A

FEJÉR MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLYAI.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szövetség neve: Fejér Megyei Természetbarát Szövetség (továbbiakban: Szövetség)

Székhelye: Székesfehérvár, Ady E. u. 19-21. 8000.

Működési területe: Fejér megye, Székesfehérvár és Dunaújváros megyei jogú városok.

A Szövetség a Magyar Természetbarát Szövetség önálló jogi személyiséggel rendelkező tagszervezete.

Alapításának éve: 1992.

Bélyegzője: Fejér Megyei Természetbarát Szövetség

A körbélyegzőben stilizált három szál alpesi rózsa, hegyvidék, és két egymást fogó kéz ábrája.

A Szövetség működését az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, és a jelen Alapszabály alapján fejti ki.

Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: Fejér Megyei Főügyészség.

II.

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI

1. A Szövetség elvi alapja: a Szövetség olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján önkéntesen szerveződik és ezek szellemében működik. Magát a demokratikus civil társadalom alkotórészének tekinti. Politikai pártoktól és szervezetektől független, azoktól támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Politikailag és ideológiailag semleges, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, városi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt és minden bevételét a természetbarát mozgalom céljaira fordítja, mindenben tagszervezeteinek, a szervezett természetbarátoknak az érdekeit képviseli és szolgálja.

A Szövetség közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a természetvédelem, a környezetvédelem, a sport ( a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ) terén. Szolgáltatásai nyitottak, azokból tagjain kívül más is részesülhet, igénybe veheti.

2. A Szövetség célja: a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését ezzel az egészség megőrzését, a természet és a környezet védelmét, a sportolás lehetőségét, és a mindezekhez szükséges feltételek biztosítását.

3. A Szövetség feladata, hogy:

III.

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

1. A Szövetség tagja (továbbiakban: tagszervezet) lehet:

A jelen alapszabályt elfogadó, és a szövetségi célok megvalósításában tevékenyen résztvevő

2. A Szövetség tagszervezete egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagja lehet, a Szövetségbe való be- és kilépés önkéntes.

  

A TAGSZERVEZETEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 3. A tagszervezet joga:

4. A tagszervezet kötelessége:

IV.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

A Szövetség demokratikusan épül fel és működik.

Testületeit és tisztségviselőit a tagszervezetek tagjai közül a küldöttek választják.

Küldött csak a Szövetség valamely tagszervezetének személyre szóló MTSZ igazolvánnyal rendelkező - és a tisztségre a tagszervezet közgyűlése által megválasztott egyéni tagja lehet. A küldöttközgyűlés bármely küldötte az tő megválasztó tagszervezet közgyűlési határozatával visszahívható.

A tisztségviselők és a többi elnökségi tagok visszahívására a küldöttközgyűlés jogosult.

A Szövetség szervei:

1. A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

2. AZ ELNÖKSÉG

A Szövetség működését a két küldöttközgyűlés között a 9 tagú elnökség irányítja.

a./ Az elnökség feladata és hatásköre:

b./ Az elnökség tagjai:

c./ Az elnökégi tagok jogai és kötelességei:

d./ Az elnökség működése:

e./ Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

f./ A Szövetség elnöke:

g./ A Szövetség főtitkára:

3. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG

V. 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.

A Szövetség bevételei:

A Szövetség bevételével önállóan gazdálkodik, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagszervezetei annak tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

A Szövetség vagyona lehet:

A Szövetség feloszlása, vagy más szervezettel történő egyesülés esetén a határozatot kimondó küldöttközgyűlés rendelkezik a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyon hovafordításáról. Ilyen döntés hiányában a vagyont a továbbra is működő tagszervezetek között kell, ezek egyéni tagjai létszámának arányában felosztani.

Feloszlatás, vagy bíróság által megállapított megszűnés esetén a vagyon tekintetében az egyesülési törvény rendelkezései irányadóak.

VI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a Szövetséggel kapcsolatos vitás ügyeikkel mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg a Szövetség elnöksége a vitás ügy megoldását nem kísérelte meg. Ezeket az ügyeket az elnökség 30 napon belül köteles megvizsgálni, és arról az érdekelt felet határozatban értesíteni.

Jelen Alapszabályt a Szövetség 1998. 04. 16-án megtartott rendkívüli küldöttközgyűlése elfogadta.


Vissza az FMTSZ honlapjára >Vissza az FMTSZ honlapjára