Naszályi-víznyelőbarlang
 
Szinonima: Sárkánylyuk-víznyelő, Szinlő-barlang
Helye, kataszteri száma: Naszály, 5221/1
Hossza: 1699,45 m
Mélysége: -171 m
Horizontális kiterjedése: 150 m
Bejárat tszfm: 510 m 
A Nyugati-Cserhát aprólékosan felszabdalt, oligocén korú üledékeiből felépülő alacsony dombvidékből meredeken emelkedik ki a triász korú mészkőből felépülő sasbérc: a Naszály. A fennsík legnagyobb vízgyűlytőterületű (0,2-0,3 km2) víznyelője rejti a Naszályi-víznyelőbarlangot, mely a 652 m-es csúcs kilátójától ÉNy-ra 700-re található.
A festői szépségű Dunakanyar és Vác felett emelkedő Duna-Dráva Cementművek mészkőbányája egyre többet emészt fel a csupán néhány markáns karsztos felszíni formát rejtő térszínéből. A hárshegyi homokkő (oligocén) mára már csupán foltokban figyelhető meg a hegyen, de egykor összefüggő takaróként fedte be a fennsíkot és ez a karsztosodás folyamataiban meghatározóvá vált. A lepusztulás folyamán felnyíló vízzáró fedőréteg karsztosodásra kész ablakokat nyitott fel, melyek fokozatosan víznyelővé fejlődve nagy mennyiségű csapadékot vezettek le a karsztvízszintre és így jól fejlett barlangjáratokat hoztak létre. 
Már a II. világháború előtt is felfigyeltek a naszályi karsztos formákra, azonban csak 1952-ben bontották ki a váci gimnázium diákjai Bánhidi László és Joó Tibor vezetésével. Az akkor 60 m hosszan megismert omladékos víznyelőjáratot Szinlő-barlang névre keresztelték a feltárók.
Később a barlang feledésbe merült és el is tömődött a bejárata. 1974-ben a Vörös Meteor TE . központi csoport kutatóinak sikerült átjutniuk a ma is félelmetes hírű Ördögmalom omladéktömbjei között. Újabb 60 m után egy másik, kisebb omlás állta útjukat, amit akkor időhiány miatt nem tudtak átbontani. A következő hétvégén a Viktória Csoport megelőzve a meteorosokat átbontotta az omladékot és onnan már akadálytalanul jutottak le a -171 m-es mélységű végpontra.
Húsz évvel később, 1994-ben Naszály Barlangkutató Csoport vette kezelésbe a barlangot és a lezárást követően, megkezdték a barlang pontos térképének elkészítését. A Naszály-tetőn és környezetében kataszterezési munkálatokkal az addig ismereteket bővítve összesen 100 barlangot regisztráltak .
1995-től a Troglonauta Csoport is bekapcsolódott a barlang kutatásába és térképezésébe. A munkálatok közben figyeltek fel, néhány addig ismeretlen járatra. A barlang hossza kb. 1000 m új, tágas, kürtős szakaszokkal bővült. Azóta a járatok hossza megháromszorozódott (kb. 2000 m-re). A két legjelentősebb feltárás: a felszínt erősen megközelítő ún. Térképész-ág (1996-ban); és a végpont zónájából kiinduló Ó-kürtő rendszere, amit +123 m magasan sikerült kimászni. Az újonnan megismert szakaszokra jellemző, hogy kb. 700 m-nyi fix kötelet építettek be a bejárás segítése érdekében. 
A Naszályi-víznyelőbarlang -171 m mély lejtős-lépcsőzetes szerkezetű. Három nagyobb egységre osztható fel. A első a bejárattól a végpontig húzódó változó meredekségű (800 m hosszú) főág, víznyelő része. Ettől jól elválasztható a végpont zónájába felülről becsatlakozó (123 m magas) inaktív Kürtős-ág, ami erőteljesen vertikális kiterjedésű. Külön egységet alkot a barlang leghosszabb (500 m-es) oldalága a Térképész-ág, ami nagyon megközelíti a felszínt.

A barlang nyílása egy 30 széles 100 m hosszú, maximálisan 12-15 m mély ÉK-DNy-i tengelyű víznyelő tölcsér aljában található. A 2 m magas szálkőkibúvás alatt 50o-os meredek lejtésű alacsony járat jelenti a barlang bejáratát. Az ide bemosott híg sáros üledék megrekedt, a hirtelen maga alá kanyarodó kuszodában és undort keltő, kellemetlenül emlékezetes kezdetet alkotva a barlangnak. A Dagonya ma már a múlté, mivel azt 1995-ben a lezárás során kitisztították. A kuszodából csúszós, nehezen mászható 6 m mély, Kettes-aknába jutunk. Talpazatáról sáros kis folyosó vezet lefelé, aminek mennyezetében az egykori kitöltés összecementálódott maradványaiba telente jelentős, száznál is több denevér kapaszkodik téli álmát aludva. A bejáraton befolyt jellegzetes fekete sarat innentől felváltja a főképpen omladékos aljzat. Szűk kis aknácska kapcsolódik az első feltárók által Szinlős-folyosónak keresztelt vízszintes járatba. A különlegesen szép 15 m hosszú 1,5-2 széles, szépen oldott, lekerekítet formájú, egykor hófehér falú folyosó volt a névadója az ötvenes években az egész barlangnak, ez mára már feledésbe merült. A folyosó végében a járat újra meredek lejtésűvé válik (70o) és két egymással, párhuzamos járattal éri el az Ördögmalom rettegett, tektonikusan összetöredezett omladék zónáját. A kevésbé használatos Kőgyertyás-terem felé vezető rész egy a barlang ismert járataiból kifelé mutató fokozatosan elkeskenyedő hasadékkal ér véget, mely jellegzetes kanyarulatai miatt Z-folyosóra kereszteltek. Ennek a járatnak további feltárása még a jövőben ígéretes lehet. A másik sokkal kijártabb útvonalon a malomkőnyi omladék tömbök között óvatosan lefelé araszolva jól látható a félelmetes, néhol csak centiméteres felületeken összefeszülő kőtörmelék, ami teljesen kitöltötte az egykor tágasabb aknát. A veszélyes omladék önmagától is bármikor megmozdulhat (!) . Ennek a szakasznak a megkerülése a feltáró kutatásban állandóan napirenden van. Alatta a járat továbbra is lépcsőzetesen lejtős marad és -50 m-es szinttől a falakon már megjelennek az első cseppkőképződmények is. Egyre lejjebb haladva jól tanulmányozható az átlagosan 70o-os dőlésű vetődések mentén szétnyílt hasadékok sorozata, melyek lefelé tágulva teremmé szélesedtek. Aljzatukat kőzettörmelék, mennyezetüket zárt tektonikus törések alkotják. A Térképész-ág becsatlakozásánál a főágban 5 m-t kell lemászni egy jellegzetesen csipkésre korrodált sziklafalon, ahol kapaszkodó kötél nyújt segítséget. Az oldalág (lásd később) a terem bal oldalának közepén nyílik.
Tovább haladva lefelé három egyre nagyobb terem sorakozik (Sváb- Denevérfüle-, Viktória-terem), amelyeket keskeny átjárók és magas hasadékok fűznek össze (Zsuzsi-terem, Niagara-folyosó, Állatkert). Köztük a -100 m mélyen lévő legnagyobb tektonikus keletkezésű üreg: a Viktória-terem, 20x5 m-es alapterületű és 10 m magas. Nem sokkal lejjebb egy omladékos, de tágas, emeleti járat kapcsolódik be, az un. Padlás, mely szép cseppköves. Innen a víznyelőjárat egyre nagyobb méretűvé válik. A lejtős folyosóba 3-5 m mély meanderező patakmeder vágódott be, ami felett mászva a Nagy-medve-teremből a Nem-várt-álmok-termébe a barlang leglátványosabb szakasza vezet le. Az utolsó 5 m-es lemászás alatt a lehullott törmelékdomb sarkából további 10 m-nyi függőleges szakasz vezet a végponti szifonhoz. A keskeny járat az év nagy részében (5-7 m-es) víz alatt áll, csak kivételes szárazságok alkalmával ürül le a kaviccsal eltömődött -171 m-es szintig. 


A Nem-várt-álmok-terméből (-146 m) indul ki a 480 m hosszú relatíve 123 magas Kürtős-ág. Az 57 m-es vízszintes kiterjedése igen csekély, mivel főleg 70o-os, vagy közel függőleges réteglap mentén emelkedő járatokból áll. A legmagasabb pontja a bejárathoz képes -23 m-en található.
Az első +60 m-es szakasza az Újabb álmok-termébe vezető Ó-kütrő, amit a +35 m magasan lévő Plató omladéka szakít meg. A tágas, ferde járatban az agyagba ágyazódott omladék mellett néhány méteres cseppkőoszlop is díszlik. A Plató után az 5 m széles Húsvét-kürtő, majd a több, méteres függőleges kőlappal elválasztott Erkély következik. Az omladékon felgyalogolva könnyen elérhető az Újabb álmok-terme. ahol a Magányos Cédrus cseppkőoszlopától jobbra lefelé húzódik a Kis-terem 30 m-es oldaljárata.
A következő szakaszban elágazik a kürtőrendszer. Az eddigi 70o-os meredekségű járatok további folytatása az Elm-utca és a később derékszögben meghajló Kanyar-kürtő, mely +25 m-el feljebb omladékos végű kisebb járatokkal zárul le. Az Elm-utca aljából indul ki az eddigi fő irányaira merőleges, a 2 m széles 5 m hosszú hasadék, az Extraliht-kürtő. 16 m-el feljebb a hasadék 3 m szélességűre és 25 m hosszúra bővül egy oldalfolyosóval kiegészülve. Az Extraliht-kürtő további 20 m-es folytatása a cseppköves Zongora-terembe fut fel, ahonnan 5 m magasan a Halál-torkának betonnal (!) rögzített omladékkövei között lehet átbújni a szabadon mászható Túlvilág szakaszába. A legmagasabbra felnyúló zegzugos, keskeny-rövid oldalágakkal tagolt rész a felszínhez igen közel lehet, amit az apró legyek sokasága is jelez.
A Kürtős-ág bejárása alapos kötéltechnikai ismereteket igényel és a veszélyesen omladékos szakaszok miatt csak kis létszámú csoportokban ajánlott ! 
A 500 m hosszú Térképész-ág -74 m-es mélységben ágazik ki a Fő-ágból. A járat eleje keskeny horizontálisan húzódó hasadékokból áll, majd 50 m után egy agyagos cseppköves lejtő vezet zömében felfelé vezető a vertikális szakaszba. Az egymás mellett elhelyezkedő több ponton is szétágazó kürtőrendszer legmagasabb pontja gyakorlatilag majdnem eléri a felszínt.
Kép: A Holt-kürtő kiépítése.
 
A vízszintes részből ágazik ki az 5 m átmérőjű Succubus-kürtő (nőstényördög), ami 15, majd 25 m-es kötélmászás után cseppköves fülkével és az abból háromfelé ágazó szűk kuszodákkal ér véget. A vízszintes folyosó a 35 m-es Holt-kürtő alsó harmadának oldalába csatlakozik be látványos kapuval. A 6 m méter átmérőjű, szépen oldott kerek akna alja 12 m-el lejjebb homokkőtömbökkel van feltöltődve. A kürtő felső harmadának oldalából nyílik egy másik 17 m mély tágas (3 m átmérőjű) cseppköves akna (Timi-akna) és egy független 15 m magas oldalkürtő is (Kis-Pitvar). A Holt-kürtő teteje 25 m-el feljebb elszűkül, és lépcsőzetesen vezet fel a folytatást jelentő 15 m magas Léghajós-kürtőbe, aminek homokkő törmelékkel eltömődött mennyezete a legmagasabb pontot jelenti. A Holt-kürtő tetejéből ágazik még ki a Nagy-pitvar az Álfenék-folyosó felé, ami a 15 m magas, megalódusz kagylóhéjakkal ékesített Szív-kürtőbe vezet. Teteje ferde cseppköves omladékban végződik.
Az egész Térképész-ág vertikális részének bejárási nehézségét jól jellemzi a beépített 350 m fix kötélpálya. Sajnos a lehulló kövek itt is fokozott veszélyt jelentenek. 
Kialakulás:
A járatok kialakulását bizonyosan erőteljes tektonikus előkészítés előzte meg, ami rányomta bélyegét az egész barlang formavilágára. A helyenként 10 m vastagságot is elérő oligocén vízzáró fedőréteg (hárshegyi homokkő) elvékonyodása és fokozatos lepusztulása után hidrológiai ablakok nyíltak fel. Ezeken keresztül meginduló koncentrál vízbefolyás mentén fokozatosan kibővülő víznyelőjáratok a mélyben egyesülve egyre bővülő járatrendszert hoztak létre, mely a hegység kiemelkedésével egyre mélyebbre süllyedő karsztvízszintre szállíthatta vizeit. Az aktív kifolyási pontok (források) ma nem ismeretesek, de a hegyoldalában kisebb szárazzá vált üregek formájában nyomozható az egykori vízkivezető járathálózat. Az ősi víznyelőpontok többször is áthelyeződtek és némelyik ma már egyáltalán nem is látható (Pl.: Térképész-ág nyelői). A karsztvízszinten ill. az alatt történő (freatikus ) járatbővülés nyomai az egész barlangban megtalálható, ami a hideg vizes beszivárgás által kevésbé átalakított ("letarolt") alsó zónában egyre dominánsabbá válik. Egyes feltételezések szerint nem kizárt, hogy miocén (pliocén)- és pleisztocénbeli hidrotermális hatások is bővítették az aktuálisan víz alatt lévő repedéseket, üregeket. Ennek konkrét bizonyítása azonban még várat magára. 
Formakincs:
A járatok nagyformáit elsősorban a réteglapok (270o-os csapásirányú) mentén tektonikusan erőteljesen preformált meredek dőlésű (60-70o-os) szakaszok alkotják. A tört, omlott felületek mellett igen elterjedt a freatikus (víz alatt kialakult) kialakulást mutató üstösen oldott mennyezeti formakincs. A beszivárgó vizek jellegzetes karrosodott (lejtőkarr) felületeket hoztak létre, helyenként mélyen bevágódó csorgákkal. 
Kitöltés:
A víznyelő nagy részében elterjedt az omladékos kitöltés, mely gyakran teljes egészében kitölti azok aljzatát, helyenként az egész járatot is. A felszínről bekerült homokkőtömbök a felső szakaszokon gyakoriak (Pl.: Holt-kürtő). Emellett az aljzat kitöltésében szinte mindenütt fellelhető az agyag és bemosódott hordalék is. Az időszakosan aktív vízbefolyási nyomvonalak mentén kavics-felhalmozódások láthatóak (Pl.: Szifon). 
Képződmények:
A kevésbé aktív felső szakaszokon az omladékok mellett, helyenként cseppkövesedés figyelhető meg. Elsősorban kisebb függőcseppkövek és a bekéregzések a jellemzőek, de néhány magányos, méter alatti állócseppkő (Pl.: Kürtős-ág) és kisebb heliktit csoport is előfordul (Pl.: Térképész-ág). 
Hidrológia:
A Naszályi-víznyelőbarlang csak időszakosan aktív. Állandó vízbefolyása nincs. Nagyobb esőzésekkor, hóolvadáskor több tíz esetleg száz köbméter/perc hozamú patak gyűlhet fel főágának mélyebb szakaszain. A végponti szifon normál esetben 5-7 m-es víz-felduzzasztással stagnál, csak kivételes szárazságok esetén ürül le a kavicsos feltöltés szintjéig (-171 m). Magasabb visszaduzzasztásról nincs tudomásunk, de sajnos rendszeres vízszint regisztráció soha sem volt a barlangban. Hidrológiai kifolyásáról a hegylábi források hiánya miatt nem lehet tájékozódni. A hegy É-i oldalában húzódó Lósi-patak jelenti a terület erózióbázisának szintjét, mely kb. 210-230 m-es tszf. magasságban folyik kelet felé. Valószínűsíthető, hogy a zömében É-ÉK felé húzódó ismert járatok még tovább a feltételezett karsztvízszintig (-250-300 m mélységig), járható méretű üregrendszerbe vezethetnek.

Sajnos rendszeres és átfogó tudományos vizsgálatok (klíma, hidrológia, biológia, radon stb.) még nem készültek a barlangról, amit a részletes térkép hiánya napjainkig jelentősen hátráltatott. 


Irodalom:
Gánti Tibor (1957): A naszályi karszt - Hirológiai Közlöny 1957; 37. évf. 4sz.
Taródi Péter (1974): Jelentés a Vörös Meteor T.E. Központi csoportja 1974 évi munkájáról.
Antal József (1995): A Naszályi-víznyelőbarlang.
Ézsiás György (1996-98): A Naszályi-víznyelőbarlang feltáró kutatása.
- A Troglonauta csoport jelentése.
Ézsiás György (2000): A Naszályi-víznyelőbarlang - Kézirat, KöM TvH BTO.
Balog A., Haas J. (1990): A váci Nagyszál dachstein mészkövének szedimentológiai jellege és diagenezise. - Földtani közlöny 120. kötet, 1-2. füzet.
Pizolit Csoport (2000): A Naszályi-víznyelőbarlang térképezése - http://www.zpok.hu/pizolit/