Outward Bound

OUTWARD BOUND, MAGYARORSZÁG

"Egyesület a Fiatalokért, az Új Európáért"

 

A L A P S Z A B Á L Y

I. Általános rész

1., Az egyesület neve : OUTWARD BOUND, MAGYARORSZÁG
"Egyesület a Fiatalokért, az Új Európáért"

Az egyesület nemzetközi neve: " OUTWARD BOUND HUNGARY
ASSOCIATION FOR YOUTH AND NEW EUROPE "

2., Székhelye : Budapest, VI., Bajcsy Zsilinszky u. 31. II/3 1056
Postacím : Budapest, Pf.: 483. 1396

3., Jelvénye: szabályos körben, a körmező felső részén "Outward Bound", a körmező alsó részén stilizált szalagban "Magyarország" felirattal. A hajókötél által határolt belső körben az égtájak angol elnevezéseinek betű szerinti megjelölése az iránytű szimbólumával, az északi pont fölött a vikingek ősi jelképével, a bika szarvával. A nagy kör belsejében az "Outward Bound" felirat alatt a védjegy megjelölés szerepel(R). A jelvény fehér alapon kék színnel készül.(Melléklet)

4., Alapításának éve : 1990.

5., Működési területe : Magyarország

6., Az egyesület működését a jelen alapszabály, egyéb belső szabályzatok, valamint az egyesületekre vonatkozó - 1989.II.tv. - alapján végzi.

7., Az egyesület politikai szervezetektől és pártoktól függetlenül működik és végzi tevékenységét.

8., Az egyesület törvényességi felügyeletét a Fővárosi Főügyészség látja el, a reá irányadó szabályok szerint.

II. Az egyesület célja, feladata

9., Az egyesület célja, hogy a természetsportok eszközeivel segítse a személyiség formálását, így elsősorban:

10., Az egyesület feladata:

11., Az egyesület tevékenysége során elsősorban a 16-25 éves korosztályra fordítja a figyelmét.

12., Az egyesület feladatainak ellátására létesítményeket, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok létrehozásában, működésében. Az egyesület az e tevékenységekből származó nyereségét céljainak megvalósítására, illetve feladatainak fejlesztésére fordítja.

III. Az egyesület tagsága

13., Az egyesület tagja lehet állampolgárságra, korra, nemre, fajra, felekezetre, fizikai és mentális képességekre, szociális helyzetekre és képzettségre tekintet nélkül az a magánszemély, aki az egyesület alapszabályát elfogadja és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy az egyesület működésében tevékenyen részt vesz.

14., Az egyesületbe jogi tagként felvételt nyerhet minden olyan magyar és külföldi jogi személy, amely belépéskor az egyesülettel kötött megállapodásban kötelezettséget vállal az egyesület jogi, erkölcsi és minimum 10,000 Ft, azaz tízezer forint pénzügyi támogatására.

15., Az egyesület pártoló tagja lehet minden nagykorú magyar és külföldi magánszemély, aki vállalja az egyesület anyagi és erkölcsi támogatását.

16., Az egyesületbe tiszteletbeli tagként felvehető az a magyar és külföldi magánszemély, aki tevékenységével támogatja az egyesület munkáját.

17., Az egyesületbe való belépés és az egyesületből történő kilépés önkéntes.

18., Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik.

19., Az egyesületi tagság megszűnhet:

20., Az egyesület tagságáról nyilvántartást vezet és a tagságát igazolvánnyal látja el.

IV. Az egyesületi tagok jogai és kötelességei

21., Az egyesületi tagok jogai és kötelességei:

a, az egyesület tagjának joga:

b, az egyesület tagjának kötelességei:

22., Az egyesületi pártoló tag jogai és kötelességei:

a, az egyesületi pártoló tag joga:

b, az egyesületi pártoló tag kötelességei:

23., Az egyesületi jogi tag jogai és kötelezettségei:

a, az egyesületi jogi tag joga, hogy az egyesülettel kötött megállapodás alapján

b, az egyesületi jogi tag kötelességei:

24., A tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei:

a, a tiszteletbeli tag joga:

b, a tiszteletbeli tag kötelessége:

V. Az egyesület szervezete és tisztségviselői

25., Az egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés, amely szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A küldött-közgyűlést össze kell hívni a tagok egyharmadának, a cél megjelölése mellett történő kívánságára is.

26., A küldött-közgyűlésen résztvesznek:

a, az egyesület magánszemély tagjai,
b, az egyesület jogi személyiségű tagjainak az elnökség által szabályozott módon választott képviselői a 23/a pontban foglaltak szerint,
c, tiszteletbeli tagok, az elnökség által meghatározott jogokkal,
d, az egyesület elnökségének és számvizsgáló bizottságának tagjai.

27., A küldöttközgyűlésen minden küldött egy-egy szavazattal rendelkezik. A küldöttközgyűlés határozatképes, ha az összes szavazati joggal rendelkező küldött több, mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott küldött-közgyűlést legkorábban 1 óra múlva, változatlan napirenddel össze kell hívni, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A határozathoz - amennyiben ezen alapszabály másként nem rendelkezik - a jelenlévő szavazatok több, mint felének egyetértése szükséges. A küldöttközgyűlés nyílt szavazással dönt, kivéve a választást és a visszahívást, valamint ha a szavazásra jogosultak legalább egyharmada titkos szavazást kér.

Az alapszabály jóváhagyásához, illetve mosósításához, valamint az egyesület megalakulásának, feloszlásának, vagy más szervezettel történő egyesülésének elhatározásához kétharmados szótöbbség szükséges.

28., A küldött-közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

29., Két küldött-közgyűlés között az egyesület működését elnökből, ügyvezetőből és maximum 11 tagból álló elnökség irányítja.

30., Az elnökség

31., Az elnökség feladata és hatásköre:

32., Az egyesület elnöke:

Az elnök feladatait társadalmi munkában látja el. Akadályoztatása esetén az elnökség által megbízott elnökségi tag helyettesíti.

33., Az egyesület ügyvezetője:

Az ügyvezetőt akadályoztatása esetén az általa megbízott személy helyettesíti.

34., A számvizsgáló bizottság:

35., Az egyesület folyamatos működésével kapcsolatos feladatokat az ügyvezető irányításával az egyesület irodája látja el.
A működését és szervezeti felépítését a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

VI. Az egyesület gazdálkodása

36., Az egyesület a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel az elnökség által jóváhagyott költségvetés szerint, a társadalmi szervezetekre irányadó pénzügyi szabályok betartásával gazdálkodik.

37., Az egyesület bevételei, jövedelmei:

38., Az egyesület tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagsági díjat kötelesek megfizetni, illetve a jogi tagok a megállapított támogatást átutalni. Az egyesület tartozásáért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

39., Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonát a kiegyenlítések után - ha a küldöttközgyűlés másként nem határoz - az egyesület céljaival, feladataival hasonló célkitűzések megvalósítására létrejött társadalmi szervezet céljaira kell fordítani.

Más szervezetettel való egyesüléskor az egyesület vagyona az létrejövő új szervezeté.

40., Az egyesület gazdálkodását a küldöttközgyűlés és az elnökség határozatai alapján az egyesület központjának ügyvezetője irányítja.

41., A gazdálkodás részletes szabályait, szervezetét, hatáskörét és működési rendjét az egyesület szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.

VII. Záró rendelkezések

42., Az egyesület jogi személy, amelyet a nyilvántartásba vétellel szerez meg.
Az egyesületet a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba.

43., Az egyesület képviseletére az elnök, az ügyvezető valamint az elnökség által megbízott személyek az ott meghatározott körben jogosultak.

44., Az egyesület elfogadja és működése során tiszteletben tartja az Outward Bound nemzetközi konferenciájának döntéseit.A Természetjáró Fiatalok Szövetsége információi
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja