és helyét úgy kell meghatározni, hogy a túra útvonala pontkihagyás nélkül lényegesen ne legyen rövidíthető.
7.5.3. Az ellenőrzőpontokat célszerű források, pihenők, lakott településen étterem, bisztró mellett telepíteni.
7.5.4. Az ellenőrzőpontok helyét egyértelműen kell meghatározni, a terepen pedig jelölni kell.
7.5.5. A túra rendezői az ellenőrzőpontok elhelyezkedésének figyelembevételével előre meghatározhatják az egyes ellenőrzőpontok működési idejét.
7.5.5.1. A pontok nyitvatartási idejét úgy kell meghatározni, hogy
 1. a legfeljebb 6 km/óra sebességgel haladó, és
 2. a legalább a természetjárásban szokásos 4 km/óra sebességgel haladó résztvevők mindenhol nyitott pontokat találjanak.
7.5.5.2. Ennél bővebb nyitvatartást a rendezőség meghatározhat.
7.5.6. Az ellenőrzőpont fajtái:
 1. ellenőrző állomás
 2. ellenőrző hely
 3. titkos ellenőrző pont
7.5.7. Ellenőrző állomás
7.5.7.1. Helyét a kiírásban, vagy a tájékoztatóban meg kell adni.
7.5.7.2. Az áthaladás igazolását az állomásbíró(k) végzi(k).
7.5.8. Ellenőrzőhely
7.5.8.1. Azokon a túrákon, ahol az útvonal vezetése nagyszámú ellenőrzőpont létesítését kívánja meg, vagy ha az alacsony rendezői létszám szükségessé teszi - az állomásokon kívül - ellenőrzőhelyek kijelölésével lehet megoldani a hatásos ellenőrzést.
7.5.8.2. Ezek helyét a kiírásban vagy a tájékoztatóban ismertetni kell.
7.5.8.3. A kijelölt pontokból ténylegesen annyit kell üzemeltetni, amennyi a hatásos ellenőrzéshez szükséges, de a mezőny haladását indokolatlanul nem hátráltatja.
7.5.8.4. Az ellenőrzőhely működhet személyzettel (pályabíró, pontőr), vagy személyzet nélkül (kihelyezett bélyegző).
7.5.8.5. Arról, hogy az ellenőrzőhelyek közül ténylegesen melyek kerültek felállításra, információt kiadni nem szabad.
7.5.8.6. A működő pontok tényleges számáról a résztvevőket tájékoztatni kell.
7.5.9. Titkos ellenőrzőpont
7.5.9.1. Bonyolult útvonalú túránál az ellenőrzőpontok számának csökkentése, áttekinthetősége érdekében a rendező titkos ellenőrzőpont létesítését határozhatja el.
7.5.9.2. Az ilyen pontot az útvonal markáns helyein, könnyen felismerhetően lehet elhelyezni.
7.5.9.3. Titkos pont csak személyzettel működhet.
7.5.9.4. Országos rendezvényen titkos ellenőrzőpont nem alkalmazható.
7.6. Bontás
7.6.1. Az ellenőrzőpont bontása legkorábban az utolsó résztvevő megérkezése után, de legkésőbb a nyitvatartási idő lejáratakor történik.
7.6.2. A pálya bontása
A seprő vagy bontóbíró a rajthelyről az utolsó résztvevő indulása után 20-30 perccel indul az útvonal bontására. A seprő vagy bontóbíró az írásban kiadott terv szerint halad végig az útvonalon, amelynek során a terepen elhelyezett technikai segédeszközöket (táblák, szalagozás stb.) begyűjtheti.
7.6.3. Feladatát több ember is elláthatja (pl. hosszútávú túra esetén célszerű az ún. váltott bontás).

 
8. Fegyelmi szabályok

8.1. Eljárás szabálysértéseknél
8.1.1. A szabálysértő vagy fegyelmezetlen résztvevővel szemben a cselekvéssel arányos versenybírói döntés hozható
8.1.2. Versenybírói döntések
 1. figyelmeztetés
 2. megintés
 3. felfüggesztés
 4. kizárás
8.1.3. A szabálysértő vagy fegyelmezetlen résztvevőt enyhébb esetben az illetékes versenybírák bármelyike figyelmeztetheti vagy megintheti. A megintés tényét a résztvevő, valamint a saját kartonjára feljegyzi.
8.1.4. Súlyos sportszerűtlenséget, ill. szabálysértést elkövető résztvevőt a versenybíró azonnal felfüggesztheti, ill. kizárhatja a rendezvényből.
8.1.5. Súlyos szabálysértés esetén a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, feltüntetve a lényeges adatokat és körülményeket.
8.1.6. A súlyos fegyelemsértést, szabálysértést elkövetőkkel szemben a döntnöki testület elnöke fegyelmi eljárást kezdeményezhet. A fegyelmi eljárás kimenetele a versenybíró kizárási döntését nem érvényteleníti.
8.1.7. A fegyelmi eljárás lefolytatására a résztvevő sportegyesülete vagy a területileg illetékes természetbarát szövetség jogosult.
8.1.8. Fegyelmi eljárás alatt álló személy nyilvános rendezvényen sem rendezőként, sem résztvevőként nem szerepelhet.
8.2. Súlyos szabálysértések
8.2.1. Súlyos szabálysértésnek kell minősíteni:
 1. a teljesítés szabálytalan együttműködés, csalás útján történő elérését vagy ennek kísérletét
 2. tiltott segédeszköz használatát
 3. jogtalan indulást, még akkor is, ha az a versenybírók figyelmét az indításkor elkerülte
 4. az útvonal jelzéseinek leszedése vagy megváltoztatása
 5. jogtalan előny nyújtása, elfogadása, szerzése.
8.4. Fegyelmi vétségek
8.4.1. A versenybíróság tevékenységének sértő bírálata.
8.4.2. A rendezők részéről a titoktartás megszegése.
8.4.3. A résztvevők indokolatlan hátráltatása.

 
II. ELTÉRŐ SZABÁLYOK

 
9. Éjszakai teljesítménytúrák

9.1. A túra időpontját, hosszát, a rajt módját, a rajt működési idejét, a cél zárását úgy kell megtervezni, hogy a legkorábban és legkésőbb induló rendelkezésére álló idő 75%-a napnyugta és napkelte közé essen.
9.2. Az éjszakai túra hossza nem haladhatja meg az 50 km-t.
9.3. Szintidő számítás
9.3.1. Általában a 7.2. pont szerint történik
9.3.2. A nehezebb tájékozódási feladat kiegyenlítésére tervezéskor a rendező 1 órával növelheti a szintidőt. A könnyítést a kiírásban jelezni kell.
9.4. Ellenőrzőpontok elhelyezése
9.4.1. Ellenőrzőhely csak közvetlenül az útvonal mellé telepíthető.
9.4.2. Ellenőrző állomás távolabb is elhelyezhető, de a letérést jelezni, a pont megvilágításáról pedig gondoskodni kell.

 
10. Téli teljesítménytúrák

10.1. A december 1 - február 28. (29.) között megrendezésre kerülő teljesítménytúrák téli túrának minősülnek, függetlenül az időjárási körülményektől.
10.2. A téli túrák hossza az 50 km-t nem haladhatják meg.
10.3. Szintidő számítás
10.3.1. Általában a 7.2. pont szerint történik.
10.3.2. A nehéz terepviszonyok kiegyenlítésére tervezéskor a rendező 1 órával növelheti a szintidőt (könnyítés), ezt a kiírásban jelezni kell.
10.4. A 30 km-t meghaladó túrát úgy kell tervezni, hogy a túra második harmadában melegedő hely álljon a résztvevők rendelkezésére.
10.5. Tea biztosítása
10.5.1. A rendező a túra útvonalán legalább 1 alkalommal meleg teát köteles biztosítani minden résztvevőnek.
10.5.2. 30 km-t meg nem haladó táv esetén ez történhet a célban is.
10.6. Síléc használata
10.6.1. Téli túrán a rendező síléc használatát engedélyezheti.
10.6.2. Ezt a kiírásban jelezni kell.
10.6.3. Ha a kiírás síléc használatát nem tartalmazza, a túrán tiltott segédeszköznek kell minősíteni.

 
11. Többszakaszos túrák

11.1. A rendező szervezet és a Rendezőség feladata, hogy a túra tervezése és lebonyolítása során az esélyegyenlőség biztosítását kiemelten kezelje.
11.2. A túraszakaszok (napok) között minimum 6 óra pihenőidőt és 2 x 40 perc felkészülési időt kell minden induló részére biztosítani.
11.3. Értékelés és díjazás
11.3.1. A napi szakaszok teljesítését külön kell értékelni.
11.3.2. Teljesítésként csak az összes szakasz szintidőn belüli teljesítését lehet elfogadni.
11.3.3. Az egyes szakaszok külön is díjazhatók.
Megjegyzés: az álló betűvel szedett rész szabályzat, a dőlt betűvel szedett szövegrész ajánlás.
Elfogadta: az MTSZ Elnöksége az 1992. január 25-i ülésén.Ezen "Gyalogos teljesítménytúrák szervezési szabályzatát" az MTSZ Gyalogtúra Bizottsága által megbízott munkabizottság készítette:

vezetője: Kovalik András
tagjai: Győri Jenő
Pálmai Vencel
Samu Piroska
Sváb László
Szabó Zoltán
Dr. Szászka Éva

A szabályzattal kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel, javaslataival keresse az MTSZ Gyalogtúra Bizottság Túra Albizottságát.


Szabályzatok, vizsgakövetelmények
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja