A BARANYA MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

Az alapszabályt az 1998. június 23-án megtartott rendkívüli közgyűlés fogadta el.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szövetség

 1. Neve: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség (továbbiakban: Szövetség)
 2. Székhelye: 7621 Pécs, János u. 22.
 3. Alapításának éve: 1998.
 4. Működési területe: Baranya megye, illetve a Duna-Dráva Nemzeti Park területe.
 5. Bélyegzője: körbélyegző, felirata: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség.
  A körbélyegzőben stilizált három szál alpesi rózsa, hegyvidék, és két egymást fogó kéz ábrája.

2. A Szövetség a Magyar Természetbarát Szövetség önálló jogi személyiséggel rendelkező tagszervezete.

3. Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: Baranya Megyei Ügyészség.

4. A Szövetség működését az egyesülési jogról szóló törvény és a jelen alapszabály alapján fejti ki.

II.
A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK ELVI ALAPJAI;
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI

1. A Szövetség működésének elvi alapjai:

 1. a Szövetség olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a természetjárás, természetvédelem, környezetvédelem elvi alapján, önkéntesen szerveződik és ennek szellemében működik;
 2. magát a demokratikus civil társadalom alkotórészének tekinti;
 3. politikai pártoktól, szervezetektől és áramlatoktól független, azokat és azok jelöltjeit nem támogatja és azoktól támogatást nem fogad el;
 4. politikailag és ideológiailag semleges;
 5. országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat és nem is állít;
 6. megyei és települési önkormányzati választáson jelöltet nem támogat és nem állít;
 7. nem nyereségelvű szervezet; minden bevételét a természetbarát mozgalom céljaira fordítja, mindenben tagszervezeteinek, a szervezett természetbarátoknak az érdekeit képviseli és szolgálja.

2. A Szövetség célja:

 1. a természetjárás szervezése, népszerűsítése, érdekérvényesítése;
 2. az egészséges életmódra való nevelés és annak népszerűsítése;
 3. a természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása, különös tekintettel Baranya megye és a Duna-Dráva Nemzeti Park környezeti és természeti értékeire.

3. A Szövetség feladata, hogy:

 1. felkeltse a természetjárás iránti figyelmet és igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódottak számát, ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására;
 2. kezdeményezze és szervezze a természetjáró szervezetek létrejöttét, segítse elő és hangolja össze azok tevékenységét;
 3. alakítsa ki a tagszervezeteinek nyújtandó kedvezményeinek rendszerét; szorgalmazza a tagszervezetei részére nyújtandó kedvezményeket az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteknél;
 4. segítse elő a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben;
 5. szakmailag támogassa, illetve kezdeményezze túrák és táborozások szervezését;
 6. szervezze és rendezze a természetjáró programokat (nyílt túrák, teljesítménytúrák, tájékozódási túraversenyek, városismereti versenyek, táborozások stb.);
 7. működjön közre a természetjárás során bajbajutottak mentésében;
 8. lássa el a természetjárók társadalmi érdekképviseletét;
 9. szervezze és biztosítsa a természetjárás szakmai fejlesztését;
 10. lássa el a túravezető és természetjáró versenybíró képzést, valamint a természetjárók egyéb szakképzéseit;
 11. gondozza és fejlessze a jelzett turistaút-hálózatot, a forrásokat, a kulcsosházakat és más természetjáró létesítményeket;
 12. propagálja és népszerűsítse a természetjárás céljait, lehetőségeit;
 13. támogassa a természet- és környezetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, terjessze és segítse az ökológiai gondolkodást, és vegyen részt a természet- és környezetvédelmi tevékenységekben;
 14. alakítsa ki hazai, ill. külföldi és nemzetközi szervezetekkel a tevékenységét elősegítő szakmai és társadalmi kapcsolatait.

4. A Szövetség a természetjáró tevékenységet hagyományosan gyalogos, kerékpáros, vizitúrázó, hegymászó, barlangász és sítúrázó módon fejti ki.

5. A Szövetség - feladatai ellátására - létesítményeket, vállalkozásokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok létrehozásában, működésében.

III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

1. A Szövetség tagja (tagszervezete) lehet a jelen alapszabályt elfogadó és a szövetségi célok megvalósításában tevékenyen résztvevő:

 1. valamennyi törvényesen bejegyzett társadalmi szervezet;
 2. minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet természetjárással (gyalogos, kerékpáros, vízi, barlangász, hegymászó és sí szakágban) foglalkozó csoportja, ha legalább 10 fő szervezett természetbarátot tömörít, és amelyre az anyaszervezet okiratban átruházza a képviseleti jogot;
 3. más, jogi személyiséggel nem rendelkező természetjáró csoport;
 4. oktatási, közművelődési intézményben működő természetbarát csoport.

2. A Szövetség pártoló tagja lehet:

 1. minden természetes, nagykorú személy, aki vállalja a Szövetség erkölcsi és anyagi támogatását;
 2. minden olyan jogi személy, amely belépésekor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal a szövetség erkölcsi és anyagi támogatására.

3. A Szövetség tiszteletbeli tagjává választható az, aki a szövetség elveinek és céljainak megvalósulásáért több évtizeden át kimagasló eredménnyel dolgozott.

4. A Szövetség tagja egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagja lehet.

5. A Szövetségbe való be- és kilépés önkéntes;

 1. a belépési szándékot az elnökségnél kell bejelenteni, amely a felvételről dönt;
 2. a belépés a szövetségi érvényesítési díj befizetésével válik hatályossá;
 3. a Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni, a következő adatokkal: név, székhely, szakosztályvezető neve;
 4. a tagság megszűnik:
 5. a pártoló tagság kilépéssel, a tagdíj befizetésének egy éves elmulasztásával, vagy elhalálozás miatti törléssel, ill. kizárással szűnik meg. A pártoló jogi személyek tagsága a jogi személy megszűnésével, kilépéssel vagy a tagdíjfizetés egy éves elmulasztásával szűnik meg;
 6. kizárás ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül;
 7. a Szövetségnek befizetett tagdíjat, támogatást, adományt nem lehet visszakövetelni.

6. A tagok jogai és kötelezettségei

 1. A Szövetség tagjainak jogai:
 2. A Szövetség tagjainak kötelezettségei:
 3. A pártoló tag nem választó és nem választható, és a közgyűlés határozatainak meghozatalában nem vehet részt.
 4. A természetes személyiségű pártoló tag jogai és kötelezettségei:
 5. A jogi személyiségű pártoló tag jogai és kötelezettségei:
 6. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:

IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

1. A Szövetség szervezete demokratikusan épül fel és működik.

2. Testületeit és tisztségviselőit a tagszervezetek küldöttei választják.

3. Küldött csak a Szövetség valamely tagszervezete által delegált, a Magyar Természetbarát Szövetség érvényes igazolványával rendelkező személy lehet. A közgyűlés bármely küldöttét az őt delegáló tagszervezet visszahívhatja.

4. A közgyűlés

 1. a közgyűlés a Szövetség legfelsőbb szerve;
 2. a közgyűlést a tagszervezetek küldöttei, a Szövetség elnökségének tagjai és a tiszteletbeli tagok alkotják;
 3. a tagszervezetek minden megkezdett 50 fő taglétszám után egy-egy küldöttet delegálhatnak, minden küldött 1 szavazattal rendelkezik;
 4. a közgyűlést évenként össze kell hívni;
 5. a közgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik;
 6. a közgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 14 napon belül újra össze kell hívni. Az újból összeült közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok fenntartásával;
 7. a közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg szavazatait. Szavazategyenlőség esetén az elnök, annak távolléte esetén a levezető elnök szava dönt;
 8. a jelenlévők legalább 1/3-a indítványozhatja a titkos szavazás elrendelését, amelynek tárgyában nyílt szavazással kell dönteni;
 9. a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 10. a Szövetség megalakulásának, feloszlásának, vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondásához, illetve az alapszabály elfogadásához és módosításához kétharmados szótöbbség szükséges;
 11. a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök ír alá, és a közgyűlés által megválasztott két személy hitelesít;
 12. a közgyűlés Tiszteletbeli Elnököt választhat, Tiszteletbeli Tag címet adományozhat;
 13. a közgyűlés dönt minden olyan kérdésben, amelyet valamely küldött legalább 45 nappal a közgyűlés összehívása előtt az elnökségen keresztül a közgyűlés elé terjeszt;
 14. a közgyűlés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet.

5. Rendkívüli közgyűlés

 1. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagszervezetek egyharmada, vagy a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezők (szavazatok) kétharmada, ill. az elnökség az ok és cél megjelölésével kezdeményezi, vagy a bíróság elrendeli;
 2. a rendkívüli közgyűlés tagjai az utolsó soros közgyűlés küldöttei, az utolsó soros közgyűlésen megválasztott elnökség tagjai és a tiszteletbeli tagok. Az összehívás rendjét, helyét, időpontját és napirendjét az elnökség határozza meg;
 3. egyebekben a rendkívüli közgyűlésre a soros közgyűlés előírasai vonatkoznak.

6. Az elnökség

 1. a Szövetség működését 7 tagú elnökség irányítja, melynek tagjait a közgyűlés választja meg 5 év időtartamra;
 2. az elnökség feladata és hatásköre:
 3. Az elnökség tagjai:
 4. Az elnökségi tagok jogai és kötelességei:
 5. Az elnökség működése:
 6. A Szövetség elnöke:
 7. A Szövetség elnökhelyettese:
 8. A Szövetség titkára

7. Az Ellenőrző Bizottság

 1. a közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 3 tagú és 1 póttagú Ellenőrző Bizottságot választ;
 2. tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek; közvetlen hozzátartozójuk, élettársuk alkalmazott sem lehet;
 3. tagsági feladatukat társadalmi munkában látják el;
 4. tagjai büntető ítélet hatálya alatt nem állhatnak;
 5. az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja;
 6. az Ellenőrző Bizottság feladata:

V.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

1. A Szövetség az elnökség által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.

2. A Szövetség bevételei:

3. A Szövetség bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

4. A Szövetség tagszervezetei a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

5. A Szövetség vagyona lehet:

6. A Szövetség a gazdasági eseményeket önállóan végzi, vagy végezteti.

7. A Szövetség feloszlása vagy más szervezettel történő egyesülése esetén a határozatot kimondó közgyűlés rendelkezik a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon hovafordításáról. Ilyen döntés hiányában a vagyont a továbbra is működő tagszervezetek között - ezek egyéni tagjai létszámának arányában - kell felosztani.

Feloszlatás, vagy bíróság által megállapított megszűnés esetén a vagyon tekintetében az egyesülési törvény rendelkezései az irányadók.

VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a Szövetséggel kapcsolatos vitás ügyeikkel mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg a Szövetség elnöksége a vitás ügy megoldását nem kísérelte meg. Ezeket az ügyeket az elnökség 30 napon belül köteles megvizsgálni, és arról az érdekelt feleket határozatban értesíteni.

Az elnökség határozata ellen a közgyűlésnél lehet fellebbezni. A közgyűlés által hozott határozat ellen 30 napon belül a bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni.

Jelen alapszabályt a Szövetség 1998. június 23-án megtartott közgyűlése elfogadta.


Mecsek Híradó 1998. szeptember
Az MTSZ, mint szervezet
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja