A 2000. évi
Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság kiírása

Az MTSz Gyalogtúra Bizottságának Verseny Albizottsága a természetjárók részére

országos gyalogos természetjáró tájékozódási csapatbajnokságot

(OTT CSB) hirdet meg.

Az országos bajnokság nyílt: bármely egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb. -a továbbiakban: közösség- csapata benevezhet. Egyetlen feltétel, hogy a versenyzők tagjai legyenek a Magyar Természetbarát Szövetségnek.

Kategóriák

Az országos csapatbajnokságban 2000-ben az alábbi felsőfokú kategóriákban lehet részt venni:

1) "A" kategória: életkorra, nemre való tekintet nélkül bármilyen összetételű csapat benevezhet.

2) "A19" kategória: nemre való tekintet nélkül nevezhetnek azok a csapatok, melyeknek egyik tagja sem tölti be 2000-ben a 19. életévét.

3) "A36" kategória: nemre való tekintet nélkül nevezhetnek azok a csapatok, melyek tagjainak legalább 50 %-a 1999-ban vagy előbb már betöltötte a 35. életévét.

4) "A50" kategória: nemre való tekintet nélkül nevezhetnek azok a csapatok, melyek tagjainak legalább 50 %-a 1999-ban vagy előbb betöltötte az 50. életévét.

A részvételre vonatkozó előírások

5) A bajnoki versenyeken bajnokságba be nem nevezett csapatok is szerepelhetnek, de a résztvevő csapatok közül csak a bajnokságba benevezett csapatok eredményeit kísérjük figyelemmel a bajnokság értékelése során.

6) Bajnokságba benevezett csapatban bajnoki versenyen már szerepelt versenyző a bajnokság során nem változtathat csapatot. Átigazolásra nincs mód.

7) Bajnoki versenyen a bajnokságba benevezett csapatok csak min. 2, max. 4 főből állhatnak. A bajnokság során egy adott csapatban szereplő versenyzők száma összesen 6 fő lehet.

8) Minden benevezett csapat köteles legalább öt bajnoki - közülük legalább egy éjszakai- versenyen részt venni. Az a csapat, amelyik a fenti feltételnek nem tesz eleget, kimarad a végső értékelésből.

9) A nappali és az éjszakai versenyek egyforma súllyal esnek latba az értékelésnél.

10) A versenybíróság ellenőrizheti, hogy a bajnokságba benevezett csapatok versenyzői tagjai-e a Magyar Természetbarát Szövetségnek, ezért a bajnoki versenyekre az érvényes MTSz-igazolványt a csapat tagjai kötelesek magukkal vinni.

Ha az előzetes rendezői ellenőrzés során kiderül, hogy egy adott, bajnokságba benevezett csapat olyan versenyzőt akar szerepeltetni, aki nem tagja az MTSz-nek, a versenybíróság köteles felhívni a csapat figyelmét arra, hogy ebben az esetben a csapat által elért eredmény nem számít be a bajnoki értékelésbe.

Ha a jogosulatlan szereplésre utólag, de még a hivatalos értesítő kiadása előtt derül fény, a versenybíróság köteles ezt a tényt az eredményértesítőben közzétenni és a csapatot "bajnoki" megjelölés nélkül értékelni.

Nevezés

11) Nevezni a mellékelt nevezési lapon meghatározott formában és hiánytalan tartalommal, írásban lehet. A nevezés beérkezését követően a nevezési díj befizetéséhez csekket küldünk. A nevezés akkor válik érvényessé, ha a nevezési díj befizetését igazoló feladóvevény (vagy annak másolata) visszaérkezik a nevezési címre.

Cím: Horváth T. Csaba, 2483 Gárdony, Kölcsey u. 1, II. em. 1. Tel.: 06 /22/ 355 653

Megjegyzés: A bajnokságba való benevezés nem helyettesíti az egyes bajnoki versenyekre való benevezést!

12) Egy közösség több csapattal is nevezhet.

13) A nevezés beérkezésének határideje: 2000. február 05.

Amennyiben a megadott határidőig valamely kategóriára nem érkezik legalább 12 nevezés, akkor az adott kategóriára nevezett csapatok a nevezőlapon tett nyilatkozatuknak megfelelően vagy az A kategóriába nyernek besorolást, vagy a nevezéstől visszalépettnek tekintendők.

14) A nevezési díj 1000 Ft/csapat. A nevezésnek megfelelő összeget a nevezés visszaigazolásakor megküldött csekken az MTSZ számlájára kell befizetni. A bajnokságra benevezni a fenti határidő lejárta után nem lehet.

15) Az MTSZ a befolyt összeget a kupák, érmek, és oklevelek beszerzésére, vésetésére, esetleges díjazásra, valamint szervezési költségek fedezésére fordítja.

Értékelés

17) Ha bajnoki óvás nyomán kiderül, hogy egy bajnokságba benevezett csapatnak olyan résztvevője is volt, aki nem tagja a Szövetségnek, a csapat adott versenyen elért eredményét a bajnoki értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni. Ismétlődő esetben a csapatot ki kell zárni a bajnokságból.

18) A bajnoki versenyek értékelése során minden csapat a helyezési számának megfelelő pontszámot kapja. Kivétel az első helyezett csapat, amely nulla pontot kap. A helyezési szám megállapításánál a bajnokságba be nem nevezett csapatokat figyelmen kívül kell hagyni! (Pl.: Ha egy bajnokságba benevezett csapat egy bajnoki versenyen ötödik helyezést ér el, de az előtte lévő négy csapatból kettő nem nevezett be a bajnokságba, akkor az adott csapat helyezési száma 3; vagyis ennyi pontot kap.)

19) Ha egy bajnoki versenyen a részt vevő csapatok között a bajnokságba benevezett csapatok száma nem éri el az ötöt, akkor az adott bajnoki verseny eredményét a bajnokság értékelésénél figyelmen kívül kell hagyni.

20) A kategóriák bajnoki sorrendje a bajnoki versenyeken megszerzett pontszámok figyelembevételével alakul ki. Az egyes kategóriák bajnokai azok a csapatok lesznek, amelyek a legkevesebb ponttal rendelkeznek a legjobb négy nappali és a legjobb éjszakai (összesen öt!) eredményük figyelembe vételével.

21) Holtverseny esetén az a csapat végez előbb, amely azokon a versenyeken, melyeken mindkét (vagy több) holtversenyben végzett csapat részt vett, többször előzte meg a másikat, mint fordítva. Ha ebben is döntetlen volna az állás, akkor az végez előbb, amely csapat több bajnoki versenyen szerepelt. Ha még ezek után is holtverseny maradna, akkor kettejük (esetleg többük) közül a legjobb hatodik (hetedik, nyolcadik,...) eredmény dönt.
Az egyes bajnoki versenyeken a holtversenyt tájékozódási feladattal kell eldönteni!

Észrevétel

22) A hivatalos bajnoki eredményértesítőben észrevett-, illetve a bajnokság értékelése során esetlegesen elkövetett számítási-, elírási hibák észlelése esetén a Verseny Albizottság megbízottjához - címét lásd a 11. pontban! - kell fordulni.
Másodfokon - ha a megbízottal nem tisztázható a félreértés, vagy egyéb súlyosabb esetben- közvetlenül a Verseny Albizottsághoz kell fordulni a tájékoztató kézhezvételét követő 8 napon belül (Baronek Jenő, 7634 Pécs, Bajmi dűlő 4., vagy a Verseny Albizottságnak címezve, az MTSZ címén:1396 Budapest, Pf. 483. Telefon napközben: 06 30 959 0026, este: 06 72 259 345).

Díjazás

23) A kategóriák győztes csapatai számára a Magyar Természetbarát Szövetség adott kategóriára vonatkozó "Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnok 2000." feliratú serleget adományoz.

24) A kategóriák első három helyezett csapatának tagjai (max. hat fő!) kategóriájuknak és helyezésüknek megfelelő feliratú érmeket kapnak.

25) A kategóriák első hat helyezett csapata és azok tagjai oklevelet kapnak, melyen név szerint szerepelnek a csapattagok.

26) A kupákat, érmeket, okleveleket az MTSZ Gyalogtúra Bizottsága Verseny Albizottságának ünnepi ülésén, 2000. december 4-én adjuk át. Erről a helyezést elérő csapatok külön értesítést kapnak.

A bajnoki versenyek ellenőrzése:

27) Az MTSz Verseny Albizottsága minden bajnoki versenyre megbízólevéllel ellátott szövetségi ellenőrt küld ki és erről ezen kiíráson keresztül értesíti a bajnoki versenyek rendezőit.

Amennyiben a megadottakhoz képest bármely okból változás következne be, arról a rendezőket az Albizottság képviselője írásban vagy telefonon értesíti

28) A bajnoki versenyek rendezői a versenykiírásban kötelesek feltüntetni a szövetségi ellenőr nevét, címét és telefonszámát.

29) A bajnoki versenyeken a rendezőségnek ellenőrző bíró működését kell biztosítani, függetlenül a szövetségi ellenőr tevékenységétől.

30) Óvás esetén a versenybíróság elnöke köteles kikérni a jelen lévő szövetségi ellenőr véleményét. A döntést az elnök és az ellenőrző bíró közösen hozza meg.

Egyéb előírások, információk:

31) Ha egy csapat egy bajnoki versenyen 4-nél több versenyzővel jelenik meg, a létszám feletti(ek) ugyanazon a versenyen bármely, a bajnokságba be nem nevezett csapatban (vagy bajnokságba be nem nevezett csapatként) szerepelhet(nek), egy másik-, a bajnokságba szintén benevezett csapatban azonban nem versenyezhetnek.

32) A bajnoki versenyeken a rajt- és célhelyen ki kell függeszteni az értékelés speciális szabályait, az egyes feladatoknál elkövethető hibákért járó büntetőpontokat, hogy az értékelés menete mindenki számára ellenőrizhető, követhető legyen.

33) Az a verseny értékelhető bajnoki versenyként

A szövetségi ellenőr által kezdeményezett esetekben, illetve a határidőn belül, írásban benyújtott óvások ügyében a Verseny Albizottság dönt.

34) A bajnokságba benevezett csapatokról a Verseny Albizottság megbízottja legkésőbb az előzetes nevezési határidőt követő egy héten belül tájékoztatja a rendező szerveket.

35) A bajnoki versenyek rendezői legalább három héttel az adott verseny időpontja előtt kötelesek minden bajnokságba benevezett közösség számára kiírást küldeni az adott bajnoki versenyről.

36) A bajnoki versenyek rendezői a korrekt tájékoztatás céljából kötelesek megjelölni a versenyekről készült hivatalos eredménylistán a bajnokságba benevezett csapatokat, amennyiben rendelkeznek a naprakész írásos információval (Kivétel a 10. pontban leírt eset!).

37) Minden bajnokságba benevezett csapat a bajnoki versenyeken köteles a nevezésben megadott néven szerepelni.

38) A Verseny Albizottság megbízottja az addig beérkezett hivatalos eredménylisták alapján a bajnokság pillanatnyi állását legalább minden második bajnoki versenyen kifüggeszti. Az Albizottság a tavaszi szezon végén és az őszi szezonban legalább egy alkalommal írásban is megküldi a bajnoki tabellát az érintettek részére.

Az utolsó bajnoki verseny után, a hivatalos eredménylista kézhez vételét követően - amennyiben nem érkezik be észrevétel az Albizottsághoz- három héten belül minden érdekelt kézhez kapja a hivatalos végeredményt.

A bajnoki versenyek

39) A 2000. évi bajnoki versenyek az alábbi rendezvények felsőfokú, jelen kiírásban meghatározott kategóriájú versenyei
Időpont A verseny megnevezése várható helyszíne Szöv. ellenőr
1) Március 11.: Bakancsos Atom Kupa (Szekszárdi-dombs.) Chlebovits Miklós
2) Március 25. Tavaszi Kupa (Mecsek) Georgiades Gábor
3) Április 08: Rezét Kupa (Kék-hegyek) Geisz Ferenc
4) Április 15: Encián Kupa (Bükk-h.) Horváth T. Csaba
5) Április 29: Varsányi Kupa (Bp. környéke) Füstös István
6) Május 06. Azimut Kupa (Bükk-h.) Gyetvay Iván
7) Május 20. Százhalom '2000 (Bp környéke) Lelkes Péter
8) Május 27-28. Baxitkutató Kupa (éjsz.!) (Balaton-felvidék) Horváth T. Csaba
9) Június 9-10: Tubes Kupa (éjsz.!) (Mecsek) Chlebovits Miklós
10) Június 11: Csellengő Kupa (Mecsek) Fodor Péter
11) Aug. 26-27.: ISOBAU Kupa (éjsz.!) Répáshuta Szilvásy Dénes
12) Szeptember 09. Bükk Kupa Bükkszentkereszt dr. Horváth András
13) Október 07.: Zöldpont Bánya Baronek Jenő
14) Október 14: Kinizsi Kupa (Velencei-h.) Kovalik András
15) Október 21: Mátra Kupa (Mátra) Bacsó Nándor
16) Október 28: Őszi Kupa (Mecsek) Knauer József

40) Két hivatalos bajnoki verseny nem rendezhető meg ugyanazon a napon. Ha valamely verseny időpontját bármely okból változtatni szükséges, az új időpont más bajnoki verseny időpontjával nem ütközhet. Az új időpontról a Verseny Albizottságot, illetve a bajnokságba benevezett csapatokat a verseny előtt legalább 3 héttel értesíteni kell.

Budapest, 1999. december 06.
Pálmai Vencel sk.
Gyalogtúra Bizottság elnöke
Baronek Jenő sk.
Verseny Albizottságának vezetője

Tájékoztató a nevezés beadásához

1) Egy közösség (egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb.) több csapattal is nevezhet, de minden csapatról külön nevezési lapot kell kiállítani.

2) A csapatok bármilyen nevet választhatnak, de a bajnokság során minden esetben a választott nevet kell használni.

3) A nevezési lapon csak a csapat képviselőjét (ügyintézőjét) kell megnevezni (A csapattagokat nem!)!

4) Ha egy közösség több csapattal szerepel, célszerű az adminisztráció és a postai költségek csökkentése érdekében a közösséghez tartozó csapatok nevezési lapján ugyanazt a képviselőt (levelezési címet) megadni.

A közösség képviselőjének - akinek címére postázzuk az értesítéseket a bajnokság állásáról- nem kell okvetlenül versenyzőnek lennie (de lehet az is...).

5) A nevezési díj - ettől független az egyes versenyek nevezési díja! - 1000 Ft/csapat, amit a nevezés visszaigazolásakor megküldött csekken az MTSZ számlájára kell befizetni. Más csekket felhasználni nem szabad, előre nem kell befizetni! A csekk hátoldalára - a feladó közleményeinek fenntartott helyen- rá kell írni, hogy "OTT CSB nevezési díj", továbbá ott kell nyilatkozni, hogy kérnek-e számlát. (Ha igen, akkor azt is, hogy milyen névre!)

6) Az egy közösséghez tartozó csapatok nevezési díja egy összegben is feladható.

8) A nevezési lapokat és a befizetési csekkeket vagy másolatait Horváth T. Csaba, 2483 Gárdony, Kölcsey u. 1., II. em. 1. címre kell elküldeni. Tel.: (22) 355 653N e v e z ő l a p

2000. évi Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság

A közösség megnevezése: ..................................................
A csapat neve: ........................................................... 
Kategória (A megfelelő bekarikázandó!):  A  A19  A36  A50 
A csapat képviselőjének neve: ............................................
A csapat képviselőjének levélcíme (Lakcím irányító számmal, Tel., E-mail):
..........................................................................
  
..........................................................................
..........................................................................
Külön kérdés az A19 és az A36 kategóriákban nevezők számára: 
Amennyiben az általunk választott kategóriában a nevezési határidő 
lejártáig nem lesz elég jelentkező, akkor- a megfelelő aláhúzandó!- 
Az A kategóriában kívánunk versenyezni*    Nem nevezünk a bajnokságba* 
Kelt: 
                             (aláírás) 


Versenyek
Részletes kiírások
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja