Baranya mTSz MECSEK HÍRADÓ


77. szám 2000. március

 

Közhasznúsági jelentés
Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
Közgyűlés - baráti hangulatban
Szakosztályi túrapontverseny eredménye
Szakosztályi munkatúrák pontversenyének eredménye
Egyéni túrapontverseny eredménye
Pite 30
Téli varázs
Csak itt a parkerdőben
Tavasz - Baumann József verse
DDNPI hírek

Hírek
Nyílt túrák
RendezvényekKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 1999. évi mérlegbeszámolója

MÉRLEG

    E Ft       E Ft
A, Befektetett eszközök 95   C, Saját tőke 579
  Tárgyi eszközök 195     Induló tőke 0
  Befektetett pénzügyi eszközök 0     Tőke vált. 195
B, Forgóeszközök 384     Tárgyévi eredmény 384
  Pénzeszközök 384   D, Tartalék 0
  Pénztár 6   E, Céltartalék 0
  Bankbetét 378   F, Kötelezettségek 0
Eszközök összesen 579   Források összesen 579

 
1999. évi eredmény levezetése (E Ft)
A) Összes bevétel 1.943,3
B) Összes kiadás 1.559,0
C) Pénzmozg. nem kapcs. ktg. helyesb. 0
D) Adózás előtti eredmény 384,2
E) Adófizetési kötelezettség 0
F) Tárgyévi eredmény 384,2

 
1999. ÉV PÉNZFORGALMI BESZÁMOLÓ
BEVÉTELEK  
1. Vállalkozáson kívüli bevételek  
  1.1 Nevezési díj 52.99
  1.2 Részvételi díj 76.6
  1.5 Pályázat 350
  1.6 Támogatások  
    1.6.1 Országgyűlés 200
    1.6.2 Megyei Önkormányzat 187
    1.6.3 Szövetségek Szövetsége 93
    1.6.4 Egyéb 79.4
  1.9 Adomány 224.5
  1.10 Nyomtatvány 26
  1.12 Kamattérítés 15.593
  1.13 Egyéb bevételek 107.528
Bevételek összesen 1.412.611
Előző évi pénzmaradvány 530.657
BEVÉTELEK MINDÖSSZ. 1.943.268
KIADÁSOK  
1. Készletbeszerzés  
  1.1 Serleg, érem, oklevél 55.57
  1.3 Papír, írószer 50
  1.4 Egyéb készlet 60
  1.5 Tárgyi eszköz 195
Összesen 666.629
4. Egyéb költsések  
  4.1 Postaköltség 18.16
  4.2 Telefon, fax 10
  4.4 Úti elszámolás 48.856
  4.6 Egyéb szolgált 152.435
  4.7 Könyv, közlöny 50
  4.8 Szállítás 61.008
  4.9 Résztvevői élelm. 17.031
  4.10 Szállás 342.6
  4.12 Személygk ktg. 159.368
  4.13 Reprezentáció 12.408
  4.14 Fénymásolás  
  4.15 Érvényesítés 70.606
  4.16 Egyéb költség 9.9
Összesen 892.372
5. Vás.term.szolg.  
6. Tartalék 384.267
KIADÁSOK ÖSSZESEN 1.943.268


A BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

1. Bevételek

Az 1999. évről készített pénzforgalmi beszámolónk bevételi oldalát elemezve megállapítható, hogy a teljesítés mértéke (+38%) jónak mondható. A bevételek döntő hányadát (72, 69%) vállalkozáson kívüli bevételek képezik. A teljesítés mértéke összefügg a nem tervezhető pályázati összeggel, az adomány összegével. Kritikusan kell értékelnünk tervezési hibánkat, hiszen pl. az önálló bankszámlánk pénzforgalma kamattérítést is eredményez. Az egyéb bevételek között az érvényesítési díj és a jelvények térítési díja szerepel, ezt is terveznünk kellett volna.

2. Kiadások

A bevételek megfelelő fedezetet biztosítottak a kiadások teljesítéséhez. A pályázati támogatások lehetőséget nyújtottak komplett számítógép beszerzésére (1. 4 és l. 5) színvonalasabb feladatellátáshoz. Alaptevékenységünk céljaihoz igazodóan került sor az egyéb költségek teljesítésére. Szállás, szállítás, személygépkocsi költség tételek teljesítésére a pályázati források nyújtottak megfelelő fedezetet, a tételeken tapasztalható megtakarításokkal együtt.

3. Értékelés

Megítélésünk szerint gazdálkodásunk racionális, célirányos és egyben eredményes volt. Pénzforrásaink felhasználása céljaink, feladataink teljesítése érdekében történt. Szövetségünk 1999. évi eredménye 384 ezer Ft.

TÁMOGATÁSOK, CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA
 

A) Támogatás működési költségek fedezetére B) Céljellegű juttatások
Megyei önkormányzat 187 Országgyűlés 200
Szövetségek szövetsége 93 Wesselényi pályázat 300
    Megyei Önkormányzat 50
Összesen: 290 Összesen: 550

Az "A" pont szerinti összegek működésük általános költségei részbeni fedezetére kaptuk, ennek felhasználása pénzforgalmi beszámolónk kiadási oldalán nyomon követhető.

A "B" pont alatti juttatások célszerinti jogcímen - számítógép és szállásköltség - kerültek felhasználásra.

Összegezve megállapítható, hogy a támogatások, juttatások felhasználása a céloknak megfelelően történt.

Támogatási kérelmet nyújtottunk be az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságához számítógép vásárlásra, azonban az elbíráláskor kevesebb pénzt kaptunk, mint ahogy azt kértük. Ezért más pénzeszközökből kellett a vásárlás feltételeit biztosítani. A számítógépen kiadványok szerkesztése, térképrajzolás stb. készül.

A Wesselényi Alapítványtól kapott pénzeszközöket a szerződésben meghatározott útiköltségre, szállásra, versenyrendezésre használhattuk fel.

A Baranya Megyei Önkormányzat Sportbizottsága a megyei diáktalálkozót támogatta 50 ezer forinttal.

A Pécs Városi Vagyonkezelő Szervezet 60.000 forinttal támogatta szövetségünk működését.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS
(az 1999. évi mérlegbeszámoló melléklete)

Szövetségünket a Megyei Bíróság 60.017/98/4 számon jegyezte be közhasznú szervezetként.

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) bekezdésben foglaltak alapján teszünk eleget beszámolási kötelezettségünknek.

1999. évi bevételünk        1.943.268 Ft 
1999. évi kiadásaink        1.559.001 Ft 
Pénzmaradványunk           348.267 Ft 
1999.évi bevételek megoszlása 
saját bevételek              35,62% 
támogatások                25,44% 
juttatások                38,94%
1999.évi kiadások megoszlása 
alaptevékenység szerinti működési kiadás  100 %

Szöveges rész:

Szövetségünk megyei szervezetként 45 szervezeti egységben (egyesület, szakosztály stb.) 1600 fő taglétszámmal működik.

Tagjaink minden évben eleget tesznek kötelezettségüknek, érvényesítik tagságukat. Szakágaink saját területükön önállóan fejtik ki tevékenységüket, amely tagságuk érdeklődésének megfelelően változatos, sokszínű és eredményes (gyalogtúra, kerékpáros, barlangász, hegymászó, vízitúra, síző).

Szövetségünk közhasznú szervezetként tevékenykedik. Ennek szellemében rendezvényeinket tagjainkon kívül bárki látogathatja és látogatja is az ország más részeiből, megyéjéből, városából. A rendezvényeinken a résztvevők száma igazolja, hogy a természetbarátok nagy családjának része vagyunk mi is.

Megyei Szövetségünk tevékenysége sokrétű, változatos, amely munkát tagságunk és segítőink együttműködésével végezzük. A munkát az elnökség szervezi, irányítja és koordinálja.

Tevékenységünk legfontosabb területei:

A működést meghatározó, segítő kapcsolatok:

Munkánk részletes leírását az 1999. évről szóló írásos beszámoló tartalmazza, amely a Mecsek Híradó 2000. januári számában jelent meg.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Ellenőrző Bizottságának beszámolója az 1999-es évről

A szövetség 1999. évi induló pénzkészlete 531 ezer forint volt. A bevételek 80% át, 1.134 ezer forintot pályázatokból, támogatásokból és adományokból származó összeg tette ki. A Baranya Megyei Önkormányzattól 197, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségétől 93, az Országgyűléstől 200, NISZKA és megyei önkormányzati pályázatok révén 350, a Pécsi Erőmű Rt. és a Városi Vagyonkezelő Rt. 79 ezer forinttal támogatta a szövetséget.

A támogatásokon felül nevezési díjból 53, rendezvények részvételi díjából 77, pályázati nyomtatványok eladásából 26, kamatból 16, érvényesítésből 100 és jelvény eladásából 7 ezer forint bevételt ért el a szövetség.

Vállalkozási bevétele (reklám, hirdetés) 1999-ben a szövetségnek nem volt.

Az összes bevétel 1.413 ezer forintot tett ki, ami közel háromszorosa a tervezettnek. Ennek oka, hogy a támogatásokból befolyt összeg közel négyszerese a tervezettnek. A bevételek felhasználása a szövetség célkitűzéseit szolgálta. A nyilvántartások, iratszerkesztések és főként a térképek helyesbítésének szakszerűbb elvégzése céljából egy számítógép vásárlására került sor, amely az alapgép és kiegészítőivel együtt 400 ezer forintba került. A Büdüskúti kulcsosház az elmúlt évben a szövetség kezelésébe került, a fenntartásra, felszerelésre mintegy 60 ezer forintot fordítottak. Az útfestések anyagköltsége 50 ezer forint feletti összegbe került. Serleg, érem oklevél 23, írószer, nyomtatvány 46, fénymásolás 16, rendezvények résztvevőinek élelmezése és reprezentáció 29 ezer forint volt. A postaköltség 18 ezer forintot tett ki. A nyílt túrán résztvevők útiköltségét 49 ezer forinttal támogatta a szövetség. Szállítási költség 61 ezer forint. Nagyobb összeget tett ki a szállításra fordított 343 ezer forint, amely tanfolyamok és a megyében rendezett gyermek turisztikai találkozó megrendezésére szolgált. Személygépkocsi használatra 159 ezer forintot fordítottak. Javasoljuk, hogy a vonattal könnyen megközelíthető helyekre a kiküldöttek a tömegközlekedési eszközöket vegyék igénybe (Budapest, megyeszékhelyek). A Magyar Természetbarát Szövetségnek az érvényesítési díjból 71 ezer forint került átutalásra, így ezen a címen a megyei szövetséget 30 ezer forint illeti meg.

Az összes költség 1.559 ezer forint volt, ennek 42,8%-át tette ki a készletbeszerzés, 57,2%-át pedig egyéb, főleg szolgáltatás jellegű költségek.

A költségfelhasználás a bevételek tervezettnél nagyobb mértékű növekedése miatt 124%-kal haladta meg az előirányzottat.

A szövetség pénzmaradványa 1999. december 31-én 384 ezer forint volt, 147 ezer forinttal alacsonyabb a nyitó pénzösszegnél.

A szövetség gazdasági eseményeit rögzítő dokumentumait tételesen átvizsgáltuk, megállapítottuk, hogy azok a számviteli előírásoknak megfelelnek. A szövetség a pályázatokban rejlő lehetőségeket jól használta ki és az eszközök felhasználását a tevékenységének, céljainak elérése megfelelően használta fel.

A szövetség vezető tisztségviselői a szövetségtől anyagi juttatást nem kaptak, munkájukat társadalmi jelleggel látták el.
Dr. Gundrum Károly sk.
az Ellenőrző Bizottság elnökeKözgyűlés - baráti hangulatban

Varga Ferenc igazgató jóvoltából ismét a Szivárvány Gyermekház adott otthont ez év február 12-én a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség közgyűlésének. A rendezvény fél 9-kor kezdődött, de sokan már jóval korábban érkeztek. Jártak a szorgos kezek, szelték a kenyeret, kenték a vajat, készültek a szendvicsek... A terített asztalra kerültek még a túratársaink által sütött finomságok, és az itókában sem volt hiány, de természetesen előbb az érdemi munkáé volt az elsőség.

Baronek Jenő elnök előterjesztette az 1999. évről szóló munka- és pénzügyi beszámolót, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott csakúgy, mint az ellenőrző bizottság jelentését a pénzügyi gazdálkodásról. Ezután következett a 2000. év munka- és költségvetési tervének elfogadása, majd a küldöttek megválasztása a Magyar Természetbarát Szövetség közgyűlésére. Szövetségünket Baronek Jenő, Gida Tibor, Márton Zoltán, Őri Zsuzsanna és Rónoki Eszter fogja képviseli május 6-án Budapesten.

Ezek után felszólalások következtek. Márton Zoltán, mint a versenybizottság vezetője röviden összefoglalta az előző év versenyeinek tapasztalatait. Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöke - aki vendégként érkezett a közgyűlésre - mondandójában többek között a jó együttműködést emelte ki, és további sikereket kívánva elismerőleg szólt a baranyai természetbarátok tevékenységéről. Nagy Gábor, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetője röviden beszélt gondjaikról, de örömmel tájékoztatott arról is, hogy megalakult a természetőr szolgálat, mely tagjainak nagy része baranyai. A szolgálat tagjainak munkája nagy segítség lehet a természeti értékek megóvásában, amiért előre is köszönetet mondott. Dr. Lakatosné Novotny Sarolta az előző év gyalogtúráiról számolt be, dr. Novotny Iván kerékpáros szakági vezető pedig a "kerekezők" életéből adott ízelítőt. Elmondta, hogy megkezdték az erdei kerékpárutak jelzéseinek felfestését, melyet folyamatosan végeznek, az új Mecsek turistatérkép jelöléseinek megfelelően. Gida Tibor, a technikai bizottság vezetője beszámolt a Gyalogtúrázók Országos Találkozója előkészületeiről, valamint ismertette a Dráva TSE eddig végzett tevékenységét, kiemelve a majláthpusztai kulcsosház fontos szerepét azon törekvésükben, hogy az Ormánságot is minél ismertebbé tegyék, és bekapcsolják a természetjárás vérkeringésébe. Ebben nagy lépésnek tekinthetjük a tavaly nyári regionális turisztikai találkozót.

Király László, a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület vezetője néhány percben adott áttekintést a komlói természetjárók előző évéről, melynek során a túrázáson és munkatúrákon kívül érdekes előadások, városismereti kirándulások, jótékonysági koncert és egyéb kulturális rendezvények is helyet kaptak az egyesület programjában. Ezután Kovács Szabó János tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit a Mecsek Egyesület tevékenységéről és a tubesi kilátó építésének jelenlegi állásáról. A hallgatóság nagy örömmel fogadta a hírt, mely szerint hamarosan felkerül a teljes vaskorlát-szerkezet és remélhetőleg júniusra, az országos találkozó időpontjára a födém is elkészül.

Strasser Péter, a szövetség elnökhelyettese több témához is kapcsolódott hozzászólásában. Többek között köszönetét fejezte ki azért, hogy a tájékozódási túraversenyek "C" kategóriájában - többszöri kérés és javaslat után - megoldották az általános iskolások külön értékelését. (Először a március 25-iki Tavaszi Kupa versenyen lesz ilyen értékelés.)

Nagy sikert aratott Kevy Albertnek, a PTTE alelnökének - és a Hétpróbás Szakosztály vezetőjének - a hozzászólása, melyben megköszönte a természetjárás "nagy öregjeinek", hogy ma is élhet ez a szép mozgalom, valamint kiemelte a gyerekek, a fiatalok mielőbbi bekapcsolásának a fontosságát a természetjárásba.

A közgyűlés vendége volt Szabó Imre, a Magyar Természetbarát Szövetség főtitkára, aki egyúttal a Wesselényi Miklós Közalapítvány elnöke is. A főtitkár elismeréssel szólt a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség munkájáról, további sikereket és jó együttműködést kívánva, és tájékoztatta a közgyűlést a közalapítvány nyújtotta pályázati lehetőségekről és feltételekről.

A felszólalások után az egyéni és szakosztályi pontverseny eredményhirdetése és a munkatúrák értékelése következett, majd a szövetségi munkát segítő társaink "A Jakab-hegy és környéke természetjáró kalauz" címmel most megjelent könyvet kapták ajándékul, megköszönve tevékenységüket.

A közgyűlés hivatalos részét kellemes eszmecsere, baráti beszélgetés követte. Nyugodtan mondhatjuk, hogy családias hangulatban üdvözöltük régi és újabb ismerőseinket, felidéztük a közösen vagy külön átélt túraélményeket, és közben éhségünket és szomjunkat csillapítottuk a sok földi jóval. Remekül szervezett, tartalmas és hangulatos délelőttöt tölthettünk el barátaink társaságában, és meggyőződésem, hogy hasznára vált a természetjárás közösen képviselt ügyének.

Őri Zsuzsanna


1999. évi szakosztályi túrapontverseny eredménye
 

Sor-
szám
Szakosztály, egyesület Túra Minősítés Össz-
pontszám
Aktív tagok száma Egy főre
eső pont-
szám
1 Pécsi Túrakerékpáros Klub 25 067 1 050 26 117 16 1 632
2 MATÁV SE 35 576 1 500 37 076 23 1 612
3 Mecseki Kóborlók 20 112 650 20 762 13 1 597
4 Dráva Természetbarát SE 18 596 1 050 19 646 16 1 228
5 PTTE Vándorsport 23 354 750 24 104 27 893
6 PTTE Nyugdíjas 26 899 200 27 099 36 753
7 Komlói Hétdomb TE 18 230 650 11 880 31 609
8 Felhőtlenek 3821   3821 8 478
9 Mezőszeles Túramanók 1367   1367 3 456
10 PTTE Eszperanto 735   735 3 245


1999. évi szakosztályi munkatúrák pontversenyének eredménye
  

Sor-
szám
Szakosztály, egyesület Munka Résztvevők Pont-
szám/fő
1 Dráva TSE 6630 11 602
2 PTTE Vándorsport 6810 37 184
3 Komlói Hétdomb TE 4620 37 125
4 Felhőtlenek 450 7 64
5 Mecseki Kóborlók 600 12 50
6 MATÁV SE 90 3 30
7 Pécsi Túrakerékpáros Klub 30 1 30
8 PTTE Nyugdíjas 1410 47 30

1999. évi egyéni túrapontverseny eredménye
(1200 pont feletti eredmények)
 

Sor-
szám
Név Szakosztály, egyesület Túrapontszám
1 Jankovics Béla MATÁV SE 5711
2 Németh Ferenc MATÁV SE 4203
3 Eperjesi József Pécsi Túrakerékpáros Klub 3490
4 Orbán Jutka Pécsi Túrakerékpáros Klub 3365
5 Lévai Gábor Pécsi Túrakerékpáros Klub 3344
6 Lakatosné N. Sarolta Mecseki Kóborlók 3197
7 Máté Rita MATÁV SE 2664
8 Dalecker Ibolya Mecseki Kóborlók 2572
9 Szabó Sándor Mecseki Kóborlók 2461
10 Csapó Júlia MATÁV SE 2354
11 Vass Koppány Mecseki Kóborlók 2117
12 Németh Dániel MATÁV SE 1985
13 Jancsi Attila Dráva TSE 1955
14 Gida Tibor Dráva TSE 1866
15 Gyöngyösiné Nagy Viktória MATÁV SE 1816
16 Keményfi Balázs Pécsi Túrakerékpáros Klub 1733
17 Dr. Novotny Iván Pécsi Túrakerékpáros Klub 1731
18 Papp Lászlóné Mecski Kóborlók 1731
19 Zöld László PTTE Nyugdíjas Szakosztály 1627
20 Koszorú Tamás Pécsi Túrakerékpáros Klub 1587
21 Dr. Nagy Gábor PTTE Vándorsport Szakosztály 1553
22 Zöld Lászlóné PTTE Nyugdíjas Szakosztály 1533
23 Dr. Nagy Gáborné PTTE Vándorsport Szakosztály 1532
24 Rácz János Komlói Hétdomb TE 1497
25 Nagy Barnabás PTTE Vándorsport Szakosztály 1458
26 Gőbölös István Mecseki Kóborlók 1441
27 Szecsődi Imréné MATÁV SE 1439
28 Járányi Lászlóné MATÁV SE 1415
29 Benedek György MATÁV SE 1392
30 Romvári Tibor Dráva TSE 1350
31 Husvéth Ilona PTTE Vándorsport Szakosztály 1344
32 Kovács II. János PTTE Vándorsport Szakosztály 1333
33 Babari Béláné PTTE Nyugdíjas Szakosztály 1314
34 Vámos Mihály PTTE Vándorsport Szakosztály 1310
35 Lippai Pálné PTTE Nyugdíjas Szakosztály 1255
36 Várhelyi Sándor Pécsi Túrakerékpáros Klub 1246
37 Friedszám Józsefné MATÁV SE 1242
38 Szecsődi Imre MATÁV SE 1235
39 Simai Margit PTTE Vándorsport Szakosztály 1223

 PITE 30

Harmadízben rendezte meg február 19-én a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület a "PITE 30" elnevezésű teljesítménytúrát, melyen 26,6 km táv és 960 m szintemelkedés várt az indulókra. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Mecsek Tours Kft. adott otthont a rendezvényünknek.

A túra útvonala az elmúlt évekhez képest - kismértékben ugyan, de - változott. Kimaradt a vágotpusztai állomás, és a Gubacsos kulcsosház helyett az orfűi kulcsosház lett ellenőrzőpont. A túrán összesen 191 fő indult (62 nő és 129 férfi), akik 51 településről érkeztek. 141-en először, 40-en másodszor és 10-en harmadszor vettek részt, s a távot az indulók 96 %-a teljesítette. Pécsen kívül néhány település, ahonnan érkeztek résztvevők: Bácsalmás, Barcs, Budapest, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Keszthely, Komló, Öskű, Pilisvörösvár, Siófok, Sopron, Söjtör, Súr, Székesfehérvár, Szombathely, Veszprém... A szolgáltatásokról: volt üdítő, csokoládé, alma, forró tea, meleg leves, zsíros kenyér hagymával, savanyú káposzta stb. Továbbá: elfogyott 60 liter üdítő, 200 db csokoládé, 50 kg alma, 200 db PEZ cukorka, 80 liter tea, 90 liter leves, 20 kg kenyér, 8 kg zsír, 5 kg hagyma, só, paprika és 50 kg almás pite.

Aki már egyszer teljesítette a "PITE 30"-at, már tudja, hogy a túra után egy kis füzet megy körbe a résztvevők között, melybe bárki leírhatja negatív és pozitív véleményét, javaslatait, megjegyzéseit a túrával kapcsolatban. Az idei évben 18 oldal íródott, közte egy vers is. Ebből idézünk:

"Piték pitéje
almás és 30-as,
tetszett, jó volt,
finom és izgalmas."
          ...Dominika...

Ezúton is köszönetet mondunk a rendezvény támogatóinak: Bestfood-Magyarország Rt. (Knorr), Dél-Hús Rt., Biokom, Mevid Rt., Mecsek Tours Kft., Wesselényi Miklós Közalapítvány, Az Ifjúsági Turizmusért Alapítvány, Pécsi Zöld Kör, Family Drink Szörpüzem, Pécsi Pék Kft., Környezetünkért Alapítvány, Szirken-Zsó Bt., Harangozó Autókereskedés. Köszönetet mondok továbbá mindazon PITE-tagoknak, akik segítettek, hogy ez a rendezvény sikeres legyen.
Bota János
főrendezőTéli varázs

Csillogó, fehér hótakaró borította a tájat, amikor január elején elindultunk Zobákpusztáról aznapi "forrástúránkra". A friss, tiszta levegőben vidám hangulatban baktattunk a talpunk alatt ropogó hóban a Hidasi-völgy felé. A téli természet teljes valóját tárta elénk. Azt hiszem, valamennyien úgy éreztük, hogy a gyönyörű látvány erősíti és gazdagítja lelkünket. A hófedte vidék, a zúzmaracsipkés bokrok és fák csodája mintha mesebeli világba repítettek volna.

A Csurgónál és a Betyár-forrásnál a hó alól kibukkanó, zöld mohával borított kövekről lecsüngő jégcsapképződményeken megcsillant a pajkos napsugár. A csillogó menyasszonyi ruhába öltözött vadrózsabokrokon drágakövekként villantak fel a piros bogyók. Pusztabányán, a Betyár-tanyát őrző délceg fenyők és cserjék is szikrázó zúzmarafátyolban fogadtak. A józan valóságtól távoli, varázslatos világban éreztük magunkat. Természetesen Püspökszentlászló sem akart lemaradni, a látvány itt is felejthetetlen volt.

Hogy is keletkezik a harmat és a zúzmara? "Az éjszakai hideg hozza létre. A sötétség beállta után lehűlő levegő fokozatosan közelíti meg a harmatpontot, azt a hőmérsékletet, amelyen vízgőzzel telítetté válik. Amint a telített levegő a levelek, fűszálak hidegebb felületével érintkezik, víztartalma harmat formájában lecsapódik rájuk ugyanúgy, ahogy a fülledt nyári napon a jéghideg vízzel töltött pohár oldalán is harmat csapódik le.
Zúzmara csak fagypont alatti hőmérsékleten keletkezik. Ilyenkor a fagyosan hideg felülettel érintkező telített levegő víztartalma nem folyadékként csapódik le, hanem egyenesen apró jégkristályokká dermed. A folyamatosan növekvő kristályokból gyakran gyönyörű, leheletfinom minták rajzolódnak ki."

Ezek a képződmények még varázslatosabbá teszik a természet nyújtotta szépségek tárházát, tehát szívből ajánlom megfigyelésüket. Bár már közeleg a tavasz a maga csodáival, decemberben pótolhatjuk, vagy újra átélhetjük a téli varázslatot.
Őri Zsuzsanna
Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület
Csak itt a parkerdőben

A turista csak megy-megy, rója a kilométereket és igyekszik a távolabbi tájakat is meghódítani, pedig amikor csak áthaladunk és szaladunk a perkerdőn, nem is vesszük észre az itt lévő értékeket, látnivalókat.

Az év első vasárnapján a Mandulásban szálltunk le a buszról. Zúzmarás fák, csúszós út várt bennünket, és kísért végig egész napos túránk során. A Mandulás kihalt, a fajátékok árván várják a gyermekeket a csend megtörésére. A Kardos úti kulcsosház is csendes, sehol senki, pedig betértünk volna egy kis látogatásra turistatársainkhoz. A Hotel Kikelet, az Állatkert és a Dömörkapu környékének bebarangolása után kerestük a piros négyzet jelzést, hogy majd arról letérve Kantavárra menjünk. Erdőirtás volt a környéken, így csak toronyiránt értünk a kitűzött célhoz. A Lámpás-völgy után Gyükés igen jeges útjait jártuk, míg felértünk a Bertalan-kápolnához. Kívülről igen takaros építmény, sajnos belső megtekintésére csak legközelebb lesz lehetőség. Igen meredek turistaúton értünk vissza a Dömörkapuhoz, majd a Flóra pihenőhöz, ahol egy üveg pezsgővel, és más finomságokkal köszöntötte kis csapatunk az új évet. Felsőgyükésen át a Vándor kulcsosházhoz értünk, amely szintén kihalt volt, de innen gyönyörű élményt nyújtott számunkra a városra való kilátás. A kék négyzet jelzésű úton tovább haladva értük el az Ilonka-pihenőt, majd ismét a Kikelet szállót érintve a Pálos templomnál kötöttünk ki, úgy 12 kilométer megtétele után.

Következő túránkon január 8-án az Éger-völgyet és környékét jártuk be. Örömmel tapasztaltuk, hogy a völgy elején helyreállították az esőbeállót; reméljük, hosszabb életű lesz, mint elődje volt. Érthetetlen, hogy mi öröme telik a vandáloknak abban, hogy tönkreteszik a turista létesítményeket, útjelzéseket.

A tó vize befagyott, a patak medrét az esőzések úgy kimosták, hogy bizony erősen a lábunk elé kellett nézni, hogy le ne csússzunk a völgybe. A Farkas-forrás, a Négy barát-forrás és a Jancsi-forrás ontotta vizét. A Patacsi-mezőn lévő erdészházikót ismét feltörték, a "nyílászáró szerkezetek" műanyaggal voltak befedve. A Vörös-hegy déli részén erdőirtás volt, a zöld háromszög jelzés "eltűnt", így itt is toronyiránt mentünk Szentkútra. A mecsekszentkúti haranglábat elhagyva a Remete-rét, majd a Mandulás érintésével értünk haza.

Mindkét túránkon a zúzmarás fák látványa pótolta a csúszós úttal járó gondokat. Utunk során egy lélekkel sem találkoztunk, csak mi nyolcan róttuk az utat és szívtuk magunkba az erdő látványát a jó levegővel együtt.

dr. Koncz Eszter


Tavasz

Lágyan simítja végig a napsugár az erdőt,
A kék égre felzavar néhány habos felhőt.
Szél kerget száraz levelet a hegyoldalon,
Néhány patakba hull, s tovább oson.

Mogyorófa vesszőn sok-sok barka nyílik,
Sárga ruhácskájuk csak őrájuk illik.
Hóvirágtól fehér a patak menti avar,
A gyors folyású víz vastag ágat zavar.

Lepkék libegnek sárga nászruhában,
Nem fárad testük a hosszú vándorlásban.
Hunyorba a poszméh fejét beledugja,
Sárga is lett tőle szőrös feje búbja.

Kék égen az ölyvek násztáncukat járják,
A szaladó egeret onnan is meglátják.
Odút váj a harkály hatalmas csapással,
Párját csalja a kerek alkotással.

Melegszik az erdő, ébred a természet,
Felidéz bennem sok-sok szép emléket.
Erdőnek, rétnek pompás illatát,
Élvezni szeretem minden pillanatát.

Baumann JózsefDDNPI hírek

Nagy Gábor
tájegységvezetőHÍREK

Nyílt túrák

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással

Rendezvények


Mecsek Híradó A Baranya Megyei és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-ig kérjük a szövetséghez eljuttatni. (7621 Pécs, János u. 22. (72/310-226; fax: 72/312-019. Ügyeleti idő: kedd 16-19 óra)


Természetjáró folyóiratok, kiadványok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja